DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.32.171489

ДОСЛІДЖЕННЯ МІСІЇ ХРИСТИЯНСТВА ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У МІЖВОЄННОМУ ЛЬВОВІ

Лідія ТИМІШ

Анотація


Місія християнства й української Церкви – питання, які розробляла греко-католицька історіографія міжвоєнного Львова, прагнучи піднести авторитет української Церкви, обґрунтувати її пріоритетну роль у східноєвропейській християнській акції. Праці істориків, попри політико-релігійну ангажованість, демонструють оригінальне бачення проблеми, прагнуть довести незалежність і універсальність християнства та Церкви в Україні

Ключові слова


християнство; українська Церква; грекокатолицька історіографія; унія

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 309. –

Оп. 1. – Спр. 2372. Лист В. Липинського до А. Шептицького [дата і

місце невідомі]. – Арк. 108 – 112.

ІІ. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України,

відділ рукописів. – Ф. 9. (Окремі надходження). – Спр. 240/1. М. Чубатий

Історія української католицької Церкви. – 592 арк.

Бавмґартен Н. Св. Володимир і хрещення Руси // Богословія. –

Львів, 1930. – Т. VІІІ. – Кн. 3 – 4. – С. 238 – 250; 1931. – Т. ІХ. – Кн. 1 – 2. –

С. 107 – 140.

Дашкевич Я. Початки християнства на західноукраїнських

землях. Реінтерпретація проблеми // Історія релігій в Україні. Праці

ХІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20 – 24 травня 2002 р.). –

Книга І. – Львів, 2002. – С. 141.

Заїкин В. З сучасної української богословської літератури //

Діло. – 1925. – 3 – 4 вересня. – Ч. 199. – С. 4.

Запровадження християнства на Русі [Текст] : історичні

нариси / Ред. М.Ф. Котляр, О.Б. Головко, К.Ю. Гломозда, Ю.Ю. Кондуфор. – К. : Наукова думка, 1988. – 254 с.

Іщак А., о. Рец. на : Ks. Dr. Józef Umiński, Historja koścoła.

Podręcznik dla szkół akademickich. – T. I : Lwów 1933 (Wyd. Zakł.

Narodowego im. Ossolińskich) // Богословія. – 1934. – Т. ХІ. – С. 74.

Іщак А., о. Становище унії до автокефалії // В. Кучабський.

Унійний з’їзд у Львові. – Львів, 1937. – С. 111 – 120.

Іщак А., о. Уніонні та автокефальні змагання на українських

землях від Данила до Ісидора // Богословія. – Львів, 1923. – Т. І. – Кн. 1 –

– С. 17 – 41; 1924. – Т. ІІ. – Кн. 1 – 4. – С. 297 – 309; 1927. – Т. V. – С. 30 –

, 151 – 160.

Костельник Г., о. Ідеологія Унії // Унійний з’їзд у Львові

р. / Матеріали зібрав і упорядкував о. В. Кучабський / Праці БНТ. –

Т. ХІ – ХІІ. – Львів, 1937. – С. 88 – 98.

Коструба Т. Католицька правовірність Володимира Великого //

Нариси з церковної історії України Х – ХІІІ ст. – Львів, 1939. – С. 3 – 15.

Ленцик В. Проф. д-р. Микола Чубатий як історик Церкви //

Збірник на пошану Миколи Чубатого “У пошуках історичної правди”/

Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Т. 205. – Ч. 2. – Нью-Йорк –

Париж – Сідней – Торонто, 1987 р. – С. 123 – 150.

Липинський В. Релігія і Церква в історії України /

В. Липинський. – Львів : Дружина, 1933. – 112 с.

На межі тисячоліть: християнство як феномен культури /

С. Безклубенко, О.А. Блінов, М.М. Бровко, О.М. Волощенко, Л.П. Гаращенко, В.І. Головко, О.Г. Доценко, Т.В. Євдокимова, А.Л. Зінченко;

ред. : Р.П. Іванченко-Іванова; Укр. Православ. Церква. Київ. Патріархат. –

К., 2000. – 606 с.

Опря А.В. Християнська церква і сучасні політичні процеси

[Текст] : навч.-метод. посіб. / А.В. Опря. – Кам’янець-Подільський :

Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2007. – 77 с.

Ричка В.М. Церква Київської Русі: Соціальний та

етнокультурний аспект / В.М. Ричка. – К. : Ін-т історії України НАН

України, 1997. – 206 с.

Сліпий Й., о. Погляд на з’єдинені та нез’єдинені Церкви

Сходу // о. В. Кучабський. Унійний з’їзд у Львові / Праці

богословського наукового товариства у Львові виходять під проводом

о. проф. др. Й. Сліпого. – Т. ХІ – ХІІ. – Львів, 1938. – С. 45 – 78.

Стоколос Н. Неоунія як експеримент східної політики

Ватикану в Польщі (1923 – 1939 рр.) // Український історичний

журнал. – К., 1999. – № 4 (427). – С. 74 – 89.

Тиміш Л.І. Церковно-історичні дослідження у Львові у

міжвоєнний період // Історія релігій в Україні : Матеріали

Х Міжнародної наукової конференції (Львів, 16 – 19 травня 2000 року). –

Львів : Логос, 2000. – Кн. І. – С. 375 – 378.

Тиміш Л.І. Концепції церковної унії у працях істориків

міжвоєнного Львова // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ДДПУ

ім. І. Франка. – Вип. Х. – Дрогобич, 2006. – С. 448 – 457.

Тиміш Л.І. Проблеми християнства та церкви Київської Русі

на сторінках міжвоєнних львівських греко-католицьких історикоцерковних видань // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. –

Львів : Логос, 2013. – Кн. І. – С. 130 – 141.

Томашівський С. Вступ до Історії Церкви на Україні //

ЗЧСВВ. – Жовква, 1932. – Т. ІV. – Вип. 1 – 2. – С. 1 – 160.

Томашівський С. Звідки Україна приймала Християнство?

Восточно-западним полемістам в альбом // Нова Зоря. – 1928. – 15 квітня. –

С. 3 – 5.

Томашівський С. Рец. на : Bernard Leib. Rome, Kiev et

Byzance a la fn du ХI-e siecle… Paris 1924 // ЗЧСВВ. – Жовква, 1926. –

Т. 2. – Вип. 1 – 2. – С. 184 – 186.

Чубатий М. 950 літ християнства в Україні / М. Чубатий. –

Львів : Бібліотека “Дзвонів”, 1938. – 16 с.

Чубатий М. Суспільно-національна роль унії в житті

українського народу / М. Чубатий. – Львів : Мета, 1934. – 50 с.

Чубатий М. Тристаліття церковної унії на Україні //

о. В. Кучабський. Унійний з’їзд у Львові / Праці Богословського Наукового

Товариства у Львові. – Т. ХІ – ХІІ. – Львів, 1938. – С. 98 – 112.

Чубатий М. Українська церква в пол. ХІ ст. на роздоріжжі.

(Інавгураційний виклад на відкритті акад. Р. 1931/32 в Грекокатолицькій богословській Академії у Львові) / М. Чубатий. – Львів :

Мета, 1931. – 17 с.

Яковенко Н. “Україна між Сходом і Заходом” : проекція

однієї ідеї // Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в

Україні ХVІ – ХVІІ ст. – К. : Критика, 2002. – С. 333 – 365.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)