DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.32.171493

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Ф.Ф. ТРЕПОВА У ГАЛИЧИНІ

Ірина ЛОЗИНСЬКА

Анотація


У статті на основі архівних матеріалів висвітлено утворення та діяльність у Галичині влітку 1916 року російського воєнного генерал-губернаторства. Досліджено питання організації управління Галичиною, охарактеризовано основні напрями економічної діяльності російської адміністрації

Ключові слова


Перша світова війна; воєнне генералгубернаторство; Галичина; Росія; Австро-Угорщина; окупація

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Архів зовнішньої політики Російської імперії (м. Москва,

Російська Федерація). – Ф. 135. – Оп. 474. – Спр. 191. – Арк. 47 – 47 зв.

II. ДАІФО – Ф. 15. – Оп. 1. – Спр. 35.

III. ДАІФО. – Ф. 615. – Оп. 1. – Спр. 1.

IV. ДАІФО. – Ф. 608. – Оп. 1. – Спр. 1.

V. ДАІФО. – Ф. 611. – Оп. 1. – Спр. 1.

VI. ДАІФО. – Ф. 618. – Оп. 1. – Спр. 1.

VII. ДАІФО. – Ф. 15. – Оп. 1. – Спр. 2.

VIII. ДАІФО. – Ф. 612. – Оп. 1. – Спр. 1.

IX. ДАІФО. – Ф. 15. – Оп. 1. – Спр. 48.

X. ДАІФО. – Ф. 15. – Оп. 1. – Спр. 11.

XI. ДАІФО. – Ф. 607. – Оп. 1. – Спр. 17.

XII. ДАІФО. – Ф. 617. – Оп. 1. – Спр. 1.

XIII. ДАІФО. – Ф. 62. – Оп. 1. – Спр. 1.

XIV. ДАІФО. – Ф. 603. – Оп. 1. – Спр. 1.

XV. ДАІФО. – Ф. 12. – Оп. 1. – Спр. 163.

XVI. ДАІФО. – Ф. 609. – Оп. 1. – Спр. 5.

XVII. ДАІФО. – Ф. 616. – Оп. 1. – Спр. 1.

Берест І.Р. Соціальне становище населення Східної Галичини

та Західної Волині в роки Першої світової війни автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” /

І. Берест. – Львів, – 2009. – 20 с.

Кривошина Б.М. Україна в Першій світовій війні: вітчизняна

історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук :

спец. 07.00.01 “Історія України” / Б.М. Кривошина. – Львів, 2004. – 20 с.

Кугутяк М. Радикальна партія в Східній Галичині / М. Кугутяк //

Український історичний журнал. – 1990. – № 10. – С. 55 – 63.

Кучера І.В. Політика російської окупаційної адміністрації в

Східній Галичині у 1914 – 1917 рр. : автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / І.В. Кучера. –

Чернівці, 2005. – 20 с.

Литвин М. Україна у Першій світовій війні: сучасна російська

історіографія проблеми / М. Литвин // Військово-науковий вісник. –

Вип. 7. – 2005. – С. 151 – 159.

Мазур О. Наслідки війни для села Східної Галичини / О. Мазур //

Перша світова війна і слов`янські народи. Матеріали Міжнародної наукової

конференції ( 14 – 15 травня 1998 р.). – К., 1998. – С. 101 – 108.

Патер І.Г. Статус окупованих територій Галичини і Буковини

в 1914 – 1917 рр. / І.Г. Патер // Історія державної служби в Україні : у

т. Т. 1. – К., 2009. – С. 379 – 409.

Реєнт О., Янишин Б. Україна в період першої світової війни:

історіографічний аналіз / О. Реєнт, Б. Янишин // Український

історичний журнал. – № 4. – 2004. – С. 3 – 31.

Шуст Р. Грошові знаки Львова 1914 – 1918 pp. / Р. Шуст //

Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996. – С. 327 – 348.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)