DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.184677

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ У ВИСВІТЛЕННІ ТЕОРЕТИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПІДПІЛЬНОЇ ДУМКИ КІНЦЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Галина Стародубець

Анотація


Анотація. Мета дослідження – на підставі аналізу праць публіцистів українського повстанського підпілля розкрити особливості бачення ними тогочасної міжнародної ситуації та векторів зовнішньої політики національно-визвольного руху в умовах завершення Другої світової війни та післявоєнного облаштування світу. Методологія дослідження спирається на поєднання принципів історизму й об’єктивності та загальнонаукових і спеціально-історичних методів наукової праці. Наукова новизна полягає у тому, що вперше в історіографії українського визвольного руху першої половини ХХ ст. проаналізовано праці публіцистів українського повстанського підпілля, присвячені проблемам міжнародної ситуації повоєнного часу. Визначено, що надважливим завданням для керівництва українського визвольного руху було формулювання та чітка артикуляція його завдань і мети, без чого неможливою була б мотивація учасників повстанської боротьби. Його реалізацією займалися низка провідних ідеологів націоналістичного руху. Їхній теоретичний спадок складають сотні рукописних та опублікованих публіцистичних творів, переважна більшість з яких чекає свого дослідника. На підставі проведеного дослідження зроблено висновки, що провідні ідеологи націоналістичного руху були достатньо добре обізнані із конфігурацією міжнародних відносин 1944–1953 рр. В умовах збройного протистояння радянської влади і повстанського підпілля їхнє завдання полягало, по-перше, у підготовці аналітичних висновків щодо існуючого та прогнозованого розвитку міжнародної ситуації в Європі крізь призму її впливу на українських національно-визвольний рух. По-друге, в озвученні та популяризації його зовнішньополітичних прагнень як серед українського загалу, так і поза межами військо-політичного впливу ОУН. Українські публіцисти досить скептично оцінювали заходи провідних країн світу щодо мирного врегулювання спірних питань післявоєнного облаштування Європи. Очевидність неврегулювання вузлових міжнародних конфліктів давала підстави лідерам повстанського руху сподіватися на розв’язання третьої світової війни, яка могла полегшити тривалу боротьбу українців за створення незалежної держави. Об’єктом постійної критики виступав «московсько-більшовицький імперіалізм» у формі сталінського режиму та нейтрально-потуральна позиція США й Англії стосовно розширення сфери радянського впливу на країни Східної та Південно-Східної Європи. Час показав, що висновок провідних публіцистів про відсутність постійних і надійних союзників українського національно-визвольного руху та, з огляду на це, орієнтація на власні сили, був і залишається абсолютно справедливим і актуальним по сей день.


Ключові слова


національно-визвольний рух; статті; ідеологія; публіцистика; міжнародна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Aron, R. (2000). Myr i viina mizh natsiiamy [The crushing of Eastern Europe 1944–1956]. Kyiv: Yunivers [in Ukrainian].

Bandera, S. (1998). Z moskaliamy nema spilnoi movy [There is no common ground with Muscovites]. Perspektyvy ukrainskoi revoliutsii: Repryntne vydanniaPerspectives of the Ukrainian Revolution: A reprint view (pp. 267–271). Drohobych [in Ukrainian].

HDA SBU – Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby Bezpeky Ukrainy [Sectoral State Archive of Security Service of Ukraine] [in Ukrainian].

Deklaratsiia Provodu Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv pislia zakinchennia Druhoi svitovoi viiny v Yevropi [Declaration on the Leadership of the Organization of Ukrainian Nationalists after World War II in Europe]. (1955). OUN v svitli postanov Velykykh Zboriv, Konferentsii ta inshykh dokumentiv z borotby 1929–1955 r.: zbirka dokumentivOUN in the Light of Resolutions of General Assemblies, Conferences and Other documents from the Struggle 1929‒1955 (pp. 121–142). Vydannia Zakordonnykh Chastyn Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv [in Ukrainian].

Dniprovyi, K. (1995). Shliakhy y perspektyvy [Ways and perspectives]. In Yu. Maivskyi & Ye. Shtender (Eds.), Litopys Ukrainskoi povstanskoi armii. Ideia i chyn: orhan Provodu OUN, 1942–1946: peredruk pidpilnoho zhurnaluLitopys UPA. Idea and Aktion: Journal of the OUN Leadership, 1942‒1946: Reprint of the Underground Journal, 24, 383–392. Toronto, Lviv [in Ukrainian].

Duma, P. (1995). Bolshevytska demokratyzatsiia Yevropy [The Bolshevik democratization of Europe]. In Yu. Maivskyi & Ye. Shtender (Eds.), Litopys Ukrainskoi povstanskoi armii. Ideia i chyn: orhan Provodu OUN, 1942–1946: peredruk pidpilnoho zhurnalu Litopys UPA. Idea and Aktion: Journal of the OUN Leadership, 1942‒1946: Reprint of the Underground Journal, 24, 371–383. Toronto, Lviv [in Ukrainian].

Epplbom, E. (2017). Zalizna zavisa: Pryborkannia Skhidnoi Yevropy 1944–1956 [Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe 1944‒1956]. (I. Harnik, Trans.). Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].

Moroz, V. (Comp.). (2011). Litopys UPA. Nova seriia. T. 17: Osyp Diakiv-«Hornovyi»: dokumenty i materialy [Litopys UPA. New series. Vol. 17: Osyp Diakiv-«Hornovyi»: Documents and Materials]. Kyiv–Toronto [in Ukrainian].

Moroz, V. (Comp.). (2012). Litopys UPA. Nova seriia. T. 21: Yaroslav Starukh: dokumenty i materialy [Litopys UPA. New series. Vol. 21. Yaroslav Starukh: Documents and Materials]. Kyiv, Toronto [in Ukrainian].

Kudriachenko, A. (2016). Yaltynska konferentsiia derzhav «velykoi triiky» 1945 r. i vykhid Ukrainy na mizhnarodnu arenu [The Yalta Conference of the Big Three States in 1945 and Ukraine’s entry into the international arena]. Problemy vsesvitnoi istorii ‒ Problems of World History, 2, 97–121 [in Ukrainian].

Orteha-i-Haset, Kh. (1994). Vybrani tvory [Selected works]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Rybak, A. (2004). O. Diakiv – teoretyk ta publitsyst natsionalno-vyzvolnoho rukhu 1940-ykh rokiv [O. Dyakov is a theoretician and publiccist for the national liberation movement of the 1940s]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Istorychni naukyScientific Notes of the National University «Ostrog Academy». Historical sciences, 4, 304–314 [in Ukrainian].

Romaniuk, M. (2009). Petro Fedun-«Poltava» – providnyi ideoloh OUN ta UPA [Petro Fedun-«Poltava» ‒ the leading ideologist of the OUN and UPA]. Toronto [in Ukrainian].

Rusnachenko, A. (2014). Ideolohichni dyskusii v kintsi 1940-kh – na pochatku 1950-kh rokiv u seredovyshchi ukrainskoho vyzvolnoho rukhu ta yikhni rezultaty [Ideological discussions in the late 1940s ‒ early 1950s in the environment of the Ukrainian liberation movement and their results]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist ‒ Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood, 24, 255–269. Lviv [in Ukrainian].

Rusnachenko, A. (1999). Rozumom i sertsem. Ukrainska suspilno-politychna dumka 1940–1980-kh rokiv [By Mind and by Heart. Ukrainian Social and Political Thought of the 1940s–1980s]. Kyiv [in Ukrainian].

Sadovyi, V. (1995). Do osnov nashoi mizhnarodnoi taktyky [To the basics of our international tactics]. In Yu. Maivskyi & Ye. Shtender (Eds.), Litopys Ukrainskoi povstanskoi armii. Ideia i chyn: orhan Provodu OUN, 1942–1946: peredruk pidpilnoho zhurnalu ‒ Litopys UPA. Idea and Aktion: Journal of the OUN Leadership, 1942‒1946: Reprint of the Underground Journal, 24, 100–107. Toronto, Lviv [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2018). Mizhnarodna polityka periodu zavershennia Druhoi svitovoi viiny v otsintsi ideolohiv ukrainskoho povstanskoho rukhu [International policy of the period of the Second World War completion in evaluation of the ideologists of the Ukrainian insurgent movement]. «Eminak»: naukovyi shchokvartalnyk ‒ Eminac: Quarterly, 1 (21), 2, 50–56 [in Ukrainian].

Stasiuk, O. (2006). Vydavnycho-propahandyvna diialnist OUN (1941–1953 rr.) [OUN Publishing Activity (1941‒1953)]. Lviv [in Ukrainian].

Fedun, P. (2008). Kontseptsiia Samostiinoi Ukrainy. T. 1: Tvory [The concept of Independent Ukraine. Vol. 1: Writings]. М. Romaniuk (Ed.). Lviv [in Ukrainian].

Khanas, M. (2006). Yaroslav Starukh – podvyzhnyk natsii [Jaroslav Starukh is the ascetic of the nation]. Zbirnyk prats Ternopilskoho oseredku Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. T. 2: Natsionalno-vyzvolni zmahannia ukrainskoho narodu u XX stolittiCollection of works of the Ternopil Branch of Shevchenko Scientific Society. Vol. 2: National liberation competitions of the Ukrainian people in the XX century (pp. 355–371). Ternopil [in Ukrainian].

Srton-Watson, H. (1961). The New Imperialism. London.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арон, Р. (2000). Мир і війна між націями. Київ: Юніверс.

Бандера, С. (1998). З москалями нема спільної мови. Перспективи української революції: Репринтне вид. (с. 267–271). Дрогобич.

ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби Безпеки України.

Декларація Проводу Організації Українських Націоналістів після закінчення Другої світової війни в Європі. (1955). ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955.: збірка документів (с. 121–142). Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів.

Дніпровий, К. (1995). Шляхи й перспективи. В Ю. Маївський & Є. Штендер (Ред.), Літопис Української повстанської армії. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942–1946: передрук підпільного журналу, 24, 383–392. Торонто, Львів.

Дума, П. (1995). Большевицька демократизація Європи. В Ю. Маївський & Є. Штендер (Ред.), Літопис Української повстанської армії. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942–1946: передрук підпільного журналу, 24, 371–383. Торонто, Львів.

Епплбом, Е. (2017). Залізна завіса: Приборкання Східної Європи 1944–1956. (І. Гарнік, Пер.). Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія».

Мороз, В. (Упоряд.). (2011). Літопис УПА. Нова серія. Т. 17: Осип Дяків-«Горновий»: документи і матеріали. Київ–Торонто.

Мороз, В. (Упоряд.). (2012). Літопис УПА. Нова серія. Т. 21: Ярослав Старух: документи і матеріали. Київ, Торонто.

Кудряченко, А. (2016). Ялтинська конференція держав «великої трійки» 1945 р. і вихід України на міжнародну арену. Проблеми всесвітньої історії, 2, 97–121.

Ортега-і-Гасет, Х. (1994). Вибрані твори. Київ: Основи.

Рибак, А. (2004). О. Дяків – теоретик та публіцист національно-визвольного руху 1940-их років. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки, 4, 304–314.

Романюк, М. (2009). Петро Федун-«Полтава» – провідний ідеолог ОУН та УПА. Торонто.

Русначенко, А. (2014). Ідеологічні дискусії в кінці 1940-х – на початку 1950-х років у середовищі українського визвольного руху та їхні результати. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 24, 255–269. Львів.

Русначенко, А. (1999). Розумом і серцем. Українська суспільно-політична думка 1940–1980-х років. Київ.

Садовий, В. (1995). До основ нашої міжнародної тактики. В Ю. Маївський & Є. Штендер (Ред.), Літопис Української повстанської армії. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942–1946: передрук підпільного журналу, 24, 100–107. Торонто, Львів.

Стародубець, Г. (2018). Міжнародна політика періоду завершення Другої світової війни в оцінці ідеологів українського повстанського руху. «Емінак»: науковий щоквартальник, 1 (21), 2, 50–56.

Стасюк, О. (2006). Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941–1953 рр.). Львів.

Федун, П. (2008). Концепція Самостійної України. Т. 1: Твори. М.В. Романюк (Упоряд. і Ред.). Львів.

Ханас, М. (2006). Ярослав Старух – подвижник нації. Збірник праць ТО НТШ. Т. 2: Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті (с. 355–371). Тернопіль.

Srton-Watson, H. (1961). The New Imperialism. London.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)