DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.184671

СТАВЛЕННЯ ЄПИСКОПА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА ДО ІДЕОЛОГІЇ І ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКОГО РАДИКАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ у 1920–1930 рр.

Василь Стефанів

Анотація


Анотація. Мета дослідження. У статті проаналізовано ставлення Г. Хомишина до ідейно-організаційної діяльності націоналістичного руху в суспільно-політичному контексті міжвоєнної Галичини. Методологія дослідження базується на принципах історизму, науковості, верифікації, достовірності, системності, об’єктивності та неупередженості, логічності. Застосовано комплексний і критичний підходи до використання історіографічного та джерельного матеріалу, описовий, хронологічний, структурно-системний та структурно-аналітичний методи. Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше у сучасній українській історіографії на основі введення до наукового обігу нових джерельних матеріалів, нової інтерпретації як уже відомих, так і нововиявлених фактів проаналізовано позицію єпископа Г. Хомишина щодо ідеології українського націоналізму та його позицію стосовно ідеологічної сумісності націоналізму з католицьким консервативним світобаченням та методів діяльності ОУН. Особливу увагу приділено аналізу праці Г. Хомишина «Українська проблєма», яка висвітлює значний обсяг проблемних питань, які постали перед українським суспільством на початку 1930-х рр. Висновки. У статті продемонстровано, що погляди Г. Хомишина були консервативними та такими, що намагалися поширити вплив ГКЦ на різні сфери життя суспільства, зокрема на політику. Українські націоналісти стверджували, що тільки нація та її провідники визначають, які цінності, моральні норми є прийнятні. На противагу цьому, Г. Хомишин називав неможливим підкорення духовенства націоналістичним ідеям. На відміну від митрополита А. Шептицького, єпископ Г. Хомишин детальніше досліджує позицію націоналістів, вважаючи недопустимою діяльність організацій, що базувалися на націоналістичній ідеології. Такі організації, на його думку, сповідували язичницькі, дохристиянські цінності. Єпископ відкидав не лише інтегральний націоналізм, а й будь-який національно-політичний рух, що не був лояльним до влади і не підкорявся беззастережно авторитетові Церкви та традиційної релігії. Одну з найбільших небезпек єпископ Г. Хомишин вбачав у тому, що за умови домінування таких поглядів католицька церква втратить свій авторитет і своє місце в суспільстві. Єпископ Г. Хомишин висловлював лояльну позицію щодо Польської держави, вважав, що українці мали здобувати свою незалежність за декілька етапів. На першому слід було обмежитися автономією у складі Польської держави. Станіславівський єпископ досить часто акцентував увагу на польсько-українському порозумінні, що суперечило політичним поглядам та планам ОУН. Політична складова конфлікту між Г. Хомишиним та ОУН вилилася у взаємні звинувачення. Натомість Г. Хомишин звертав значну увагу на нагальні суспільно-побутові проблеми співжиття українців та поляків, а проблему створення незалежної Української держави розглядав у віддаленій перспективі.


Ключові слова


Україна; Галичина; Греко-католицька церква; Григорій Хомишин; Організація українських націоналістів; ідеологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Haikovskyi, M. (1998). Katolytska Aktsiia myrianskyi rukh ukraintsiv u mizhvoiennomu periodi ХХ stolittia. Rol i mistse myrian u Tserkvi [The Catholic action of the laity movement of Ukrainians in the interwar period of the twentieth century. The Role and Place of Laity in the Church]. Lviv [in Ukrainian].

Haiova, O., & Kravchuk, A. (Comps.). (1999). Andrei Sheptytskyi: zhyttia i diialnist: dokumenty i materialy 1899–1944 [Metropolitan Andrey Sheptytsky: Life and Activities: Documents and Materials 1899–1944]. (Vol. 2). Lviv: Misioner [in Ukrainian].

Yehreshii, O. (2001). Vzaiemovidnosyny mytropolyta Andreia Sheptytskoho i yepyskopa Hryhoriia Khomyshyna [Relations between Metropolitan Andrey Sheptytsky and Bishop Gregory Khomyshyn]. Halychyna – Galicia, 5–6, 315–320 [in Ukrainian].

Lypynskyi, V. (1990). Lysty do brativ khliborobiv [Letters to the brothers-farmers]. In H. Vaskovych (Comps.), Dvi kontseptsii ukrainskoi politychnoi dumky. Viacheslav Lypynskyi – Dmytro Dontsov Two concepts of Ukrainian political thought. Vyacheslav Lipinski – Dmytro Dontsov (pp. 41–117). Nakladom Rady oborony i dopomohy Ukraini Ukrainskoho konhresovoho komitetu Ameryky [in Ukrainian].

Lysenko, O. (2000). Relihiine pytannia u teorii ta praktytsi ukrainskoho natsionalizmu v pershii polovyni ХХ st. [Religious question in the Theory and Practice of Ukrainian Nationalism in the First Half of the 20th Century]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 6, 29–50 [in Ukrainian].

Marchuk, M. (2001). Hreko-katolyky v Druhii Rechi Pospolytii: suspilnyi chyn ta konfesiino-terytorialnyi ustrii [Greek Catholics in The Second Polish Republic: Public Order and Confessional and Territorial System]. Halychyna – Galicia, 5–6, 302–307 [in Ukrainian].

Mirchuk, P. (2007). Narys istorii OUN. 1920–1939 roky [Essay on OUN History. 1920–1939]. Kyiv: Ukrainska vydavnycha spilka [in Ukrainian].

Moskaliuk, M. (2000). Derzhavotvorcha kontseptsiia ukrainskykh khrystyianskykh suspilnykiv u mizhvoiennii Halychyni (1920–1939 rr.): istoryko-politolohichnyi analiz [The State-making Concept of Ukrainian Christian Societies in Interwar Galicia (1920–1939): An Historical and Political Analysis]. Halychyna – Galicia, 4, 97–101 [in Ukrainian].

Pylypiv, I. (2001). Ekumenichna diialnist mytropolyta Andreia Sheptytskoho u mizhvoiennyi period [Ecumenical activity of Metropolitan Andrey Sheptytsky in the interwar period]. Halychyna – Galicia, 5–6, 308–313 [in Ukrainian].

Relihiia y deiaki yii vyiavy [Religion and some of its manifestations]. (1933, March 19). Nash Klych – Our Call, p. 3 [in Ukrainian].

«Ukrainska probliema»: interviu z Preosv. Hryhoriiem Khomyshynym [«The Ukrainian Problem»: Interview with Rev. Gregory Khomyshyn]. (1933, February 9). Nova Zoria – New Star, p. 2 [in Ukrainian].

Khomyshyn, H. (1925). Pastyrskyi lyst Hryhoriia Khomyshyna, yepyskopa stanislavivskoho do klyra i virnykh stanislavivskoi Yeparkhii pro hroziachi nebezpeky [Pastoral letter of Gregory Khomyshyn, Bishop of Stanislaviv to the clergy and laic of Eparchy of Stanislaviv about threatening dangers]. Stanislaviv [in Ukrainian].

Khomyshyn, H. (1932). Ukrainska probliema. Napysav dlia dukhovnoi i svitskoi inteligentsii ukrainskoho narodu Hryhorii Khomyshyn Stanyslavivskyi Epyskop [The Ukrainian problem. Written for the spiritual and secular intelligentsia of the Ukrainian people by Gregory Khomyshyn, Bishop of Stanislaviv]. Stanislaviv [in Ukrainian].

Khomyshyn, H. (1933). Pro hrozu dukhovnoi ruiny. Pastyrskyi lyst Hryhoriia Khomyshyna, yepyskopa stanislavivskoho, do dukhovenstva i virnykh stanislavivskoi yeparkhii [About the danger of spiritual ruin. Pastoral letter of Gregory Khomyshyn, Bishop of Stanislaviv, to the clergy and laic of the Stanislaviv eparchy] (2nded.). Lviv [in Ukrainian].

TsDIAU, m. Lviv – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv [Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv] [in Ukrainian].

Sensacyjny list pasterski biskupa Chomyshyna [Sensational pastoral letter of Bishop Chomyshyn]. (1931, March 23). Ilustrowany Kurjer Codzienny – Illustrated Daily Courier, p. 1. Kraków [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гайковський, М. (1998). Католицька Акція мирянський рух українців у міжвоєнному періоді ХХ століття. Роль і місце мирян у Церкві. Львів.

Гайова, О., & Кравчук, А. (Упоряд.). (1999). Андрей Шептицький: життя і діяльність: документи і матеріали 1899–1944 (Т. 2). Львів: Місіонер.

Єгрешій, О. (2001). Взаємовідносини митрополита Андрея Шептицького і єпископа Григорія Хомишина. Галичина, 5–6, 315–320.

Липинський, В. (1990). Листи до братів хліборобів. В Г. Васькович (Упоряд.), Дві концепції української політичної думки. В’ячеслав Липинський – Дмитро Донцов (с. 41–117). Накладом Ради оборони і допомоги Україні Українського конгресового комітету Америки.

Лисенко, О. (2000). Релігійне питання у теорії та практиці українського націоналізму в першій половині ХХ ст. Український історичний журнал, 6, 29–50.

Марчук, М. (2001). Греко-католики в Другій Речі Посполитій: суспільний чин та конфесійно-територіальний устрій. Галичина, 5–6, 302–307.

Мірчук, П. (2007). Нарис історії ОУН. 1920–1939 роки. Київ: Українська видавнича спілка.

Москалюк, М. (2000). Державотворча концепція українських християнських суспільників у міжвоєнній Галичині (1920–1939 рр.): історико-політологічний аналіз. Галичина, 4, 97–101.

Пилипів, І. (2001). Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького у міжвоєнний період. Галичина, 5–6, 308–313.

Релігія й деякі її вияви. (1933, 19 березня). Наш Клич, с. 3.

«Українська проблєма»: інтерв’ю з Преосв. Григорієм Хомишиним. (1933, 9 лютого). Нова Зоря, с. 2.

Хомишин, Г. (1925). Пастирський лист Григорія Хомишина, єпископа станіславівського до клира і вірних станіславівської Єпархії про грозячі небезпеки. Станіславів.

Хомишин, Г. (1932). Українська проблєма. Написав для духовної і світської інтеліґенції українського народу Григорій Хомишин Станиславівський Епископ. Станіславів.

Хомишин, Г. (1933). Про грозу духовної руїни. Пастирський лист Григорія Хомишина, єпископа станіславівського, до духовенства і вірних станіславівської єпархії (Другий наклад). Львів.

ЦДІАУ, м. Львів – Центральний державний історичний архів України, м. Львів.

Sensacyjny list pasterski biskupa Chomyshyna. (1931, 23 marca). Ilustrowany Kurjer Codzienny, s. 1. Kraków.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)