DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.28.174281

УНІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРИКІВ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Світлана БІЛА

Анотація


У статті проаналізовано науковий доробок української та польської історіографії Галичини першої половини ХІХ ст. з проблеми унійних процесів у Львівській єпархії. Показано основні здобутки і тенденції в аналізі теми, з’ясовано ступінь вивчено-сті окремих аспектів проблеми і виявлено малодосліджені питання.

Ключові слова


історіографія; унієзнавство; унійні проце-си; Львівська єпархія; історики Галичини

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Інститут літератури ім. Шевченка. Відділ рукописів. – Фонд Франка. – Спр. 3/4849. Rys Zycia Jozefa Szumlańskiego. Біографія поч. ХІХ ст. – 7 арк.+5.

II. Центральний державний історичний архів у Львові (далі – ЦДІАЛ). – Ф. 129. – Оп. 2. – Спр. 806. Виписки з архівних документів братства за XVII – XVIII ст., зроблені невстановленим автором з “Ле-тописи” Д.Зубрицького та збірників документів (ХХ ст.). – 22 арк.

III. ЦДІАЛ. – Ф. 129. – Оп. 2. – Спр. 808. Виписки невстановле-ного автора з наукових праць, збірників документів братства, міських актів та ін. з питань прийняття унії, прав українського населення міст 1935. – 18 арк.

IV. ЦДІАЛ. – Ф. 129. – Оп. 3. – Спр. 290. Рукопис статті викла-дача української гімназії “Напередодні унії в Галицькій Руси”. 1937. – 36 арк.

Возняк М. Перший історик Церкви з вихованців львівської духовної семінарії // Богословія. – Львів, 1934. – Т. ХІІ. – Кн. 4. – С. 237 – 245; 1935. – Т. ХІІІ. – Кн. 1. – С. 36 – 46; Кн. 2 – 3. – С. 124 – 133; Кн. 4. – С. 222 – 230.

Гошко Т.Д. Магдебурзьке право Центрально-Східної Європи ХІІІ – XVIII ст. в українській та польській історіографії : автореф. дис. … канд. істор. наук. – Львів, 1999. – 22 с.

Дашкевич Я. Довкола “Хроніки міста Львова” Дениса Зуб-рицького // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. – К., 2002. – Число 8 9. – У 2-х ч. – Ч. 2. – С. 137 – 148.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К. : Украї-нознавство, 1996. – 255 с.

Журба О. Київська археографічна комісія : нарис історії і ді-яльності. – К. : Наукова думка, 1999. – 186 с.

Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучаснос-ті. – Львів : ЛДУ, 1999. – 224 с.

Зубрицкий Д. Летопись Львовскаго Ставропигиальнаго братства // Временник Ставропигийского института на год 1926. – Львов, 1925. – C. 95 – 269.

Зубрицкий Д. Летопись Львовскаго Ставропигиальнаго братства по древним документам составленная // Журнал Министерст-ва народного просвещения. – СПб., 1849. – Т. 62. ІІ отд. – С. 1 – 22, 59 – 99, 131 – 163; 1850. – Т. 66. – С. 1 – 96, 121 – 146; Т. 67. – С. 1 – 43.

Зубрицкий Д. Летопись Львовскаго Ставропигиального братства. – Львов : Изд. Ставропигийский Институт, 1926. – 173 с.

Зубрицкий Д. Начало унии // Чтения в императорском обще-стве истории и древностей российских при Московском университете. – 1848. – № 7. – С. 1 – 36.

Зубрицький Д. Начало унии (1587 1589) // Славянская заря (Вена). – 1867. – № 1. – С. 159.

Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / переклад з польської мови Івана Сварника; передмова Ірини Орлевич; науковий коментар Мирона Капраля; наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст / “Львівські історичні пам’ятки”. – Т.ІІІ. – Львів : Центр Європи, 2002. – 602 с.

Капраль М. Історіографія Львівського Успенського братства // Україна в минулому. – К. – Львів, 1992. – Вип. І. – С. 54 – 71.

Киричук О. Ідеологія діячів Ставропігійського інституту у Львові в 1848 – 1869 роках // Україна: культурна спадщина, національ-на свідомість, державність. – Вип. 9 : ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 2001. – С. 300 – 319.

Киричук О. Історичні дослідження діячів Ставропігійського інституту у Львові (1864 – 1890 роки) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 7 : збірник на пошану проф. Ю. Сливки. – Львів, 2000. – С. 141 – 149.

Колесник І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття). – К. : Генеза, 2000. – 256 с.

Мудрий М. Галицьке русофільство в сучасній історіографії : стан і перспективи дослідження // Україна: культурна спадщина, наці-ональна свідомість, державність. – Випуск 9 : ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 2001. – С. 254 – 280.

Оглоблин О. Українська церковна історіографія // Українсь-кий історик. – 1969. – № 1 – 4. – С. 12 – 29.

Орлевич І. Денис Зубрицький – автор “Хроніки міста Льво-ва” // Зубрицький Денис. Хроніка міста Львова : переклад з польської мови Івана Сварника; передмова Ірини Орлевич; науковий коментар Мирона Капраля; наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст / “Львівські історичні пам’ятки”. – Т. ІІІ. – Львів : Центр Європи, 2002. – С. І – ХІ.

Орлевич І. Денис Зубрицький : штрихи до портрета історика і громадського діяча // Україна: культурна спадщина, національна сві-домість, державність. – Вип.9 : ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія. – Львів, 2001. – С. 281 – 299.

Орлевич І. Діяльність Львівського Ставропігійського інсти-туту (кінець XVIII – 60-ті рр. ХІХ ст.) : Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Львів, 2000. – 20 с.

Орлевич І. Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVIII – 60-ті рр. ХІХ ст.). – Львів, 2000. – 188 с.

Педич В. Історична школа М.Грушевського у Львові (1894 – 1914). – Івано-Франківськ : Б.в., 1997. – 208 с.

Свистун Ф. Памятная записка Михаила Гарасевича о иезуи-тахъ // Вестникъ “Народного Дома”. – Львів, 1906. – С. 70 – 166.

Студинський К. Причинки до історії унії. Критичні замітки на розвідку д-ра Івана Франка п.з. “Z dzejów Synodu Brzeskiego 1596 r.”, поміщеного в “Kwartalnikу Historycznім”. – Львів, 1895. – 21 с.

Ульяновський В. Історія церкви та релігійної думки в Украї-ні : навч. посібник. – У 3-х кн. – Кн. 1. Середина XV – кінець XVI століття. – К. : Либідь, 1994. – 256 с.

Франко І. / рец. П.Житецький. / “Энеида” И.П.Котляревского и древнейший описок ее (Киевская старина, 1899. Х – ХІІ, 1900. І – ІІІ) // Франко І. Зібр. Творів. У 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 33. – С. 30 – 51.

Франко І. З історії Берестейського собору 1596 р. // Фран-ко І. Зібр. творів. – У 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 46. – Кн. 2. – С. 193 – 219.

Франко І. Нариси з історії української літератури в Галичині // Франко І. Зібр. Творів. У 50-ти т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 130 – 148.

Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні. Т. І. (до р. 1353). Ч.І / Праці Греко-католицької Богословської Академії. – Т. ХХІV – XXVI. – Рим Нью-Йорк, 1965. – 816 с.

Яворский Ю. Неизвестный труд А.М.Добрянского по исто-рии западно-русской церкви. – Львов, 1913. – С. 8 – 10.

Chodynieckie I. Historja stolecznego Królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów terozniejszych. – Wyd. 2. – Lwów, 1865. – 466 s.

Harasiewicz M. Annales Ecclesiae Ruthenae gratiam et communionem cum s. Sede Romana habentis ritumque Graeco-Slavicum observantis, cum singulari respectu ad dioceses ruthenas Leopoliensem,

Premisliensem et Chelmensem. – Leopoli : Typis Instituti Stauropigiani, 1862. – 1094 p.

Kossak O. Odpowiedź na historji o “Unii Kościoła swiętojurskiego we Lwowie”. – Lwów, 1862. – 111 s.

Malynowski M. Umrise zu einer Geschichte des religisen und hierarchischen Zustandes der Ruthener. – Wien, 1835. – 26 s.

Zieliński L. Ks. Józef Szumlański, biskup R.G. lwowski i Kamieńca Podolsk. Bijografja // Lwówianin. –1841. – S. 268 – 280.

Zubrzycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji. – Lwów : Druk Institutu Stauropigiańskiego, 1836. – 90 s.

Zubrzycki D. Kronika miasta Lwowa. – Lwów, 1844. – 496 s.

Zubrzycki D. Rys do historyi narodu ruskiego w Galicyi i Hierarchiji cerkiwnej w temźe królewstwie. – Lwów, 1837. – 67+22 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)