DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.28.174290

ДІЯЛЬНІСТЬ ТИМЧАСОВОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В СФЕРІ ОСВІТИ (СЕРПЕНЬ 1914 р.  ТРАВЕНЬ 1915 р.)

Ірина ЛОЗИНСЬКА

Анотація


У статті розглядаються проблеми освіти у час перебуван-ня Галичини під російською окупацією в роки Першої світової війни. Досліджено питання організації управління Галичиною, охарактеризовано основні напрями діяльності Тимчасового російського воєнного генерал-губернаторства у сфері народної освіти, яка підлягала цілковитій русифікації.

Ключові слова


Перша світова війна; воєнне генерал-губернаторство; Галичина; Росія; Австро-Угорщина; освіта; окупація; русифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Російський державний історичний архів (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). (Далі – РДІА ) – Ф. 1276. – Оп. 10. – Спр. 896. – Арк. 1 – 2.

II. РДІА – Ф. 2005. – Оп. 1. – Cпр. 12. – Арк. 11.

III. РДІА. – Ф. 821. – Оп. 150. – Cпр. 38. – Арк. 43 – 43 зв.

IV. РДІА. – Ф. 821. – Оп. 150. – Cпр. 38. – Арк. 43 – 44 зв.

V. РДІА. – Ф. 821. – Оп. 150. – Cпр. 38. – Арк. 48 зв.

VI. РДІА. – Ф. 2005. – Оп. 1. – Cпр. 13. – Арк. 38.

VII. РДІА. – Ф. 2005. – Оп. 1. – Cпр. 13. – Арк. 19.

VIII. РДІА. – Ф. 2005. – Оп. 1. – Cпр. 13. – Арк. 23.

IX. РДІА. – Ф. 2005. – Оп. 1. – Cпр. 13. – Арк. 38.

Верстюк В. Українська Центральна Рада. – К. : Б.в., 1997. – 205 с.

Голубко В. Армія Української Народної Республіки. 1917 – 1918 : Утворення та боротьба за державу. – Львів : Кальварія, 1997. – 288 с.

Дашкевич Я. Дорогами української Кліо / Про стан української науки в Україні // Пам’ять століть. – 1996. – № 3. – С. 51 – 58.

Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України : історія і сучасність. – Львів : Світ, 2001. – 424 с.

Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії. – Львів : Світ, 1996. – 214 с.

Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999. – 327 с.

Касьянов Г. Ще не вмерла українська історіографія // Крити-ка. – 2002. – Ч. 4. – С. 18 – 20.

Колесник І.І. Українська історіографія XVIII – поч. ХХ ст. – К. : Генеза, 2000. – 312 с.

Кривошина Б.М. Україна в Першій світовій війні : вітчизняна історіографія : автореф. дис. … канд. іст. наук. – Львів, 2004. – 20 с.

Кучера І.В. Політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині у 1914 – 1917 рр. : Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Чернівці, 2005. – 20 с.

Кучик О.С. Україна в зовнішній політиці Антанти (1917 – 1920 рр.). – Львів : Світ, 2001. – 214 с.

Лемке М.К. 250 дней в царской ставке. – М. – Ленинград, 1920. – 202 с.

Литвин В.М. Україна : доба війн і революцій (1914 – 1920). – К. : Генеза, 2003. – 486 с.

Литвин М., Науменко К. Збройні Сили України першої по-ловини ХХ ст. Генерали і адмірали. – Львів – Х., 2007. – 234 с.

Литвин М.Р., Науменко К.Є. Українські січові стрільці. – К. : Знання, 1992. – 48 с.

Львовский вестник. – 1915. – 27 марта.

Львовский вестник. – 1915. – 2 мая.

Мазур О., Патер І. Українці і поляки : угода 1914 р. у світлі російської дипломатії // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. – Івано-Франківськ : Плай, 1997. – С. 58 – 61.

Отчет временного военного генерал-губернатора Галиции по управлению краем за время с 1- го сентября 1914 г. по 1 июня 1915 г. – К., 1916. – С. 33.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 – 1918 рр. – К. : Знання, 1995. – 262 с.

Павлюк О. Боротьба України за незалежність і політика США (1917 – 1923). – К. : Academia, 1996. – 288 с.

Патер І. Союз визволення України та українське питання в політиці Центральних держав 1914–1918 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 3 – 4. – Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1997. – С. 141 – 163.

Патер І. Союз визволення України. Проблеми державності і соборності. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – 346 с.

Попова Т.М. Проблема формирования историографии как научной дисциплины: традиционные подходы и новые модели // За-писки исторического факультета Одесского гос. университета. – Вып. 1. – Историография и специальные исторические дисциплины. – Одесса, 1995. – С. 143 – 157.

Правительственный вестник. – 1914. – 26 сентября.

Прикарпатская Русь. – 1914. – 22 сентября.

Прикарпатская Русь. – 1914. – 11 октября.

Прикарпатская Русь. – 1914. – 4 декабря.

Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917 – 1921 рр. // Україна крізь віки. – Т. 10. – К. : Альтернативи, 1999. – 319 с.

Совет министров Российской Империи в годы Первой миро-вой войны. Бумаги А.Н.Яхонтова. – СПб, 1999. – С. 117, 386.

Солдатенко В.Ф. Українська революція : концепція та історіографія. – К. : Знання, 1997. – 214 с.

Таран Л.В. Провідні тенденції світової історіографії в ХХ ст. та проблеми сучасної української історичної науки // Український історичний журнал. – 1999. – № 1. – С. 85 – 91.

Украинская жизнь. – 1915. – № 1. – С. 81.

Якимович Б. Збройні сили України : нарис історії. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Просвіта, 1996. – 353 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)