DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.184672

ІДЕЯ СОБОРНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У ДОКТРИНІ МИКОЛИ СЦІБОРСЬКОГО

Оксана Каліщук

Анотація


Анотація. Мета статті – охарактеризувати доктрину соборності М. Сціборського і визначити його внесок у розробку проблематики соборності теоретиками українського націоналізму. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, науковості, верифікації, авторської об’єктивності, поміркованого наративного конструктивізму, а також використання загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний) методів. Наукова новизна полягає у тому, що встановлено, що для теоретика націоналістів поняття соборності було одним з базових та визначальних у практичній і теоретичній діяльності. Розкрито поняття нації та держави, національної революції і диктатури у взаємозв’язку із поняттям соборності. Основну увагу приділено питанню реалізації ідей соборності у доктрині побудови української держави М. Сціборським. Висновки. Якщо Дмитро Донцов вдихнув ідею в український післявоєнний мілітарний рух, то М. Сціборський оформив її у структуровану модель. Найбільшим його внеском у розвиток українського та національної самосвідомості є розробка концепції «націократії» – оригінального суспільно-політичного устрою, якій став наповненням ідеї Української Самостійної Соборної Держави. Основним змістом роботи українських націоналістів, писав М. Сціборський, стала ідеологічна та політична соборність визвольного чину та державної розбудови, правильна оцінка ролі еміграції, надкласовість у політиці, диктатура в методах «замість ідеологічного та політичного змісту «центру» УНР, що полягав у полонофільській концепції, невиразній демократичній кволости й закостенілости». Ідеї М. Сціборського у принципі не суперечать нормам будівництва демократичного суспільства, а є лише максимально адекватними тогочасному політичному контексту та для сучасності. Наукова спадщина М. Сціборського доволі різноманітна, але й дотепер залишається не тільки не засвоєною українською спільнотою, щобільше, вона видана далеко не повністю. Сьогодні відсутня повна збірка творів цього провідного ідеолога українських націоналістів.


Ключові слова


соборність; Микола Сціборський; націоналізм; держава; національна ідея

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezopasnyi, M. (2014). Vplyv ukrainskoi natsionalnoi idei na sobornist Ukrainy [The influence of Ukrainian national ideas on Ukraine conciliarity]. Istorychna pamiatHistorical Memory, 30‒31, 113 [in Ukrainian].

Yevhen Konovalets ta yoho doba [Evgen Konovalets and his day]. (1974). Miunkhen: Vyd-vo fundatsii im. Ye. Konovaltsia [in Ukrainian].

Z diialnosti organizatsii. Legiia Ukrainskykh Natsionalistiv [From the activities of organizations. Legion of Ukrainian Nationalism]. (1928). Rozbudova natsiiNation building, 4, 160 [in Ukrainian].

Nad mohyloiu polkovnyka Vitovskoho v Berlini [Over the grave of Colonel Vitovsky in Berlin]. (1928, October 9). Svoboda: ukrainskyi dnevnykFredoom: Ukrainian Daily, pp. 1‒2 [in Ukrainian].

Samchuk, U. (1972). Na bilomu koni [On a white horse]. Vinnipeh: Vydannia T-va «Volyn» [in Ukrainian].

Stsiborskyi, M. (1937, June 9). Holosy z «tamtoho svitu»... [Voices from the dark world…]. Svoboda: ukrainskyi dnevnykFredoom: Ukrainian Daily, p. 2 [in Ukrainian].

Stsiborskyi, M. (1930, July 9). Dokument falshu [Document false]. Svoboda: ukrainskyi dnevnykFredoom: Ukrainian Daily, p. 2 [in Ukrainian].

Stsiborskyi, M. (1931, April 21). Yednaimos pid natsionalnyi prapor! (Dopys z Paryzha) [Let’s unite under the national flag! (Post from Paris]. Svoboda: ukrainskyi dnevnykFredoom: Ukrainian Daily, p. 2 [in Ukrainian].

Stsiborskyi, M. (1942). Natsiokratiia [Natiocracy]. (pp. 101‒103). Praha [in Ukrainian].

Stsiborskyi, M. (1933). OUN i selianstvo [OUN and the peasantry]. (p. 23, 32). Praha: vydannia Rozbudovy Natsii [in Ukrainian].

Stsiborskyi, M. (1928). Sobornist psykholohii ta polityky – osnova natsionalizmu [The cohesiveness of psychology and politics is the basis of nationalism]. Rozbudova natsiiNation building, 1, 11‒15 [in Ukrainian].

TsDAVO Ukrainy ‒ Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [The Central State Arechives of Supreme Authorities and Governments of Ukraine] [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безопасний, М. (2014). Вплив української національної ідеї на соборність України. Історична пам’ять, 30‒31, 113.

Євген Коновалець та його доба. (1974). Мюнхен: Вид-во фундації ім. Є. Коновальця.

З діяльності орґанізацій. Леґія Українських Націоналістів. (1928). Розбудова нації, 4, 160.

Над могилою полковника Вітовського в Берліні. (1928, 9 жовтня). Свобода: український дневник, с. 1‒2.

Самчук, У. (1972). На білому коні. Вінніпег: Видання Т-ва «Волинь».

Сціборський, М. (1937, 9 червня). Голоси з «тамтого світу»... Свобода: український дневник, с. 2.

Сціборський, М. (1930, 9 липня). Документ фальшу. Свобода: український дневник, с. 2.

Сціборський, М. (1931, 21 квітня). Єднаймось під національний прапор! (Допис з Парижа). Свобода: український дневник, с. 2.

Сціборський, М. (1942). Націократія (с. 101‒103). Прага.

Сціборський, М. (1933). ОУН і селянство (с. 23, 32). Прага: видання Розбудови Нації.

Сціборський, М. (1928). Соборність психольогії та політики – основа націоналізму. Розбудова нації, 1, 11‒15.

ЦДАВО України ‒ Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)