DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.32.171494

НАУКОВІ ЧИТАННЯ ДОКТОРА ІВАНА ФРАНКА З ПРОБЛЕМ АНТИЧНОСТІ ТА МЕДІЄВІСТИКИ (САМБІР, 1903 р.)

Богдан ЛАЗОРАК

Анотація


У статті проаналізовано три повідомлення про наукові виступи Івана Франка у жовтні – листопаді 1903 р. у місті Самбір перед місцевою інтелігенцією. Розкрито зміст кожної доповіді, які тематично стосувалися дискусійних питань, пов’язаних із кризою античної культури та процесом варваризації Римської імперії. Зосереджено увагу на рефлексії І. Франка щодо періодизації історії середніх віків, а також значення творчості італійського письменника Данте Аліг’єрі для пізнання ментальності середньовічного суспільства.

Ключові слова


античність; середні віки; Іван Франко; Данте Аліг’єрі; Самбір

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Стахура Д. Лист до Івана Франка від 14 жовтня 1903 р. із

Самбора / Данило Стахура. – Відділ рукописних фондів і текстології

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка (далі – І. Л). – Ф. 3. – Од. зб.

– С. 251.

ІІ. Стахура Д. Лист до Івана Франка від 14 листопада 1903 р. із

Самбора / Данило Стахура. – І. Л. – Ф. 3. – Од. зб. 1624. – С. 257.

ІІІ. Стахура Д. Лист до Івана Франка від 20 вересня 1903 р. із

Самбора / Данило Стахура. – І. Л. – Ф. 3. – Од. зб. 1621. – С. 196.

ІV. Стахура Д. Лист до Івана Франка від 21 жовтня 1903 р. із

Самбора / Данило Стахура. – І. Л. – Ф. 3. – Од. зб. 1634. – С. 305.

V. Стахура Д. Лист до Івана Франка від 22 вересня 1903 р. із

Самбора / Данило Стахура. – І. Л. – Ф. 3. – Од. зб. 1624. – С. 245 – 246.

Галик В. Громадсько-політична діяльність Івана Франка на

теренах Самбора та Самбірщини / В. Галик // Актуальні питання

гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих

вчених Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. –

Вип. 5. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 4 – 14.

Галик В. Самбірські адвокати – кореспонденти Івана Франка /

В. Галик // Література Галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ ст. і

процес національного відродження (З нагоди 140 річниці від дня

народження Івана Филипчака) : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,

Самбір-Дрогобич, 17 лютого 2011. – Дрогобич : Коло, 2011. – С. 110 – 129.

Гирич І.М. Грушевський і І. Франко: до історії взаємин /

І. Гирич // Український історичний журнал. – К. : “Дієз-продукт”, 2006. –

№ 5. – С. 35 – 67.

Граф де Ке де Сент-Емур. Анна Русинка – королева Франції

і графиня Валуа / де Сент-Емур де Ке / З французької переклав Іван

Франко. – Львів : Накладом Українсько-Руської видавничої спілки,

– 31 с.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота

(1856 – 1886) / Ярослав Грицак. – К. : Критика, 2006. – 630 с.

Грушевський М. Історія України-Руси в 11 т. / Михайло

Сергійович Грушевський. – К. : Наукова думка, 1993. – Т. 3. – 592 с.

Данте Аліґ’єрі. Характеристика Середніх віків. Житє поета і

вибране з його поезії / Аліг’єрі Данте. – К. : Виданє Т-ва прихильників

української літератури, науки і штуки у Львові, 1913. – VIII. – 246 с.

Франко І. Дантова друга любов / Іван Франко. – Львів :

З друк. І. Айхельберґера, 1912. – 33 с.

Петречко О. Античні студії Михайла Драгоманова / Олег

Петречко // Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії,

політик і людина / ред. А.В. Толстоухов, В.П. Андрущенко // Хроніка2000 : Український культурологічний альманах. – 2011. –

№ 2 (84). – С. 433 – 441.

Петречко О. Оцінка Тіберія у творчості Михайла

Драгоманова / О. Петречко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –

Дрогобич : Коло, 1997. – Вип. ІІ. – С. 103 – 107.

Стріха М. Данте й українська література: досвід рецепції на тлі

“запізнілого націотворення” / Максим Стріха. – К. : Критика, 2003. – 168 с.

Сюндюков І. Франко про Данте / І. Сюндюков // День. – № 34. –

– С. 1.

Филипчак І. Спомини про великого Бойка (Івана Франка) /

Іван Филипчак // Спогади про Івана Франка ; упорядкування, вступна

ст. і примітки М. Гнатюка. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 526 – 603.

Франко І. Данте Аліг’єрі / І. Франко // Зібрання творів у

-ти томах. – Т. 12. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 7 – 231.

Шутак О. “Ходяча енциклопедія усякого знання”: Філарет

Колесса про Франка-Фольклориста / О. Шутак // Вісник Львівського

університету. Серія філологічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ

ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 58. – С. 212 – 218.

Якимович Б. “Міжнародна бібліотека” Івана Франка (1912 –

/ Б. Якимович // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану

Ярослава Ісаєвича / Відп. ред. Микола Крикун, зас. відп. ред. Остап

Середа. – Львів : Інституту Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН

України, 2006 – 2007. – С. 510 – 530 (Україна : культурна спадщина,

національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. – Вип. 15).

Якимович Б. Іван Франко – видавець: Книгознавчі та

джерелознавчі аспекти / Богдан Якимович. – Львів : Видавничий центр

ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 691 с.

Drugi odczyt Dr. Iwana Franka w Samborze // Tygodnik

Samborsko-Drohobycki. – № 46. – Sambor – Drohobycz : Drukarnia

Schwarca i Trajana w Samborze, 1903. – S. 1.

Odczyt dr. Iwana Franka // Tygodnik Samborsko-Drohobycki. –

№ 44. – Sambor – Drohobycz : Drukarnia Schwarca i Trajana w Samborze,

– S. 2 – 3.

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1903 //

Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Gimnazyum Arcyksiężniczki Elżbiety w

Samborze za rok szkolny 1903. – Sambor : Drukarnia Schwarca i Trajana w

Samborze, 1903. – Cz. Urządowa. – 34 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)