DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.28.174298

ІДЕЯ АВТОНОМІЇ В ПРОГРАМІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ УСДРП НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Оксана ТИМОШЕНКО

Анотація


У статті розглядаються програмові вимоги Української соціал-демократичної робітничої партії з національного питан-ня, а саме вимога національно-територіальної автономії України. Проаналізовано причини розколу Революційної Української Партії через її ідейну та організаційну еволюцію і проголошення на ІІ з’їзді створення УСДРП. Доведено, що в основу програми новост-вореної партії було покладено Ерфуртську програму німецької соціал-демократії. Подано аналіз діяльності УСДРП щодо пропа-ганди та відстоювання своїх програмових вимог.

Ключові слова


автономія; Українська соціал-демократична робітнича партія; соціал-демократія; національно-територіальна автономія; українська ідея; національна ідея

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Центральний державний історичний архів України. – Київ (да-лі ЦДІА). – Ф. 275. – Оп. 1. – Спр. 1107, арк. 24 зв.

ІІ. ЦДІА України. – Київ. – Ф. 275. – Оп. 1. – Спр. 1434, арк. 2.

ІІІ. ЦДІА України. – Київ. – Ф. 275.– Оп. 1. – Спр. 2632, арк. 6.

Див. : Лозинський М. З сучасного робітницького руху // Літе-ратурно-Науковий Вістник. – 1904. – Т. 28. – С. 73 – 100; 169 – 197; Становище польських і великоруських соціялістичних партій до украї-нського питання // Літературно-Науковий Вістник. – 1906. – Т. 33. – С. 490 – 506; Т. 34. – С. 86 – 98, 249 – 264, 495 – 514; Т. 35. – С.69 – 76; Т. 36. – С. 43 – 61; 212 – 233.

Див. : Степанюк В., Довбищенко Я. З історії українського со-ціяль-демократичного руху (1900 – 1918 рр.). – Х. : Вид-во Харківського комітету УСДРП, 1918. – 32 с.; Дучинський А. Револю-ційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріалами 1900 – 1905 років // За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України XIX і початків XX століття. – Кн. 2. – К. : Б.в., 1928. – 210 с.; Михайлов В. История Коммунистической партии Украины. В самом сжатом очерке. Составлено по истории КП(б)У М.Равич-Черкасского. – Х. : Б.и., 1925. – С. 78, 92; Бендзя П. До історії революційного руху на Україні // Життя й революція. – 1926. – № 11. – С. 82 – 89; Щупак С. “РУП” в період 1905 року на Київщині // Життя й революція. – 1926. – № 11. – С. 76 – 81; Фрід Д. До питання про корін-ня КП(б)У // Більшовик України. – 1927. – № 10. – 40 – 49; № 14. – С. 27 – 38; Попов М.М. Нариси історії Комуністичної партії (більшови-

ків) України. – Х. : Б.в., 1925 – 156 с.; Щербаков В. Нарис з історії со-ціал-демократії на Чернігівщині (1902 – 1917). – Х. : 1930, – 146 с.

Див. : Равич-Черкасский М. История Коммунистической пар-тии (б-ов) Украины. – К. : Государственное издательство Украины, 1923. – С. 9 – 10; Яворський М. Революція на Вкраїні в її головніших етапах. – Х. – К., 1923. – 248 с.; Історія України в стислому нарисі. – Х. : Держ. вид-во України, 1929.– 348 с.

Див. : Гермайзе О. 25-ліття Революційної Української Партії (РУП) // Життя й революція. – 1925. – № 3. – С. 20 – 24; Нариси з істо-рії революційного руху на Україні. – Т. 1. – Революційна Українська Партія (РУП). – К. : Книгоспілка, 1926. – 388 с.; Риш А. Очерки по ис-тории “Спилки” // Летопись революции. – 1925. – №. 2. – С. 125 – 173; № 3. – С. 77 – 107; Очерки по истории украинской социал-демократической “Спілки”. – Х. : Б.и., 1926. – 136 с.; Качинський В. Селянський рух на Україні в роки 1905 – 1907. – Ч. І. – Полтава : Держполітвидав, 1927. – 230 с.

Веде. Рец. На : О. Гермайзе. Нариси з історії революційного руху на Україні. – Т. 1. – Революційна Українська Партія (РУП) // Бі-льшовик України. – 1926. – № 4 – 5. – С. 162 – 168.

Лось Ф. Україна в буржуазно-демократичній революції. 1905 – 1907 рр. – К. : Політвидав, 1949. – 123 с.; Шліхтер О. Максимум більшовицької пильності в боротьбі з буржуазно-націоналістичною контрабандою // Більшовик України. – 1933. – № 13 –14. – С. 59.

Головченко В. Від “Самостійної України” до Союзу Визво-лення України : нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ ст. – К., 1996; Телешун С.О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. – К. : Майдан, 1996. – 190 с.

Дорошенко В. Українство в Росії : Новійші часи. – Відень : Союз визволення України, 1916. – 115 с.

Головченко В. Від “Самостійної України” до Союзу Визво-лення України : нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ ст. – Х. : Майдан, 1996. – 190 с.

Доклад Української Соціялдемократичної Робітничої Партії Міжнародньому Соціялістичному Конгресови в Штутгарті. – Львів, 1907. – 10 c.

Донцов Д. Націоналізм чи сервілізм // Націоналіст. – 1992. – № 1. – С. 4.

Дорошенко В. Революційна Українська Партія (РУП) (1900 –1905 рр.) : нарис з історії української соціал-демократичної партії. – Львів – К., 1921. – 38 с.

История Украинской ССР. – У 10-ти томах. – Т. 5. – К. : Наук. думка, 1983. – 531 с.

Кравчук М., Шморгун П. Спільна боротьба українського і російського пролетаріату в революції 1905 – 1907 рр. – К., 1955. – 32 с.

Курас И.Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине. – К. : Наук. Думка, 1978. – 315 с.

Нариси з історії українського національного руху. Ін-т історії України НАН України, 1994. К. : Вища школа, 190 с. – С. 127.

Національні процеси в Україні : історія і сучасність : Доку-менти і матеріали : Довідник – У 2-х частинах. – Ч. 1. – К. : Вища школа, 1997. – С. 351.

Наш голос. – 1911. – Ч. 6 – 8. – Б.в., – С. 188.

Петлюра С. З українського життя // Україна. – 1907. – Т. 3. – 302 с.

Порш М. Національне питання та виборча агітація на Україні // Літературно-науковий вісник. – 1907. – Кн. 1. – Б.в., – С. 137.

Рева И. Забастовочная борьба сельскохозяйственного проле-тариата в первой русской революции (на материалах Левобережной Украины) // История СССР. – 1975. – № 5. – С. 93 – 94.

Рибалка Л. Російські соціал-демократи і національне питання // Українська суспільно-політична думка в XX столітті. Документи і матеріали. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 1. – С. 254.

Риш А. Очерк по истории украинской социал-демократической “Спілки”. – Х. : Б.и., 1926. – 136 с.

Телешун С. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. – К. : Б.в., 1996. – 130 с.

Україна. – 1907. – Ч. 1, 2. – Б.в., – С. 17 – 18.

Феденко П. Український рух у XX столітті. – Лондон : Наше слово, 1959. – 267 с.

Хлібороб. – 1905, 28 грудня. – Ч. 3. – Б.в., – С. 2.

Юркевич Л. Єзуїтська політика // Дзвін. – 1914. – № 5. – С. 464. – С. 202.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)