DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.184679

СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ОУН І УПА У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПІЛЬНИХ ЗВІТІВ)

Руслана Попп

Анотація


Анотація. Мета дослідження – показати ставлення населення до українського визвольного руху на західних землях України у перші повоєнні роки, на основі звітних матеріалів ОУН. Методологія дослідження базується на принципах історизму, системності, науковості, верифікації, авторської об’єктивності, поміркованого наративного конструктивізму, а також на використання загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний) методів. Наукова новизна полягає у тому, що проаналізовано раніше засекречені джерельні матеріали, які зберігаються Галузевому державному архіві СБУ, що дозволяє висвітлити погляд підпільників на політичні, господарські, культурні та соціальні процеси, які відбувалися у перші повоєнні роки на території тодішніх Львівської та Дрогобицької областей. Показано, що українські визвольні сили багато уваги приділяли зв’язку з населенням, бачили ставлення різних груп населення до їх боротьби, намагалися виробити дієві методи протиставлення радянізації реґіону. Визначено, що укладачі документів звертають увагу на характер взаємовідносин між повстанцями та жителями реґіону, масштаби та наслідки репресивно-ідеологічні кампаній радянської системи у краї, проведення колективізації, реагування на це місцевих мешканців. Висновки. Звіти ОУН є надзвичайно важливим джерелом, яке висвітлює діяльність ОУН і УПА на західних землях України, методи боротьби радянської системи проти національно-визвольних сил. Використання нових документальних матеріалів доповнює і поглиблює розуміння тодішніх подій. Інформація підпільних звітів доводить підтримку та допомогу більшості населення ОУН і УПА, що уможливлювало їхню тривалу боротьбу проти радянської системи. Жителі реґіону несли відповідальність за невдачі боротьби з повстанцями, піддавалися жорстокому терору з боку влади, ставали заручниками та жертвами протистояння. Арешти, побиття, грабунки, вбивства, депортації, мобілізації населення, запровадження колгоспів підривали соціальну опору ОУН і УПА.


Ключові слова


ОУН та УПА; український визвольний рух; підпільні звіти; радянська система; населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilas, I. (1994a). Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917–1953: suspilno-politychnyi ta istoryko-pravovyi analiz [Repressive and punitive system in Ukraine 1917–1953: Socio-political, historical and legal analysis]. (Vols. 1‒2; Vol. 1). Kyiv: Lybid; Viisko Ukrainy [in Ukrainian].

Bilas, I. (1994b). Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917–1953: suspilno-politychnyi ta istorychnyi analiz. T. 2: Dokumenty ta materialy [Repressive and punitive system in Ukraine 1917–1953: Socio-political, historical and legal analysis. Vol. 2: Documents and materials]. Kyiv: Lybid; Viisko Ukrainy [in Ukrainian].

HDA SBU – Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [Branch State Archive of the Security Service of Ukraine] [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2016). Karpatskyi krai OUN v ukrainskomu vyzvolnomu rusi (1945–1954) [The Carpathian region of the OUN in the Ukrainian liberation movement (1945–1954)]. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2015). Radianski karalno-represyvni orhany: osoblyvosti formuvannia v Karpatskomu krai [Soviet punitive-repressive bodies: features of formation in the Carpathian region]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana FrankaHumanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers, 13, 21–45. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2014). Porushennia «sotsialistychnoi zakonnosti» pry utverdzhenni radianskoi administratsii u Karpatskomu krai OUN (1945–1954) [Violations of «socialist legality» in the approval of the Soviet administration in the Carpathian region of the OUN (1945–1954)]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana FrankaHumanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers, 10, 17–28. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Ishchuk, O., & Nikolaieva, N. (2007). Stavlennia ukrainskoho naselennia do diialnosti OUN i UPA u 1943–1955 rr. [Attitude of the Ukrainian population to OUN UPA activities in 1943–1955]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukhUkrainian Liberation Movement, 11, 167‒210. Lviv [in Ukrainian].

Kentii, A. (1999). Narys borotby OUN-UPA v Ukraini (1946–1956 rr.) [An outline of the struggle of OUN-UPA in Ukraine (1946–1956)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kyrychuk, Yu. (2000). Narysy z istorii ukrainskoho natsionalno-vyzvolnoho rukhu 40–50-kh rokiv XX stolittia [Essays on the History of the Ukrainian National Liberation Movement of the 40–50s of the 20th Century]. Lviv: Vyd-vo LNU im. I. Franka [in Ukrainian].

Kyrychuk, Yu. (2003). Ukrainskyi natsionalnyi rukh 40–50-kh rokiv XX stolittia: ideolohiia ta praktyka [Ukrainian national movement of 40–50-ies of XXth century: ideology and practice]. Lviv: Dobra sprava [in Ukrainian].

Makarchuk, S. (2002). Radianski metody borotby z OUN i UPA (za materialamy 1944–1945 rr. z Drohobytskoi ta Lvivskoi oblastei) [Soviet methods of struggle against the OUN and the UPA (materials 1944–1945 from Drohobych and Lviv regions)]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk. Spetsvypusk ‒ Drohobych Local History Collection. Special issue (pp. 65–91). Drohobych [in Ukrainian].

Naumenko, K. (2009). Karalno-represyvna systema SRSR yak holovnyi instrument radianizatsii Lvivshchyny (1944–1953) [The Punitive-repressive system of the Soviet Union as the main instrument of Sovietization of Lviv Region (1944–1953)]. Reabilitovani istoriieiu. Lvivska oblast ‒ Rehabbed by History. Lviv region, 1, 596–609. Lviv: Astroliabiia [in Ukrainian].

Patryliak, I.K. (2012). «Peremoha abo smert»: ukrainskyi vyzvolnyi rukh u 1939‒1960-kh rr. [«Victory or death»: Ukrainian liberation movement in 1939‒1960]. Lviv: Chasopys [in Ukrainian].

Popp, R. (2018). Diialnist Viiskovoho trybunalu viisk MVS Drohobytskoi oblasti (1947): dokumentalne svidchennia [The activities of the High MIA Troop Tribunal in Drohobych region (1947): documentary evidence]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk ‒ East European Historical Bulletin, 9, 119–129. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Rusnachenko, A. (2002). Narod zburenyi: natsionalno-vyzvolnyi rukh v Ukraini y natsionalni rukhy oporu v Bilorusii, Lytvi, Latvii, Estonii u 1940–50-kh rokakh [People outraged: the National liberation movement in Ukraine and the national resistance movement in Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia in 1940–50s]. Kyiv: Universytetske vydavnytstvo «Pulsary» [in Ukrainian].

Serhiichuk, V. (1998). Desiat buremnykh lit: zakhidnoukrainski zemli u 1944–1953 rr.: novi dokumenty i materialy [Ten violent years: Western lands in 1944–1953: New documents and materials]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2013). Problema lehitymatsii bilshovytsko-radianskoi vlady v zakhidnoukrainskomu rehioni u povoiennyi period (1944–1946 rr.) [The problem of legitimization of the Bolshevik-Soviet power in the Western region in the postwar period (1944–1946)]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Istorychni nauky ‒ Scientific Notes of Ostroh Academy National University. Historical Sciences Series, 20, 49–53 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білас, І. (1994a). Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз (Кн. 1‒2; Кн. 1). Київ: Либідь; Військо України.

Білас, І. (1994b). Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953: суспільно-політичний та історичний аналіз. Кн. 2: Документи та матеріали (Кн. 1‒2). Київ: Либідь; Військо України.

ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України.

Ільницький, В. (2016). Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945–1954). Дрогобич: Посвіт.

Ільницький, В. (2015). Радянські карально-репресивні органи: особливості формування в Карпатському краї. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 13, 21–45. Дрогобич: Посвіт.

Ільницький, В. (2014). Порушення «соціалістичної законності» при утвердженні радянської адміністрації у Карпатському краї ОУН (1945–1954). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 10, 17–28. Дрогобич: Посвіт.

Іщук, О., & Ніколаєва, Н. (2007). Ставлення українського населення до діяльності ОУН і УПА у 1943–1955 рр. Український визвольний рух, 11, 167‒210. Львів.

Кентій, А. (1999). Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946–1956 рр.). Київ: Інститут історії України НАН України.

Киричук, Ю. (2000). Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40–50-х років ХХ століття. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка.

Киричук, Ю. (2003). Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеологія та практика. Львів: Добра справа.

Макарчук, С. (2002). Радянські методи боротьби з ОУН і УПА (за матеріалами 1944–1945 рр. з Дрогобицької та Львівської областей). Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск (с. 65–91).

Науменко, К. (2009). Карально-репресивна система СРСР як головний інструмент радянізації Львівщини (1944–1953). Реабілітовані історією. Львівська область, 1, 596–609. Львів: Астролябія.

Патриляк, І.К. (2012). «Перемога або смерть»: український визвольний рух у 1939‒1960-х рр. Львів: Часопис.

Попп, Р. (2018). Діяльність Військового трибуналу військ МВС Дрогобицької області (1947): документальне свідчення. Східноєвропейський історичний вісник, 9, 119–129. Дрогобич: Посвіт.

Русначенко, А. (2002). Народ збурений: національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках. Київ: Університетське видавництво «Пульсари».

Сергійчук, В. (1998). Десять буремних літ: західноукраїнські землі у 1944–1953 рр.: нові документи і матеріали. Київ: Дніпро.

Стародубець, Г. (2013). Проблема легітимації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944–1946 рр.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки, 20, 49–53.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)