DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.28.174282

ПРО ВЗАЄМИНИ ІВАНА ФРАНКА З ІЛЯРІЄМ ГАРАСИМОВИЧЕМ, ОДНИМ ІЗ РЕДАКТОРІВ ЧАСОПИСУ “ХЛІБОРОБ” (за листами до Івана Франка)

Володимир ГАЛИК

Анотація


У дослідженні проаналізовано взаємовідносини І.Франка з І.Гарасимовичем. На основі віднайдених листів від Ілярія Гара-симовича до Івана Франка та їхньої творчої спадщини простежується розвиток громадсько-політичного та редак-торського співробітництва між ними.

Ключові слова


Іван Франко; Ілярій Гарасимович; епісто-лярна спадщина; взаємини; часопис “Хлібороб”

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Гарасимович І. Листівка до І. Франка від 27 лютого 1891 р. з м. Коломиї. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1629. – С. 65 – 66.

II. Гарасимович І. Лист до І. Франка від [початку вересня 1891] р. з м. Коломиї. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1607. – С. 613.

III. Гарасимович І. Лист до І. Франка від 10 червня 1891 р. з м. Коломиї. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1607. – С. 643 – 644.

IV. Гарасимович І. Лист до І. Франка від 23 квітня 1894 р. з м. Коломиї. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1614. – С. 275 – 277.

V. IX. Данилович [С]., Гарасимович [І]. Лист до І. Франка від 26 квітня 1894 р. з м. Коломиї. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1622. – С. 321 – 326.

VI. Гарасимович І. Лист до І. Франка від 24 квітня 1891 р. з м. Коломиї. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1607. – С. 665 – 667.

VII. Гарасимович І. Лист до І. Франка від 25 грудня [18]90 р. з м. Коломиї. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1607. – С. 677 – 679.

VIII. Гарасимович І. Лист до І. Франка від 27 жовтня [18]91 р. з м. Коломиї. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1607. – С. 471 – 474.

IX. Гарасимович І. Лист до І. Франка від 7 серпня 1891 р. з м. Коломиї. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1607. – С. 589.

X. Данилович [С]., Павлик М., Гарасимович І. Лист до І. Фран-ка від 13 квітня [18]98 р. з м. Коломиї. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1614. – С. 271 – 273.

Андрусяк Т. “Хлібороб” / Т. Андрусяк // http://history.franko. lviv.ua.

Арсенич П. Гарасимович Ілларіон / П. Арсенич // Іван Фран-ко і Прикарпаття. – Івано-Франківськ : Видавництво “Нова Зоря”, 2006. – С. 176.

Арсенич П. Однодумець Каменяра (До 125 річниці від дня народження І. Гарасимовича) / П. Арсенич // Жовтень. Літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. – 1978. – № 8 (406). – серпень. – С. 157.

Баб’як П. Г. “Народ”. 1890 1895. Систематичний покажчик змісту / П. Г. Баб’як. – Львів, 1970. – 139 с.

Баб’як П. Г., Хома В. І. “Хлібороб”. 1891 – 1895. Системати-чний покажчик змісту / П. Г. Баб’як, В. І. Хома. – Львів, 1971. – 55 с.

Безголовє рускихъ радикалôвъ // Діло. – Львôвъ, 1892. – Ч. 73. – 30 марта (11 цв[і]тня). – С. 1.

Білинкевич І. Іван Франко на Станіславщині. Біографічно-краєзнавчі нариси / І. Білинкевич. – Коломия : “Вік”, 2006. –191 с.

Віче коломийске // Народ. Орган Руско-украінскоі радикаль-ноі партії. – Львів, 1891. – Ч. 3. – Рік ІІ. – 1 лютого. – С. 52.

Віче коломийське // Народ. Орган Руско-украінскоі радикальноі партії. – Львів, 1891. – Ч. 4. – Рік ІІ. – 15 лютого. – С. 57 59.

Возняк М. Іван Франко в добу радикалізму / М. Возняк // Україна. Науковий двомісячник українознавства. – К., 1926. – Кн. 6. – С. 113 164.

Галик В. М. Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка : монографія / В. Галик. – Дрогобич – Загреб, 2011. – 168 с. (Рукопис).

Гарасимович И. З науки господарства: Два водчиты держа-нии на зас[і]данях Станиславской филіи “Просв[і]ты” / И. Гарасимович. – Львів, 1887. – 38 с.

Гарасимович И. Якимъ способомъ розвинути промыслъ у нашого народа, щобы зъ него вышла ялъ найбôльша корысть? (Рефертъ г. Ил. Гарасимовича на в[і]чу въ Коломы[і]) / И. Гарасимович // Миръ. – Львôвъ, 1886. – № 110. – 1 (13) жовтня. – С. 2; № 111. – 3 (15) жовтня. – С. 1 2; № 112. – 6 (18) жовтня. – С. 1 2; № 113. – 8 (20) жовтня. – С. 2; № 114. – 10 (22) жовтня. – С. 2.

Гарасимович И. Якъ-бы розвинути промыслъ у нашого на-роду, щобы зъ него бувъ якъ найбільшій хосенъ? (Рефертъ г. Ил. Гарасимовича на В[і]чу въ Коломыи) / И. Гарасимович // Діло. – Львôвъ, 1886. – Ч. 108. – 25 вересня (7 жовтня). – С. 2.; Ч. 109. – 27 ве-ресня (9 жовтня). – С. 1 2.; Ч. 110. – 30 вересня (12 жовтня). – С. 1 3.; Ч. 111. – 2 (14 жовтня). – С. 1 2.

Гарасимович Іларіон // Енциклопедія Українознавства / за ред. В. Кубійовича. – К. : Глобус, 1993. – Т. 1. – С. 356.

Данилович С. Коломийське народне віче і премудрість “Д[і]ла” // Народ. Орган Руско-украінскоі радикальноі партії / С. Дани-лович. – Львів, 1891. – Ч. 23. – Рік ІІ. – 20 листопада. – С. 307 308.

Загальні збори “Народної волі” // Народ. Руско-украінска ра-дикальна часопись. – Коломия, 1894. – Нр. 10. – Рік V-тий. – 15 мая. – С. 158.

Загальні збори “Народної волі”// Хлібороб. Письмо політич-не, літературне і наукове для руских селян і міщан. – Коломия, 1894. – Нр. 10 і 11. – 15 мая і 1 червня. – С. 69 72.

Ілярій Гарасимович // Громадський голос. Орган українсько-руської радикальної партиї. – Львів, 1902. – Ч. 1. – Рік 8-й. – Січень. – С. 5 6.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848 – 1914 / К. Левицький. – Львів, 1926. – 737 с.

Обух К. Рух виборчий в коломийськім окрузі // Народ. Орган Руско-украінскоі радикальноі партії. – Львів, 1891. – Ч. 3. – Рік ІІ. – 1 лютого. – С. 69 71.

П[авлик] М. Полеміка й дописи. Віче радикальне в Станісла-вові // Народ. Орган Руско-украінскоі радикальноі партії / М. П[авлик]. – Львів, 1892. – Ч. 11 і 12. – Рік ІІІ. – 10 червня. – С. 160 161.

Панове громада! // Хлібороб. Письмо політичне, літературне і наукове для руских селян і міщан. – Львів, 1891. – Ч. 1. – Рік І. – 25 квітня. – С. 1 2.

Полєк В. Біографічний словник Прикарпаття / В. Полєк // Бібліотека “Нового часу”. – Івано-Франківськ, 1993. – Зош. 6. – Ч. 2. – С. 91 92.

Романюк М., Галушко М. Українські часописи Коломиї (1865 – 1994). Історико-бібліографічне дослідження / М. Романюк, М. Галушко. – Львів, 1996. – 238 с.

Старак О. Взаємини Северина Даниловича з Іваном Фран-ком / О. Старак // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Вип. 7. – Львів : Каменяр, 2007. – С. 233 249.

Трегуб М. Гарасимович Ілярій Іванович / М. Трегуб // Украї-нська журналістика в іменах. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 65 68.

Трегуб М. Ілярій Гарасимович : архівні документи до життє-пису (за матеріалами відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України) / М. Трегуб // Українська періодика : історія і сучасність : доповіді та повідомл. Сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17–18 травня 2002 р. / за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2002. – С. 604 – 611. (В додатку [Автобіографія Ілярія Гарасимовича]).

Франко І. “Гуцульська спілка” / І. Франко // Франко І. Зібр. тв. у 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1985. – Т. 44. – Кн. 2. – С. 61 63.

Франко І. Два зйізди. ІІІ / І. Франко // Народ. Руско-украінска радикальна часопись. – Коломия, 1894. – Нр. 5. – Рік V-тий. – 1 марта. – С. 72 75.

Франко І. З остатніх десятиліть XIX віку / І. Франко // Фран-ко І. Зібр. тв. у 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 471 529.

Франко І. Іван Наумович (Конець) / І. Франко // Хлібороб. Письмо політичне, літературне і наукове для руских селян і міщан. – Коломия, 1891. – Ч. 8, 9, 10. – 1 грудня. – С. 44 45.

Франко І. Іван Наумович / І. Франко // Хлібороб. Письмо по-літичне, літературне і наукове для руских селян і міщан. – Львів, 1891. – Ч. 6 і 7. – 1 жовтня. – С. 33 36.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Франко І. Зібр. тв. у 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 194 470.

Хлібороб. Письмо політичне, літературне і наукове для рус-ких селян і міщан. – Коломия, 1891. – Ч. 8, 9, 10. – Рік І. – 1 грудня.

Dwa wiece ruskie // Kurjer Lwowski. – Lwów, 1892. – Nr. 160. – 9 Czerwca. – S. 1 2.

Wiec kołomyjski // Kurjer Lwowski. – Lwów, 1891. – Nr. 35. – 4 lutego. – S. 1.

Wiec ludowy w Stanisławowie // Kurjer Lwowski. – Lwów, 1892. – Nr. 103. – 12 kwietnia. – S. 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)