DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.28.174285

РЕФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛИЧИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Микола ІВАНИК

Анотація


У статті висвітлено організаційно-правові основи діяльності міських органів самоврядування, принципи виборчого права. Проаналізовано рівень ефективності проведених реформ та їх відповідність соціально-економічним і політичним реаліям Галичини з огляду на специфіку етнічного складу населення га-лицьких міст.

Ключові слова


Австро-Угорщина; Галичина; міське само-врядування; міська рада; магістрат

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України, відділ рукописів. – Ф. 3. – Спр. 37/2.

Кіселичник В. Міське самоврядування Львова : правові осно-ви, організаційна структура і діяльність органів : друга половина XIX – початок ХХ ст. : автореф. дис. … канд. юр. наук : 12.00.01 / Львівський державний університет / В.Кіселичник. – Львів, 1984. – 18 с.

Кіселичник В. Розробка і надання Львову у 1870 р. статуту на міське самоврядування / В. Кіселичник // Lwów : miasto-spoleczenstwo-cultura. – T. 2. – Kraków, 1998. – S. 125 – 131.

Мазурок О. Города западноукраинских земель эпохи импе-риализма (социально-экономический аспект) / О. Мазурок. – Львов : Свит, 1990. – 156 с.

Bartoszewicz J. Pogląd na usiłowania i prace około reformy gminnej w Galicyi. – S. 40 – 82. / J. Bartoszewicz // Wiadomosci Statystyczne. – T. XIX, Z. II. – Lwów, 1903. – 129 s.

Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (далі D.U.Kr.). R. 1848 – 1916. – Kraków, 1866. – Cz. III. – Nr. 7.

D.U.Kr. – 1889. – Cz. VII. – Nr. 24.

D.U.Kr. – 1896. – Cz. VIII. – Nr. 51.

Gaszyński Z. Tablice statystyczne do reformy ordynacyi wyborczej dla miast. – S. 2 – 26. / Z. Gaszyński // Wiadomosci Statystyczne. – T. XIII, Z. III. – Lwów, 1893. – 80 s.

Karpiniec J. Iłość osad miejskich byłej Galicyi i podział ich na miasta і miasteczka / J. Karpiniec. – Lwów, 1932. – 37 s.

Kasznica St. Skład wyznaniowy i zawodowy reprezentacyi gmin podlegających ustawom 1889 i 1896 r. w roku 1907 (w porównaniu ze stamen w roku 1874 / St.Kasznica // Wiadomosci Statystyczne. – T. XXII, R. I. – Lwów, 1909. – 37 s.

Kutrzeba St. Historia ustroju Polski w zarysie / St. Kutrzeba. – T. IV. – Po rozbiorach. – Cz. II. – Lwów, 1920. – 286 s.

Miasto Lwów w okresie samorządu 1870 – 1895. – Lwów : Nakł. Gminy m. Lwowa, 1896. – 719 s.

Statut królewskiego stołecznego miasta Lwowa. – Lwów, 1918. – 93 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)