DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.22.172127

ІВАН ФРАНКО ПРО УНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПЕРЕМИШЛЬСЬКІЙ ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ЄПАРХІЯХ НА ЗЛАМІ XVII – XVIII СТ.

Світлана БІЛА

Анотація


У статті розглядається проблема унійних процесів у Львівській та Перемишльській єпархіях у трактуванні Івана Франка. Зроблено спробу з’ясувати багатогранність Франкових поглядів на поширення унії у регіоні. З'ясовано, що у І. Франка не було цілісного погляду на процес переходу єпархій до унії, однак у його працях не можна, оскільки в них міститься значний фактологічний матеріал; застосовано персоналістський метод до висвітлення проблеми; спростовуються деякі твердження попередньої історіографії.

Ключові слова


Іван Франко; унійні процеси; Львівська єпархія; Перемишльська єпархія; львівський єпископ Йосиф Шумлянський

Повний текст:

PDF

Посилання


Див.: Франко І. [Рецензія] Иосиф Шумлянский, русский епископ Львовский от г.1667 до г. 1708. Биографический начерк с портретом. Написал Исидор Шараневич (відбитка “Временника Ставропигийского Института на р.1897”). Льв., 1896 // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 47. – С. 123 – 135; Франко І. Вірша єпископа Й.Шумлянського про події 1683 – 1686 рр. // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 33. – С. 431 – 437; Франко І. До істориї церковних братств на Галицькій Руси// Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ХХІ. – 1898. – С. 1 – 5; Франко І. З історії Берестейського собору 1596 р. // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. – К.: Наук. думка, 1986. – Т. 46. – Кн. 2. – С. 166 – 178; Франко І. Йосиф Шумлянський, львівський єпископ 1668 – 1708 рр., і заведення унії в Галичині // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 47. – С. 143 –157.

Див.: Грицак Я.Й. І.Франко та М.Павлик про роль грекокатолицького духовенства у суспільно-політичному житті Галичини // Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і реформації. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 245 – 263; Войтюк А. “Агресивність та безоглядність… на щастя, не ввійшли глибше в душу нашого народу” (Іван Франко про Берестейську унію) // Віче. – 1996. – № 1. – С. 136 – 145; Войтюк А. Іван Франко про Берестейську унію // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Вимір, 2002. – Випуск другий. – С. 23 – 34; Тимошенко Л. Як у 300-річчя оцінювала Берестейську унію російська православна церква // Патріярхат (Нью-Йорк). – 1995. – Ч. ІІ. – С. 21 – 26; Тимошенко Л. Чи був об’єктивним Іван Франко в оцінці Берестейської унії? // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ІІ. – Дрогобич: Вимір, 1997. – С.124 – 129; Тимошенко Л. Берестейська унія в творчій спадщині Івана Франка (концепції вченого і спроби конкретно-історичного зрізу проблеми) // Франкознавчі студії – Дрогобич: Вимір, 2002. – Випуск другий. – С.69 – 83; Тимошенко Л. Іван Франко – знавець історії ранньомодерної церкви // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. 250. – Львів, 2005. – С. 338 – 355.

Андрусяк М. Боротьба за єпископську катедру (Картина з історії православної Церкви на Україні в другій половині XVII ст.) // Записки Чину Святого Василія Великого. – Жовква, 1935. – Т. VІ. – С. 85 – 136.

Баган О. Між раціоналізмом і християнізмом (до проблеми світоглядної еволюції Івана Франка) // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Вимір, 2002. – Випуск другий. – С. 3 – 22.

Біла С. До історії боротьби Йосифа Шумлянського за Львівську єпископську кафедру // Історія релігій в Україні: Матеріали ІХ міжнародної наукової конференції (Львів, 11 – 13 травня 1999 року). – Львів: Логос, 1999. – Кн. І. – С. 43 – 45.

Грушевський М. Листи з-над Полтви. Лист перший [про партійні відносини галицьких русинів]; Лист другий [про духовенство] // Літературно-науковий Вістник. – Львів, 1899. – Т. 6. – С. 100 – 120.

Франко І. Воскресеніє чи погребеніє? // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти томах. – Т. 45. – С. 221 – 244.

Франко І. Історія української літератури. Часть перша. Від

початків українського письменства до Івана Котляревського. – Т. 40. –

С. 7 – 372.

Франко І. Иосиф Шумлянский – последний православный

епископ и его “Метрика” // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. – К.: Наук.

думка, 1986. – Т. 46. – Кн. 2. – С. 43 – 84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)