DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.22.172128

ОСВІТА І ВИХОВАННЯ НА ПОДІЛЛІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Олександр КОЗІЙ

Анотація


У статті розглядаються питання, пов’язані зі станом загальної освіти на Поділлі у першій половині ХІХ століття, а також характеризуються методи навчання та виховання різних верств населення. Автором досліджено способи пропагування польською шляхтою національно-визвольних ідей через освіту та виховання молодого покоління. Акцентується активізація російським урядом деполонізації і русифікації краю засобами навчальних закладів.

Ключові слова


освіта; виховання; навчальний округ; Подільська губернія; селяни; шляхта

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Центральний державний історичний архів України у Києві (далі ЦДIА України у Києві). – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 3623.

ІІ. ЦДIА України у Києві. – Ф. 442. – Оп. 20. – Спр. 62.

III. ЦДIА України у Києві. – Ф. 707. – Оп. 6. – Спр. 181.

IV. Державний архів Хмельницької області (далі ДАХО). – Ф. 228. – Оп. 1. – Спр. 122.

V. ДАХО. – Ф. 228. – Оп. 1. – Спр. 4281.

VI. ДАХО. – Ф. 228. – Оп. 1. – Спр. 3328.

Див: Левицкий О. И. Из жизни учебных заведений ЮгоЗападного края в 1850-х гг. // Киевская старина. – 1906. – № 3; Розвиток народної освiти i педагогiчної думки на Українi (X – початок XX століття): Нариси // Вiдп. ред. Ярмаченко М. Д. – К.: Радянська школа, 1991. – 384 с.; Марахов Г. И. Социально-политическая борьба на Украине в 50 – 60-ые гг. XIX века. – К.: Вища школа, 1981. – 160 с.

Див: Франко I. Я. Новi причинки до iсторiї польської суспiльностi на Українi в XIX столiттi // Зiбрання творiв. – К., 1986. – Т. 47.; Труды этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край. Материалы и исследования собранные П.П.Чубинским. – СПб., 1872. – Т. 7; Шульгин В. Юго-Западный край под управлением Д.Г.Бибикова (1838 – 1853) // Древняя и новая Россия. – СПб., 1879. – № 5. – С. 5 – 32; Шульгин В. Юго-Западный край в последнее двадцатипятилетие (1838 – 1863). – К., 1864. – 254 с.

Iсторiя мiст i сiл УРСР. У 26-ти т. Вiнницька область. – К.: Наук. думка. – 1971.

Полное Собрание Законов Российской Империи. – СПб., 1839. – Т. 13, отд. 1. 5. Bobrowski T. Pamiętnik mego Ŝycia. – Lwów: B.w. – 1909. – Т. 1. – 640 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)