DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.24.172177

БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ТЕАТРАЛЬНО-МУЗИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Галина ГРИЦЕНКО

Анотація


У статті визначені і розглянуті основні напрями в білорусько-українських театрально-музичних зв’язках другої половини ХІХ – початку ХХ ст. З’ясовано внесок українських театральних колективів і професійних труп у становлення і розвиток білоруського національного театру. Звернено увагу на органічність сценічного репертуару українського походження на білоруській сцені.

Ключові слова


Україна; Білорусь; театр; музика; драматургія; культурні зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахрыменка П.П. Летапіс братэрства. Аб беларуска –

украінскіх фальклорных, літаратурных і тэатральных сувязях. – Минск:

Мастацкая літаратура, 1973. – 304 с.

Беларуская літаратура ХІХ ст. Хрэстаматыя. – Минск:

Вышейшая. школа, 1971. – 375 с.

Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры.

Літаратура ХІХ – начала ХХ вв. – Мінск : Навука і тэхніка, 1969. – Т.2.

– 620 с.

Дробау Л.Н. Беларускія мастакі ХІХ стагодзя. – Мінск:

Беларусь, 1971. – 109 с.

Елатов В. Мелодические основы белорусской народной

музыки. – Минск, 1970. – 143 с.

Исторические корни дружбы и единения белорусского и

украинского народов. – К.: Наук. думка, 1978. – 235 с.

Історія українського мистецтва в 6-и т. / Під ред. Бажана М.

 К.: Вид. АН УРСР. – 1970. – Т. 4. – 321 с.

Кабржыцкая Т.В., Рагойша В.П. Карані дружбы. Беларускаукраінскія літаратурныя узаемасувязі пачатку ХХ ст. – Минск: Навука і

тэхніка, 1976. – 125 с.

Куліковіч М. Беларуская музыка. Короткі нарыс гісторыі

белорускага мастацтва. – Нью-Йорк, 1953. – 62 с.

Мажейка А., Самасейка А. Сувязі беларускай літаратуры з

літаратурамі зарубежных славянскіх народау 1906  1962 гг. – Мн.:

Выд. АН БССР, 1963. – 128 с.

Мохнач Н.Н. Общественно-политическая и этическая мысль

Белорусии нач. ХІХ века. – Мн.: Наука и техника, 1985. – 94 с.

Охріменко П.П. Шляхами братання (про українськобілоруські театрально-драматичні зв’язки). – Київ: Мистецтво, 1968.–

с.

Очерки истории науки и культуры Белорусии 1Х – нач. ХХ

вв. – Мн.: Наука и техника, 1996. – 527 с.

Семяновіч А.А. Аб вытаках беларускай драматургии //

Беларуская літаратура. Даследаванні і публікації. – Минск: АН БССР,

– С. 37 – 56.

Стельмах В.М. Шляхи білоруського театру. – К.: Мистецтво,

– 170 с.

Українське мистецтво у міжнародних зв’язках. Дожовтневий

період. / Під ред. Савенок К.І.  К.: Наук. думка, 1983. – 188 с.

Українське мистецтво та архітектура кін. ХІХ – поч. ХХ ст. /

Під ред. Білецького П.О. – К.: Наук. думка, 2000. – 236 с.

Чайковський Б. Незабутня сторінка дружби. Т.Шевченко і

Білорусія. – К.: Дніпро, 1964. – 183 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)