DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.188180

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА ПАЛІЇВА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Оксана Медвідь

Анотація


Анотація. Мета дослідженнярозкрити організаційну діяльність Д. Паліїва в роки Другої світової війни, охарактеризувати його значення у процесі створення І-ї Української дивізії Української національної армії. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, науковості, авторської об’єктивності, а також на використання загальнонаукових і спеціально-історичних методів. Наукова новизна полягає у дослідженні організаційної діяльності Д. Паліїва в роки Другої світової війни та його участі у творенні І-ї Української дивізії Української національної армії. Висновки. Д. Паліїв був однією з найвидатніших постатей в українському старшинському складі Дивізії «Галичина». Він одним із перших пішов добровольцем служити до Дивізії і у такий спосіб пропагував її реалізацію, був активним її співтворцем. Будучи керівником персонального відділу для українських старшин відділу П-а штабу «Галичина», він захищав національні інтереси українців у важких умовах окупації, проявляючи при цьому політичну відвагу й такт.


Ключові слова


Дмитро Паліїв; Друга світова війна; Дивізія «Галичина»; І-ша Українська дивізія Української національної армії; національно-визвольний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusyshyn, B.I. (1996). Pytannia sotsialnoi revoliutsii u prohramakh OUN – UPA – UHVR [The Questions of Social Revolution in OUN – UPA – UHWR Programs]. Druha svitova viina i Ukraina: materialy naukovoi konferentsii (27–28 kvitnia 1996 r.) – World War II and Ukraine: Proceedings of the Scientific Conference (April 27–28, 1996). (pp. 50–53). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Antonovych, M. (1997). Anhliiski dyplomatychni dzherela pro ukrainsko-polski vzaiemyny na pochatku Druhoi svitovoi viiny [English Diplomatic Sources on Ukrainian-Polish Relations at the Beginning of World War II]. Ukrainsko-polski vidnosyny v Halychyni u XX stolitti: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (21–22 lystopada 1996 r.) – Ukrainian-Polish Relations in Galicia in the Twentieth Century: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (November 21–22, 1996). (pp. 304–307). Ivano-Frankivsk: Plai [in Ukrainian].

Arkhiv Instytutu ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy. Kolektsiia materialiv rodyny D. Paliieva [Archive of the Institute of Ukrainian Studies named after I. Krypyakevych NAS of Ukraine. The Collection of materials by D. Paliyiv’s family] [in Ukrainian].

Bolianovskyi, A. (2000). Dyviziia «Halychyna». Istoriia [Division «Galychyna». History]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Bolianovskyi, A. (2003). Ukrainski viiskovi formuvannia v zbroinykh sylakh Nimechchyny (1939–1945) [Ukrainian military formations in the German Armed Forces (1939–1945)]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Vasiv, B. (1991, June 1). Holovnyi ideoloh SS «Halychyna» D. Paliiv [The chief ideologist of SS «Galychyna» D. Paliyiv]. Vilna UkrainaFree Ukraine [in Ukrainian].

Veryha, V. (1985). Dmytro Paliiv – voin i patriot (1896–1944) [Dmytro Paliyiv – a Warrior and Patriot (1896–1944)]. Visti Kombatanta – Combatant’s News, 2, 47–51 [in Ukrainian].

Veryha, V. (2002). Slidamy batkiv: narysy istorii 30 polku dyvizii «Halychyna» – 1-oi dyvizii Ukrainskoi Natsionalnoi Armii [Following the Parents: The Essays on the History of the 30th Regiment of «Galychyna» Division – the 1st Division of the Ukrainian National Army]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Hunchak, T. (1993). U mundyrakh voroha [In the enemy’s uniforms]. Kyiv: Chas Ukrainy.

DALO – Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State archive of Lviv region] [in Ukrainian].

Zabrodskyi, V. (1987). Svitloi pamiati sotnyk Dmytro Paliiv [The memory of centurion Dmytro Paliyiv]. Visti Kombatanta – Combatant’s News, 3, 37–40 [in Ukrainian].

I Konhres Frontu natsionalnoi yednosti [The 1st Congress of the National Unity Front]. (1996). Lviv: B.v. [in Ukrainian].

Kedryn, I. (1976). Zhyttia – podii – liudy: spomyny i komentari [Life – events – people: Memories and comments]. Niu-York: Chervona Kalyna [in Ukrainian].

Kyrychuk, Yu. (2000). Narysy z istorii ukrainskoho natsionalno-vyzvolnoho rukhu u 40–50-kh rokiv XX st. [The Essays on the History of the Ukrainian National Liberation Movement in the 40s–50s of the XXth Century]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Krokhmaliuk, R. (1978). Zahrava na Skhodi: spohady i dokumenty z prats u viiskovii upravi «Halychyna» v 1943–1944 rokakh [Zagrava in the East: Memories and Documents from the Work in the Galicia Military Administration in 1943–1944]. Toronto – Niu-York: B.v. [in Ukrainian].

Nazaruk, O. (1995). Zi Lvova do Varshavy. Utecha pered Sovitamy v pamiatnykh dniakh 2–13 zhovtnia 1939 r. [From Lviv to Warsaw. The Escape Before the Soviets in Memorable Days October 2–13, 1939]. Lviv: Prosvita [in Ukrainian].

Paliiv, D. (1968). Nashi oboviazky ta zavdannia [Our duties and tasks]. Visti Kombatanta – Combatant’s News, 5 (36–37), 113–116. Niu-York – Toronto [in Ukrainian].

Ukrainski Visty [Ukrainian News]. (1939, August 23) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрусишин, Б.І. (1996). Питання соціальної революції у програмах ОУН – УПА – УГВР. Друга світова війна і Україна: матеріали наукової конференції (27–28 квітня 1996 р.). (с. 50–53). Київ: Інститут історії України НАН України.

Антонович, М. (1997). Англійські дипломатичні джерела про українсько-польські взаємини на початку Другої світової війни. Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21–22 листопада 1996 р.). (с. 304–307). Івано-Франківськ: Плай.

Архів Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Колекція матеріалів родини Д. Палієва.

Боляновський, А. (2000). Дивізія «Галичина». Історія. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Боляновський, А. (2003). Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939–1945). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Васів, Б. (1991, 1 червня). Головний ідеолог СС «Галичина» Д. Паліїв. Вільна Україна.

Верига, В. (1985). Дмитро Паліїв – воїн і патріот (1896–1944). Вісті Комбатанта, 2, 47–51.

Верига, В. (2002). Слідами батьків: нариси історії 30 полку дивізії «Галичина» – 1-ої дивізії Української Національної Армії. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Гунчак, Т. (1993). У мундирах ворога. Київ: Час України.

ДАЛО – Державний архів Львівської області. 

Забродський, В. (1987). Світлої пам’яті сотник Дмитро Паліїв. Вісті Комбатанта, 3, 37–40.

І Конгрес ФНЄ. (1996). Львів: Б.в.

Кедрин, І. (1976). Життя – події – люди: спомини і коментарі. Нью-Йорк: Червона Калина.

Киричук, Ю. (2000). Нариси з історії українського національно-визвольного руху у 40–50-х років ХХ ст. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка.

Крохмалюк, Р. (1978). Заграва на Сході: спогади і документи з праць у військовій управі «Галичина» в 1943–1944 роках. Торонто – Нью-Йорк: Б.в.

Назарук, О. (1995). Зі Львова до Варшави. Утеча перед Совітами в пам’ятних днях 2–13 жовтня 1939 р. Львів: Просвіта.

Паліїв, Д. (1968). Наші обов’язки та завдання. Вісті Комбатанта, 5 (36–37), 113–116. Нью-Йорк – Торонто.

Українські Вісти. (1939, 23 серпня).

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)