DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.24.172173

УНІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛЬВІВСЬКІЙ, ПЕРЕМИШЛЬСЬКІЙ ТА ЛУЦЬКІЙ ЄПАРХІЯХ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ

Світлана БІЛА

Анотація


У статті проаналізовано науковий доробок української історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. з проблеми унійних процесів у Львівській, Перемишльській та Луцькій єпархіях. Показано основні здобутки і тенденції теми, з’ясовано ступінь дослідженості окремих аспектів проблеми і виявлено маловивченні питання. Доведено, що праці київських дослідників хибують однобічністю, чітко вираженим конфесійним підходом, однак ігнорувати їх не слід, бо вони містять значний фактологічний матеріал.

Ключові слова


історіографія; унійні процеси; Львівська єпархія; Перемишльська єпархія; Луцька єпархія; Київська церковно-історична школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Біднов В. Дослідження церковної історії в православних

країнах. – Кременець: Б.в., 1931. – 20 с.

Булига О. Особливості змін юрисдикційної приналежності

Почаївського монастиря (XVIII – І половина ХІХ ст.) у роботах

дослідників православних церков // Історія релігій в Україні: Праці Х-ї

міжнародної наукової конференції (Львів, 16 – 19 травня 2000 року). –

Львів: Логос, 2000. – Кн. І. – С. 68 – 73.

Довбищенко М. Уніатська церква на Волині кінця XVI –

першої половини XVII ст. (регіональний, соціальний та духовний

аспект) / Пам’ятки. Архів Української Церкви. – Т. 3. – Вип. 1.

Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої

половини XVII ст. – К.: Б.в., 2001. – С. 7 – 92.

Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до

сучасності. – Львів: ЛДУ, 1999. – 224 с.

Крайній К. Історики Києво-Печерської Лаври ХІХ – початку

ХХ століть. – К.: Пульсари, 2000. – 238 с.

Крыловский А. Львовское Ставропигиальное Братство

(Опыт церковно-исторического изследования). – К: Изд. Н.Т. КорчакНовицкого 1904. – XII + 314 + 230 с.

Курганович С. Дионисий Жабокрицкий, епископ Луцкий и

Острожский. Историко-биографический очерк. – К.: Тип. Акц. о-ва

“Петр Барский в Києве”, 1914. – VII+363 с.

Малышевский И. И. Заметка по поводу празднования в

Галицкой Руси 300-летней годовщины Брестской унии // Труды

Киевской Духовной Академии. – 1895. – № 8. – С. 623 – 672.

Малышевский И. И. Западная Русь в борьбе за веру и

народность. – СПб.: Синодальная тип., 1897. – 402+ІХ с.

Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні

(кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). – Київ – Черкаси: Відлуння –

Плюс, 2001. – 440 с.

Масненко В. Самоідентифікація українських істориків у

контексті становлення національної історичної думки (брати А.Л. та

М.В.Стороженки, І.А.Линниченко, Д.І.Багалій) // Київська старовина. –

– № 6. – С. 92 – 106.

Оглоблин О. Українська церковна історіографія //

Український історик. – 1969. – № 1 – 4. – С. 12 – 29.

Петров Н. Археологические заметки. Кременецкое

православное Богоявленское братство // Труды Киевской Духовной

Академии. – 1887. – № 7. – С. 412 – 429; № 9. – С. 122 – 145.

Петров Н. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного

краю. – СПб.: Общественная польза, 1888. – XV+288+127 с.

Петров Н. Краткие сведения о православных монастырях

Волынской епархии, в настоящее время не существующих // ВЕВ. – Ч.

неоф. – 1867. – № 2. – С. 32 – 40; № 3. – С. 49 – 58; № 4. – С. 59 – 71; №

– С. 75 – 87; № 6. – С. 91 – 97; № 7. – С. 101 – 107; № 8. – С. 135 – 155.

Петров Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей

Польше // Труды Киевской Духовной Академии. – 1870. – № 5. – С. 428

– 494; № 8. – С. 373 – 436; № 11. – С. 343 – 409; 1871. – № 2. – С. 295 –

; № 5. – С. 225 – 317; № 6. – С. 480 – 554; № 7. – С. 118 – 189; 1872.

– № 1. – С. 3 – 85; № 2. – С.161 – 272.

Петров Н. Подолия. Историческое описание. – СПб.:

Общественная польза, 1891. – ХХХІ+264+100 с.

Потульницький В. Україна і всесвітня історія: історіософія

світової та української історії XVII – XX століть. – К: Либідь, 2002. –

с.

Стороженко Н. Отношение западно-русских дворян второй

половины XVII века к вопросам религиозным и сословным // АЮЗР. –

Ч. II. – Т. 2. – К.: Тип. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1888. – С. І – XLIX.

Терновский С. Изследование о подчинении Киевской

митрополии Московскому патриархату // АЮЗР. – Ч. І. – Т. 5. – К.:

Губернская тип., 1872. – С. 1 – 172.

Титов Ф. Русская Православная Церковь в польсколитовском государстве в XVII – XVIII вв. (1654 – 1795). Опыт

церковно-исторического исследования: В 2-х т. – Т. 1.Западная Русь в

борьбе за веру и народность в XVII – XVIII вв. – К.: Изд.

С.В.Кульженко, 1905. – 10 + 394 с.; Т.ІІ. Киевская митрополия-епархия

в XVII – XVIII вв. (1686 – 1797 г.). – К.: Типография имп. университета

Св.Владимира, 1905. – ІІІ+484 с.

Ульяновский В. Жизнь и творчество отца Федора Титова //

Императорская Киевская Духовная Академия и ее трехвековой жизни

и деятельности (1615 – 1915): Историческая записка / Сост. профессор

протоирей Федор Титов. – 2-е изд, дополнен. – К.: Гопак, 2003. – С.

XLIV – CXXVI.

Ульяновський В. “Третя складова” історико-церковної

школи КДА (замість післямови) // Просемінарій. Медієвістика. Історія

церкви, науки і культури. – Вип. 1. – К., 1997. – С. 134 – 144.

Ульяновський В. Історик церкви Василь Біднов //

Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Вип. 1. –

Дніпропетровськ, 1997. – С. 444 – 461.

Ульяновський В., Панчук О. Микола Петров: портрет у часовій

перспективі та різних інтер’єрах // Петров Микола скрижалі пам’яті /

Упоряд. В.Ульяновський, І.Карсим. – К.: Либідь, 2003. – С. 5 – 67.

Щурат В. Два письма еп. Іннок. Винницького. Причинок до

істориї западно-рускої Церкви XVII в. // Шематисм всего клира грекокатолического епархий соединенных Перемискои, Самборскои и

Сяноцкои на рок вод рож. Хр. 1907. – Жовква: Вид-во оо. Василіян,

– С. XXXVI – XLVIII.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)