DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.24.172172

РАННЯ ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПОЛЬСЬКІЙ МІЖВОЄННІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Тарас ГРИНЕВИЧ

Анотація


У статті аналізуються погляди польських істориків міжвоєнного періоду на процеси етногенезу на західноукраїнських землях у часи Київської Русі. Досліджується перебіг дискусії щодо походження племен ляхів та Червенських городів у польській історіографії. Виявлено значний вплив політичної ідеології на осмислення польськими істориками цієї проблеми.

Ключові слова


Західна Україна; Галичина; Волинь; польська держава; Київська Русь; ляхи; етногенез; походження; кордон

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М. Історія України-Руси. Т.1. До початку ХІ

віка. – К.: Наукова думка, 1991. – 736 с.

Brückner A. Dzieje kultury polskiej. T.1. Od czasów

przedchistorycznych do r. 1506. – Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki

Wydawniczej, 1930. – 650 s.

Cercha St. Chełmszczyzna – ziemią “Grodów Czerwieńskich” //

Świat Słowiański. T.1. – Kraków, 1913. – S. 256 – 289.

Grodecki R., Zachorowski St. Dzieje Polski Średniowiecznej.

T. 1. Do roku 1333. – Kraków: Nakład Krakowskiej Spółki Wydawniczej,

– 418 s.

Halecki O. Historia Polski. – Lublin: Towarzystwo Naukowe

KUL. Katolicki Ośrodek Wydawniczy “Veritas”, 1992. – 312 s.

Historya polityczna Polski. Cz.I. Wieki średnie. – Warszawa –

Lublin – Łódź – Kraków – New York: Nakładem Polskiej Akademii

Umiejętności. Skład Główny Księgarni Gebethner i Wolff, 1922. – 584 s.

Koneczny F. Dzieje Rosji od Najdawniejszych do Najnowszych

czasów. – Poznań – Lwów – Lublin – Łódź: Wydawnictwo M.Arcta w

Warszawie, 1921. – 294 s.

Koneczny F. O pierwotnej polskości Ziemi Chełmskiej i Rusi

Czerwonej. – Warszawa: Druk. Art. K. Kopytowski i S-ka Nowy-Świat 47.,

– 32 s.

Polska, jej dzieje i kultura. Od czasów najdawniejszych do chwili

obecnej. T. 1. od pradziejów do roku 1577. – Warszawa: Nakładem

Księgarni Trząski, Everta i Michalskiego, 1927. – 588 s.

Sobieski W. Dzieje Polski. T.1. Do roku 1696. – Warszawa:

Wydawnictwo Zorza, 1938. – 268 s.

Smoleński W. Historia Polski. – Warszawa – Lublin – Łódź –

Poznań – Kraków: G. Gebetner i Spółka, 1925. – 212 s.

Szelągowski A. Kwestia Ruska w świetle historii. Odbitka z

“Przeglądu Narodowościowego”. – Warszawa: Druk F.Wyszńskiego i S-ki,

– 144 s.

Widajewicz J. Południowo-Wschodnie Kresy Polski w X i XI

wieku. – Poznań: Nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki,

– 82 s.

Zakrzewski S. Bolesław Chrobry Wielki. – Lwów – Warszawa –

Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1925. –

s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)