КОЗАЦЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІЙНИ 1652–1653 рр. В ОЦІНКАХ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ КІНЦЯ ХІХ ст. – 1939 р.

Автор(и)

  • Ігор Чава

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228469

Ключові слова:

польська історіографія кінця ХІХ ст. – 1939 р.; козацтво; Річ Посполита; битва під Батогом; битва під Жванцем; Жванецький мирний договір

Анотація

Анотація. Мета дослідження полягає у вивченні зображення подій козацько-польської війни 1652–1653 рр. у працях польських істориків кінця ХІХ ст. – 1939 р., а зокрема, битв під Батогом та Жванцем, Жванецького мирного договору. З’ясувати особливості наукових підходів та інтерпретацій дослідниками історичних подій і впливів на них інтелектуального дискурсу епохи, у якій жили та працювали науковці. Виявити специфіку інтерпретацій вченими фактів минулого через призму їх політичних симпатій та приналежності до різноманітних історичних шкіл й напрямів. Проаналізувати різноплановість підходів науковців до причин та наслідків битв, спроб налагодження порозуміння між сторонами конфлікту. Розглянути загальні оцінки істориками значимості подій 1652–1653 рр. у долі польського та українського народів.

Методологія дослідження спирається на загальнонаукові принципи історизму, об’єктивізму, наукового плюралізму, системності та опори на історичні джерела. У роботі застосовувались як загальнонаукові (аналізу, синтезу, індукції та дедукції, порівняння), так і спеціально-історичні методи: історико-генетичний, історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, історико-системний та ін.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у ньому на основі значного комплексу історіографічних джерел уперше було системно вивчено образ подій польсько-козацьких воєн 1652– 1653 рр. у польській історіографії кінця ХІХ ст. – 1939 р. Досліджено особливості ідейних впливів політичних концепцій та історичних шкіл на оцінки польськими вченими битв під Батогом та Жванцем, Жванецького мирного договору.

Висновки. Польські історики кінця ХІХ ст. – 1939 р. бачили причину нової польсько-козацької війни 1652 р. у неврегульованості конфлікту під час Берестецької кампанії, коли військова перемога коронних армій була змарнована через шляхетську анархію та поступливість польських командирів під час переговорів під Білою Церквою. Дослідники вважали, що важке становище Б. Хмельницького після поразки 1651 р. штовхало його до розв’язання нового витка війни. Саму битву під Батогом учені експонували як одну із найбільших національних трагедій польського народу й описували ці події у міфологізованих образах. Особливий акцент робився на зображенні страти козаками й татарами полонених польських воїнів, де підкреслювалася варварська сутність козацтва. Саму ж поразку коронних військ науковці бачили свідченням проблем суспільства Речі Посполитої, у якому панувала шляхетська анархія. Для польських вчених битва під Батогом стала символом переходу польсько-українського протистояння на новий етап, що вирізнявся особливою непримиренністю сторін, та була наріжною у руйнуванні давнього братерства обох народів. У кривавому фіналі кампанії 1652 р. науковці вбачали причину укладення українсько-московського порозуміння 1654 р., адже після битви під Батогом мирне врегулювання відносин між Річчю Посполитою та козацтвом було уже неможливим.

Жванецьку кампанію 1653 р. багато польських істориків розглядали у контексті походів коронних та козацьких військ у Молдавію й бачили у ній їх фінал. В оцінках значення битви під Жванцем польські дослідники схилялись до визначення її як безперспективного вимушеного зіткнення ворогуючих сторін, що були свідомі своїх марних шансів на остаточну перемогу у цьому збройному протистоянні. Таким чином, вчені бачили Жванецьку кампанію як невдалу для обох сторін конфлікту, яка лише посилила виснаження їх людських та матеріальних ресурсів. Подібно науковці розглядали і Жванецький мирний договір як лише тимчасову домовленість, що слугувала для призупинення військової кампанії 1653 р. та не мала жодних перспектив продовження для справжнього врегулювання суперечностей між українським та польським народами. Для короля Яна Казимира договір, на думку вчених, був вимушений домовленостями із татарами, натомість для Б. Хмельницького угода була фіктивною через його уже досягнуте порозуміння із Москвою. Історики акцентували увагу на поступовому посиленні протягом 1652–1653 рр. ролі Кримського хана як арбітра у відносинах між Річчю Посполитою та українським козацтвом, зростанню його ролі у геополітичній системі Центральної та Східної Європи.

Біографія автора

Ігор Чава

здобувач кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100; Директор КП «Туристично-інформаційного центру міста Дрогобича», пл. Ринок, 1, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (ihorchava@gmail.com)

Посилання

Hrynevych, T. (2019). Problemy istorii Ukrainy v pratsiakh F. Konechnoho [Problems of the history of Ukraine in the works of F. Konechny]. Ukrainski ta polski intelektualy v druhii polovyni XIX – pershii tretyni XX st.: spivpratsia, konflikty, retseptsiia – Ukrainian and Polish intellectuals in the second half of the XIX – first third of the XX century: cooperation, conflicts, reception (pp. 445–475). Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1996). Istoriia Ukrainy-Rusy [History of Ukraine-Rus]. (Vols. 1–11; Vol. 9 (1)). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Pestrikova, O. (2018). Doba Khmelnychchyny v interpretatsii polskoho istoryka Liudvika Kubali [The Khmelnytsky era in the interpretation of the Polish historian Ludwik Kubala]. Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati – Naddnipryanska Ukraine: historical processes, events, figures, 21 (2), 83–91. Dnipro [in Ukrainian].

Ruda, O. (2008). Ukrainske kozatstvo v interpretatsii polskykh istorykiv kintsia XIX – pershoi tretyny XX stolittia [Ukrainian Cossacks in the interpretation of Polish historians of the late nineteenth – first third of the twentieth century]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Bobrzyński, M. (1927). Dzieje Polski w zarysie [History of Poland in outline]. (Vol. 2). Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa [in Polish].

Koko, E. (2006). Franciszek Rawita-Gawroński (1846–1930) wobec Ukrainy i jej przeszłości [Franciszek Rawita-Gawroński (1846–1930) towards Ukraine and its past]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego [in Polish].

Koneczny, F. (2002). Dzieje Rosji od Najdawniejszych do Najnowszych czasów [History of Russia from the earliest to the newest times]. Toulouse: Wydawnictwo Antyk [in Polish].

Konopczyński, W. (1936). Dzieje Polski Nowożytnej. T. II: 1648–1795 [The History of Modern Poland. Vol. II: 1648–1795]. Warszawa; Kraków; Łódź; Poznań; Wilno; Zakopane: Skład Główny u Gebethnera i Wolffa [in Polish].

Korzon, T. (1912). Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. T. 2: Epoka przedrozbiorowa [History of wars and military in Poland. Vol. 2: Pre-Partition Era]. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności [in Polish].

Korzon, T. (1918). Historya Polski [History of Poland]. Kijów: Wydawnictwo Rady Okręgowej [in Polish].

Kubala, L. (1901). Szkice Historyczne [Historical sketches]. (Vol. 2). Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa [in Polish].

Kukiel, M. (1929). Zarys historii wojskowości w Polsce [Outline of military history in Poland]. Kraków: nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej [in Polish].

Mościcki, H. (1936). Historia Powszechna [General History]. (Vol. 3). Warszawa: Kultura i Wiedza [in Polish].

Rawita-Gawroński, F. (1914). Hetman kozacki B. Chmielnicki: szkic historyczny jego życia i walk [Cossacks hetman B. Chmielnicki: Historical sketch of his life and walk]. Lwów: Wydawnictwo Tow. im. Piotra Skargi [in Polish].

Rawita-Gawroński, F. (1923). Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII w. [Ukrainian Cossacks in the Republic of Poland until the end of the 18th century]. Warszawa [in Polish].

Smoleński, W. (1924). Historja Polski [History of Poland]. Warszawa: G. Gebethner i spółka [in Polish].

Sobieski, W. (1938). Dzieje Polski. T. 1: Do roku 1696 [History of Poland. Vol. 1: Until 1696]. Warszawa: Wydawnictwo Zorza [in Polish] .

Stępnik, A. (1998). Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego 1795–1918 [Ukraine and Polish-Ukrainian relations in syntheses and textbooks of the native history of the post-partition period 1795–1918]. Lublin: UMCS [in Polish].

Szelągowski, A. (1936). Historja Powszechna [Universal History]. Warszawa: M. Arct [in Polish].

Tomkiewicz, W. (1939). Kozaczyzna ukrainna [Ukrainian Cossacks]. Lwów: Państwowe Wadawnictwo Książek Szkolnych [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Статті