DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.28.174284

РОЛЬ ІВАНА ФРАНКА В УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИНАХ

Галина ГРИЦЕНКО

Анотація


У статті проаналізовані погляди І.Франка на історію і культуру Білорусі; висвітлено низку його цінних тез і тверджень про духовне багатство білоруського народу. Досліджено внесок І.Франка у розвиток білорусько-українських літературно-культурних взаємин. Простежені відгуки білоруських дослідників на його творчість. Визначено перспективні напрями подальших досліджень теми.

Ключові слова


Україна; Білорусь; культура; українсько-білоруські зв’язки; Іван Франко

Повний текст:

PDF

Посилання


Александровіч С. Доля ўкраінскага пісьменніка // Наша ніва (Вільно). – 1914. № 43. С. 6. 2. Ахрыменка П.П. Летапіс братэрства. Аб беларуска – украінскіх фальклорных, літаратурных і тэатральных сувязях. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1973. – 304 с. 3. Ахрыменка П.П. Фальклорна-літаратурныя сувязі ўкраінскага і беларускага народаў. Мн. : Мастацкая літаратура, 1959. 112 с. 4. Багдановіч М. Поўны збор твораў / пад рэд. Забородскай С.В. – Мн. : Народная асвета, 1965. Т. 2. 599 с. 5. Бузук П. Памяці Франко // Полымя. 1926. № 4. С. 23 28. 6. Возняк М. З життя і творчості Івана Франка. К. : АН УРСР, 1955. 302 с. 7. Гульман Р. Новыя архіўныя матэрыялы пра Адама Гурыновіча // Беларуская літаратура. Даследаванні і публікацыі / АН БССР, Ін-т літ. імя Я.Купалы / пад рэд. Івашына В.І., Адамовіча А.М. – Мн. : Выд. АН БССР, 1958. Т. 1. – С. 230 232; Його ж. З архіўных матэрыялаў пра Адама Гурыновіча // Літаратура і мастацтва (Мінск). – 1956, 26 мая. 8. Кабржыцкая Т. Сіла братэрства // Беларусь. 1990. № 5. С. 12 13.

Кабржыцкая Т.В., Рагойша В.П. Карані дружбы. Беларуска-украінскія літаратурныя узаемасувязі пачатку ХХ ст. – Мн. : Навука і тэхніка, 1976. – 125 с. 10. Кобржицька Т. Іван Франко і білоруська критика початку ХХ ст. // І.Франко і світова культура : матеріали міжнародного симпозіуму / упоряд. Б.З Якимович. К. : Наук. думка, 1990. – Кн. 1. – С. 109 114. 11. Кріль М. Львів як осередок білорусистики // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. Вип. 48. – С. 338 354.

Ларчанка М.Г. Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі суседніх славянскіх народау 2 пал. ХІХ ст. – Мн. : Выд. Белдзярж. Універсітат, 1958. – 112 с.

Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України. Відділ рукопису. Франко Іван. Рашкевич Ольга. Лист(15) до І.Франка та О.Франка (1884 – 1897). – Ф. Воз. 641. – Спр.147. – Арк. 11 – 14. 14. Мараш Я. История Белоруссии эпохи феодализма в интерпретиции Ивана Франко // І.Франко і світова культура : матеріали міжнародного симпозіуму. – К. : Наук. думка, 1990. – Кн. 1. С. 120 125.

Охріменко П. Адам Гуринович і Іван Франко (З історії зв’язків білоруських і українських революційних демократів) // Українське літературознавство. Львів, 1985. Вип. 22. С. 67 71. 16. Очерки истории науки и культуры Белорусии ІХ – нач. ХХ вв. – Мн. : Наука и техника, 1996. – 527 с. 17. Палуян С. Лісты ў будучыню. Мн. : Мастац. літ., 1986. 214 с. 18. Пацюпа Ю. Іван Франко. Пара! // Наша ніва. – 2011. 18 кастрычніка. 19. Стэльмах Д.У. Узнікненне і развіццѐ народнай драмы на Беларусі // Весці АН БССР. Сэрыя грамадскіх навук. Мн. : Навука і тэхніка, 1982. № 6. С. 96. 20. Стэльмах Д.У. Іван Франко і беларускі театр // І.Франко і світова культура: матеріали міжнародного симпозіуму / упоряд. Б.З Якимович. К. : Наук. думка, 1990. Кн. 1. – С. 389 391. 21. Франко І. Вибрані статті про народну творчість. К. : Вид. АН УРСР, 1955. 288 с. 22. Франко І. До історії українського вертепа ХVIІІ в. // Відбитка з Записок Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1906. 152 с. 23. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Львів : Накл. Українсько-руської видавничої спілки, 1910. 444 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)