DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.32.171490

УНІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЗАХІДНИХ ЄПАРХІЯХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (1991 – 2001 рр.)

Світлана БІЛА

Анотація


У статті проаналізовано науковий доробок української історіографії 1991 – 2001 рр. з проблеми унійних процесів і становища православної церкви у Львівській, Перемишльській, Луцькій єпархіях Київської митрополії. Показано основні здобутки та тенденцій в аналізі теми, з’ясовано ступінь дослідженості окремих аспектів проблеми і виявлено інноваційні концепції.

Ключові слова


історіографія; унієзнавство; унійні процеси; західні єпархії; Київська митрополія

Повний текст:

PDF

Посилання


Берестейська унія і українська культура XVII століття.

Матеріали Третіх “Берестейських читань” (Львів, Київ, Харків, 20 – 23

червня 1995 р.) / Ред. Б. Гудзяк, співред. О. Турій. – Львів : Інститут

Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 1996. – 185 с.

Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII

столітті. Матеріали Четвертих “Берестейських читань” (Львів, Луцьк,

Київ, 2 – 6 жовтня 1995 р.) / Ред. Б. Гудзяк, співред. О. Турій. – Львів :

Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 1996. – 154 с

Біла С. Перехід Перемиської і Львівської єпархій до унії

(кінець XVII – початок XVIII ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –

Дрогобич : ТзОВ “Вимір”, 2000. – Вип. IV. – С. 96 – 120.

Біла С. Унійна програма Галицької ієрархії (кінець XVII ст.) //

Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : ТзОВ “Вимір”, 1998. –

Вип. ІІІ. – С. 210 – 221.

Булига О. До питання про дату зміни юрисдикції

Почаївського монастиря у першій третині XVIII століття // Історія

релігій в Україні. Праці ХІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів,

– 19 травня 2001 року). – Книга І. – Львів : Логос, 2001. – С. 105 – 110.

Галадза П. Літургічне питання і розвиток богослужінь

напередодні Берестейської унії аж до кінця XVII століття //

Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII столітті.

Матеріали Четвертих “Берестейських читань” (Львів, Луцьк, Київ, 2 – 6

жовтня 1995 р.) / Ред. Б. Гудзяк, співред. О. Турій. – Львів : Інститут

Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 1996. – С. 1 – 29.

Дашкевич Я. 2000-річчя Ісуса Христа та українська історична

наука // Історія релігій в Україні : Матеріали XVIII Міжнародного

круглого столу (Львів, 11 – 13 травня 1998 р.). – Львів, 1998. – С. 82 – 84.

Дашкевич Я. Унія українців та унія вірменів: порівняльні

аспекти // Берестейська унія (1596 – 1996) : Статті й матеріали. – Львів,

– С. 74 – 86.

Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті.

Матеріали Других “Берестейських читань” (Львів, Дніпропетровськ, Київ,

– 6 лютого 1995 р.) / Ред. Б. Гудзяк, співред. О. Турій. – Львів : Інститут

Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 1996. – 197 с.

Киричук О. Перехід Львівського Ставропігійного братства під

юрисдикцією Св. Апостольського престолу (за архівними матеріалами) //

Берестейська унія (1596 – 1996) : Статті й матеріали. – Львів : Логос, 1996. –

С. 92 – 95.

Киричук О. Перехід Львівського Ставропігійського братства під

юрисдикцію Св. Апостольського престолу (за матеріалами ЦДІА України у

Львові) // Успенське братство і його роль в українському національнокультурному відродженні : Доп. та повідомл. наук. конф. (4 – 5 квітня

р.). – Львів : ЛНБ, 1996. – С. 95 – 96.

Ковальчук А. Історико-географічні особливості поширення

уніатства на українських землях у XVII ст. // Історія релігій в Україні. Тези

повідомлень XVII Міжнародного круглого столу. – Львів, 1997. – С. 92 – 94.

Ковальчук А. Територія діяльності Уніатської (Грекокатолицької) церкви у XVIII ст. (період найбільшого поширення Церкви в

Україні) // Історія релігій в Україні : Матеріали VIII Міжнародного круглого

столу (Львів, 11 – 13 травня 1998 р.). – Львів, 1998. – С. 118 – 120.

Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та

релігійної думки в Україні : навч. посібник : у 3-х кн. – Кн. 3 : Кінець

XVI – середина ХІХ ст. – К. : Либідь, 1994. – 336 с.

Марозава С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці

Беларусі (1596 – 1839 гады). – Гродна : ГрДУ, 2001. – 352 с.

Мицько І. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст. –

кінець ХХ ст.). – Львів : Свічадо, 1998. – 328 с.

Пилипів І., Стояновська Л. Львівське Успенське братство –

захисник православної віри в другій половині XVI і XVII ст. // Історія

релігій в Україні. Праці Х-ї Міжнародної наукової конференції. –

Книга І. – Львів : Логос, 2000. – С. 302 – 305.

Сеник С. Українська церква в XVII столітті // Ковчег.

Збірник статей з церковної історії. – Львів, 1993. – Ч. 1. – С. 26 – 66.

Скочиляс І. Адміністративно-територіальний устрій Львівської

єпархії в першій половині XVIII ст. : межі єпархії, поділ на офіціалати та

деканати (спроба картографування) // Картографія та історія України.

Збірник наукових праць. – Львів – Київ – Нью-Йорк : Місіонер, 2000. –

С. 149 – 169.

Скочиляс І. Акти духовних судів українських церковних

установ XVII – XVIII ст. (за матеріалами виїзних засідань єпископськоконсисторського суду Львівської єпархії 1700 – 1725 років) // Вісник

Львівського університету. Серія історична. – Вип. 34. – Львів, 1999. –

С. 425 – 438.

Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ – XVIII ст. :

організаційна структура та правовий статус. – Львів : Вид-во УКУ, 2010. –

С. 66 – 74.

Скочиляс І. Генеральні візитації в українсько-білоруських

єпархіях Київської уніатської митрополії. 1596 – 1720 роки // Записки

НТШ. – Т. ССХХХVIII : Праці історико-філософської секції. – Львів,

– С. 46 – 94.

Скочиляс І. Недатований реєстр духовенства, церков і

монастирів Львівської єпархії за владицтва Йосифа Шумлянського //

Записки НТШ. – Т. ССXL : Праці Комісії спеціальних (допоміжних)

історичних дисциплін. – Львів, 2000. – С. 520 – 589.

Скочиляс І. Протоколи генеральних візитацій церков

Київської уніатської митрополії XVIII ст. (на прикладі недатованої

єпископської ревізії Щирецького намісництва) // Записки НТШ. –

Т. ССХХХVIII : Праці історико-філософської секції. – Львів, 1999. –

С. 434 – 474.

Скочиляс І. Сучасний стан української історіографії та

перспективи студіювання києвохристиянської традиції // Дрогобицький

краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар,

Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич та ін. – Вип. VIII. – Дрогобич : Коло, 2004. –

С. 401 – 412.

Скочиляс І. Українська Церква на Борщівщині та інші

сторінки національного відродження краю. – К. : ВГП Ред. газети

“Ділова Україна”, 1992. – 98 с.

Харишин М.В. Історія підпорядкування української православної

церкви Московському патріархату. – К. : Вентурі, 1995. – 170 с.

Харишин М., Мордвінцев В. Російське самодержавство та

Київська митрополича кафедра, або як українська Православна церква

позбулася автокефалії. – К. : Братство УАПЦ “Світло для світу”,

– 331 с.

Хинчевська-Геннель Т. Берестейська унія в XVII ст. з польської

точки зору // Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII ст. Матеріали

Других “Берестейських читань” (Львів, Дніпропетровськ, Київ, 1 – 6 лютого

р.) / Ред. Б. Гудзяк, співред. О. Турій. – Львів : Інститут Історії Церкви

Львівської Богословської Академії, 1996. – С. 87 – 131 (разом з дискусією).

Шеретюк В. Православна церква Правобережної України в

контексті політичних відносин Росії і Речі Посполитої кінця XVII –

XVIII ст. : автореф. дис. … канд. істор. наук. – К., 2001. – 19 с.

Шустова Ю. Документи московського посольського приказу

як джерело з історії церкви в Україні другої половини XVII – початку

XVIII ст. // Історія релігій в Україні. Праці ХІІ-ї Міжнародної наукової

конференції. – Книга І. – Львів : Логос, 2002. – С. 488 – 491.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)