DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.28.174295

АРХІВНА КОЛЕКЦІЯ О. ЧОЛОВСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ТА ГЕНЕАЛОГІЇ РУСЬКОЇ ШЛЯХТИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ XV – XVIII СТ.

Ігор СМУТОК

Анотація


У статті проаналізована джерелознавча цінність одного з рукописних зібрань, що містить матеріали до історії руської шляхти Перемишльської землі давньопольського періоду. З’ясована доля зібрання з часу його виникнення до сьогодення. Досліджено тематичний зміст колекції з метою виявлення ге-неалогічного матеріалу. Показано, що він неоднорідний та складається з кількох груп різної джерелознавчої вартості.

Ключові слова


Чоловський; генеалогія; генеалогічні дже-рела; шляхта; роди; архів

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів (далі – ЛННБ. ВР). – Ф. 141. “О. Чоловський”. – Оп. ІІІ. – Спр. 68.

II. ЛННБ. ВР. – Ф. 141. “О. Чоловський”. – Оп. І. – Спр. 37.

III. ЛННБ. ВР. – Ф. 141. “О. Чоловський”. – Оп. ІІ. – Спр. 237/п.1.

IV. ЛННБ. ВР. – Ф. 141. “О. Чоловський”. – Оп. ІІ. – Спр. 153.

V. Центральний державний історичний архів України у м. Льво-ві (далі – ЦДІА України у м. Львові). – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 252.

VI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 253.

VII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 254.

VIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 260.

IX. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 593.

X. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 624.

XI. Archiwum Główny Akt Dawnych w Warszawie (далі – AGAD). – Zb. A. Czołowskiego. – Sygn. 547. – 179 s.

XII. AGAD. – Zb. A. Czołowskiego. – Sygn. 133.

XIII. AGAD. – Zb. A. Czołowskiego. – Sygn. 134.

XIV. AGAD. – Zb. A. Czołowskiego. – Sygn. 474.

XV. AGAD. – Zb. A. Czołowskiego. – Sygn. 475.

XVI. AGAD. – Zb. A. Czołowskiego. – Sygn. 587.

XVII. AGAD. – Zb. A. Czołowskiego. – Sygn. 598.

XVIII. AGAD. – Zb. A. Czołowskiego. – Sygn. 613.

Інкін В.Ф. Чи є історична основа в фальсифікатах грамот князя Льва Даниловича // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1988. – Вип. 24. З історії стародавності і середньо-віччя. – С. 55 – 63.

Особисті архівні фонди відділу рукописів : анотований пока-жчик / уклали Є. М. Гуменюк, П. Г. Баб’як, О. О. Дзьобан; наук. ред. Є. М. Гуменюка; відп. ред. Є. М. Стасюк. – Львів, 1977. – 188 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник / Упоряд. О. Гнєвишева, У. Єдлінська, У. Кришталович та ін. – 2-е вид. – Львів – Перемишль. – 2003. – 492 с.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym / oprac. Zbiorowe pod redakcją D. Lewandowskiej. – Warszawa: Naczelna Dyrekcja AGAD, 2008. – S. 695 – 697.

Charewiczowa Ł. Historiografia i miłośnictwo Lwowa. – Lwów, 1938. – S. 108 – 109.

Chwalewik E. Zbiory polskie. – Warszawa – Kraków, 1926. – T. 1. – 423 s.

Stoffel-Ożgowa E. A. Czołowski // Słownik pracowników książki polskiej. – Warszawa – Łódź, 1972. – S. 151 – 152.

Zielińska T. Zbiór Aleksandra Czołowskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych // Archeion. – 1991. – T. LXXXIX. – S. 37 – 60.

Zieliński J. Aleksander Czołowski. W czterdziestolecie pracy archiwalnej, konserwatorskiej i naukowej, 1891 – 1931. – Lwów : Nakładem Tow. Miłośników Przeszłości Lwowa, 1932. – 42 s.

Zieliński J. Aleksander Czołowski, 1865 – 1944 // Kwartalnik Historyczny. – 1946. – R. 53, zesz. 3. – S. 459 – 463.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)