DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.24.172178

ПОБУТ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Оксана ДРОГОБИЦЬКА

Анотація


У статті проаналізовано дослідження, присвячені вивченню побуту української сільської інтелігенції Галичини кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. Автор розглянула публікації з історії Галичини; дослідження про участь інтелігенції у суспільнополітичному русі; монографії і статті з проблем побуту українського народу; праці з історії Церкви і розвитку галицького шкільництва, а також з окремих напрямів діяльності освіченої верстви; генеалогічні дослідження видатних галицьких родин; краєзнавчі роботи.

Ключові слова


сільська інтелігенція; побут; історіографія; Галичина

Повний текст:

PDF

Посилання


Арсенич П. Родина Озаркевичів / П. Арсенич. – Коломия:

Вік, 1998. – 64 с.

Арсенич П. Родина Шухевичів / П. Арсенич. – Коломия: Вік,

– 120 с.

Арсенич П. Священичий рід Бурачинських / П. Арсенич. –

Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – 192 с.

Благий В. Шкільництво в Галичині на початку ХХ ст.:

історико-соціологічний аспект / В. Благий. – Львів: Інститут

українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 1999. – 76 с.

Васюта І. Соціально-економічні відносини на селі Західної

України до возз’єднання (1918 – 1939) / І. Васюта. – Львів: Вища

школа, 1978. – 192 с.

Верига В. Там, де Дністер круто в’ється: історичний нарис

виховно-освітньої політики в Галичині на прикладі учительської

семінарії та гімназії в Заліщиках 1899 – 1939 / В. Верига. – Торонто:

Срібна сурма, 1974. – 278 с.

Витанович І. Історія українського кооперативного руху /

І. Витанович. – Нью-Йорк: ТУК, 1964. – 624 с.

Гетьман І. Історія села двох братів (Братківці) / І. Гетьман. –

Івано-Франківськ: Бібліотечка газети “Вперед”, 2002. – 238 с.

Голинський В. Історія села Підгайчики Самбірського району

на Львівщині: З найдавніших часів до середини п’ятдесятих років ХХ

століття / В. Голинський. – Львів, 2002. – 198 с.

Горинь Г. Громадський побут сільського населення

Українських Карпат (XIX – 30-ті роки XX ст.) / Г. Горинь. – К.:

Наукова думка, 1993. – 199 с.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної

української нації ХІХ – ХХ ст. / Я. Грицак. – К.: Генеза, 2000. – 360 с.

Данилюк А. Поклонися народному зодчому: Етнографічні

нариси про народну архітектуру України / А. Данилюк. – Львів:

Свічадо, 1995. – 64 с.

Данилюк А. Шляхами України: Етнографічний нарис /

А. Данилюк. – Львів: Світ, 2003. – 256 с.

Дольницький О. Літопис роду Дольницьких. Документи,

матеріали, спогади: генеалогічне дослідження / О. Дольницький. – Львів:

Видавництво Українського Католицького Університету, 2004. – 658 с.

Дрогомирецька Л. Греко-католицьке духовенство Галичини

в українському кооперативному русі (1920 – 1939 рр.) /

Л.Дрогомирецька // Вісник Прикарпатського університету: Історія. –

Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип. VII. – С. 77 – 89.

Завгородня Т. Підготовка вчителів для української народної

школи Галичини (1919 – 1939 роки) / Т. Завгородня. – ІваноФранківськ: Плай, 1999. – 136 с.

Заярнюк А. Надання “презенти” на парафію у другій половині

ХІХ століття: соціальні та дискурсивні практики / А. Заярнюк // Україна:

культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 9. –

Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2001. – С. 448 – 464.

Касьянов Г. Українська інтелігенція: проблеми вивчення і

реінтерпретацій / Г.Касьянов // Наукові записки Вінницького

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вип. 8. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця: Дп “ДКФ”,

– С. 7 – 22.

Качкан В. Хай святиться ім’я твоє: Галицькі просвітницькі

діячі, письменники, вчені – вихідці із священицьких родин / В.Качкан.

– Чернівці: Прут, 1994. – 198 с.

Качор А. Роля духовенства і церкви в економічному

відродженні Західної України / А. Качор. – Вінніпеґ: Накладом

Української Вільної академії Наук, 1992. – 40 с.

Колб Н. Матеріальне становище греко-католицьких парохів

у Галичині на початку XX століття (на прикладі Львівської

архиєпархії) / Н.Колб // Україна: культурна спадщина, національна

свідомість, державність. – Вип. 9. – Львів: Інститут українознавства

ім. І.Крип’якевича, 2001. – С. 465 – 479.

Красівський О. Галичина у першій чверті ХХ ст.: Проблеми

польсько-українських стосунків / О.Красівський. – Львів: Вид-во

ЛФУАДУ, 2000. – 416 с.

Кувеньова О. Громадський побут українського селянства:

Історико-етнографічний нарис / О. Кувеньова. – К: Наукова думка,

– 136 с.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільнополітичного руху (XIX ст. – 1939 р.) / М. Кугутяк. – Івано-Франківськ,

– 200 с.

Ломацький М. Українське вчительство на Гуцульщині /

М.Ломацький. – Торонто, 1958. – 72 c.

Макарчук С. Этносоциальное развитие и национальные

отношения на западно-украинских землях в период империализма /

С.Макарчук. – Львов: Вища школа, 1983. – 255 с.

Марчук В. Церква, духовність, нація. Українська грекокатолицька церква в суспільному житті України ХХ ст. / В. Марчук –

Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 464 с.

Нагачевська З. Педагогічна думка і просвітництво в

жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.):

Монографія / З.Нагачевська. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я.,

– 764 с.

Нариси історії української інтелігенції (перша половина ХХ

ст.): У 3-х кн. – К., 1994. – Кн. 2. – 172 с.

Нариси історії української інтелігенції (перша половина ХХ

ст.): У 3-х кн. – К., 1994. – Кн. 3. – 154 с.

Перевезій В. Греко-католицька церква в умовах українськопольської конфронтації 20 – 30-х рр. ХХ ст. / В.Перевезій – К., 1998. – 48 с.

Пилипів І. Культурно-просвітницький рух у Західній Україні у

– 30-х рр. ХХ ст. та місце в ньому УГКЦ (на матеріалах Станіславської

єпархії УГКЦ) / І. Пилипів // Християнство в Україні на межі третього

тисячоліття. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 236 – 246.

Полєк В., Дзвінчук Д., Угорчак Ю. Відомі педагоги

Прикарпаття: Біографічний довідник (до 1939 року) / В. Полєк,

Д. Дзвінчук, Ю.Угорчак. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997. – Т. 1. – 204 с.

Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 – 1939) /

О.Рубльов. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – 648 с.

Рубльов О., Черченко Ю. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20 – 30-ті роки XX ст.) / О. Рубльов, Ю.

Черченко. – К.: Наукова думка, 1994. – 349 с.

Cавчук Б. Корчма: алкогольна політика і рух тверезості в

Західній Україні у ХІХ – 30-х роках ХХ ст. / Б. Cавчук – ІваноФранківськ: Лілея-НВ, 2001. – 248 с.

Сливка Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської

та української буржуазії (1920 – 1939) / Ю. Сливка. – К.: Наукова

думка, 1985. – 272 с.

Сохоцький І. Що дали греко-католицька Церква й

духовенство українському народові / І. Сохоцький. – Філадельфія,

– 105 с.

Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772 – 1939 рр.) /

Б.Ступарик. – Івано-Франківськ, 1994. – 144 c.

Титов Ф. Русское духовенство въ Галиціи (Изъ наблюденій

путешественника). Церковно-историческій очеркъ / Ф. Титов. – Кіевъ,

– 132 с.

Турій О. Соціальний статус і матеріальне становище грекокатолицького духовенства Галичини в середині ХІХ століття / О.Турій

// Ковчег. – 2000. – Ч. 2. – С. 115 – 148.

Українські лікарі Прикарпаття / Упорядники: П.Арсенич,

П.Білянський, С.Геник. – Вид. 2-е, випр. і допов. – Коломия: Вік, 1995.

– 96 с.

Ф. И. С. [Свистун] Прикарпатская Русь подъ владніемъ

Австріи / Ф.Свистун. – Львовъ, 1896. – Ч. I (1772 – 1850). – 350 с.

Ф. И. С. [Свистун] Прикарпатская Русь подъ владъніемъ

Австріи / Ф.Свистун. – Львовъ, 1896. – Ч. II (1850 – 1895). – 744 с.

Федорович К. Українські школи в Галичині у світлі законів і

практики / К. Федорович. – Львів, б.р.в. – 94 с.

Химка І. Релігія й національність в Україні другої половини

XVIII – XX століть / І.Химка // Ковчег. – 2003. – Ч. 4. – С. 55 – 66.

Чоповський В. Будителі національного духу. Діяльність

культурно-освітніх товариств “Просвіта” та “Рідна школа” на

західноукраїнських землях (друга половина ХІХ ст. – 20 – 30-ті роки

ХХ ст.) / В.Чоповський. – Львів, 1993. – 64 с.

Чоповський В. Українська інтелігенція в національновизвольному русі на Західній Україні (1918 – 1941 рр.) / В.Чоповський.

– Львів: Край, 1993. – 164 с.

Bujak F. Galicya / F. Bujak. – Lwów – Warszawa, 1908. – T. 1.

– 562 s.

Drozdowski M. Społeczeństwo, państwo, politycy II

Rzeczypospolitej / M.Drozdowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie,

– 404 s.

Himka J.-P. Galician Villagers and the Ukrainian National

Movement in the Nineteenth Century / J.-P. Himka. – Edmonton: CIUS,

– 343 p.

Kamińska-Kwak J. Inteligencja wojewodstwa Lwowskiego w

okresie miedzywojennym / J. Kamińska-Kwak. – Rzeszow: Wydawnictwo

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – 456 s.

Obraz doli nauczyciela ludowogo w Galicyi. – Nakładem kraj.

związku nauczycielstwa ludowogo z drukarni narodowej w Krakówie. – б/д.

– 72 s.

Papierzyńska-Turek M. Sprawa ukraińska w Drugiej

rzeczypospolitej: 1922 – 1926 / M.Papierzyńska-Turek. – Krakow:

Wydawnictwo Literackie, 1979. – 392 s.

Najdus W. Szkice z historii Galicyi 1900–1904 / W. Najdus. –

Warszawa: Książka i Wiedza, 1958. – T. 1. – 412 s.

Sliwa L. Gimnazją galicyjskie w procesie kształtowania się

inteligencji polskiej / L.Sliwa // Galicja i jej dziedzictwo. – 1995. – T. 3.

Nauka i oswiata. – S. 163 – 169.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)