DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.32.171482

РОЛЬ ПОВІТОВИХ РАД У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX ст.

Микола ІВАНИК

Анотація


У статті охарактеризовано місце й роль повітових рад, їх виконавчих органів – повітових відділів – у системі органів місцевого самоврядування Галичини другої половини XIX – початку XX ст. Аналіз низки джерел дав змогу дослідити національний склад, професійний рівень особового складу повітових рад і відділів.

Ключові слова


Галичина; громада; місцеве самоврядування; повітові ради; повітові відділи

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 146. – Оп. 4. – Спр. 4120. – Арк. 197 – 209. II. Діло. – 1889. – 11 (23) січня.

Мудрий М. Місцеве самоврядування у Галичині в контексті українсько-польських взаємин (друга половина XIX століття) / М. Мудрий // Україна в минулому. – К., Львів : Інститут української археографії, 1996. – Вип. 9. – С. 77 – 102.

Allegaty do Stenograficznego Sprawozdania Sejmu krajowego Krόlestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim. – Lwów, 1865/1866. – 1336 s.

Czołowski B. Urzędnicy galicyjskich wydziałów powiatowych w r. 1894 / B. Czołowski // Wiadomości Statystychne o stosunkach krajowych. – T. XV. – Z. I. – Lwów, 1895. – S. 1 – 40.

Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim. – Lwów : Drukarnia rządowa, 1866. – Cz. XI. – Nr. 19. – 127 s.

Górski P. Samorząd gminny / P. Górski. – Kraków. – T. II., 1907. – 356 s.

Grzybowski K. Galicja 1848 – 1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii / K. Grzybowski. – Kraków – Wrocław – Warszawa : PAN, 1959. – 322 s.

Lewicki W. Samorząd gminny w Galicji i dzieje jego reform / W. Lewicki. – Lwów, 1888. – 200 s.

Merunowich T. Wyniki samorządu w Galicji. Z powodu 50-lecia istnienia urządzień automistycznych w Galicji / T. Merunowich. – Lwów, 1916. – 65 s.

Najdus W. Szkice z historii Galicji / W. Najdus. – Warszawa : K.; W., – T. I. – 1958. – 409 s.

Pilat T. Czynności reprezentacji powiatowych w r. 1872. / T. Pilat // Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych. – Lwów, 1873. – S. 1 – 66.

Pilat T. Powiatowe dodatki do podatków rządowych / T. Pilat // Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych. – Lwów, 1873. – S. 67 – 86.

Starzecki A. Urzędnicy galicyjskich wydziałów powiatowych w r. 1887 / A. Starzecki // Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych. – T. X. – Z. II. – Lwów, 1888. – S. 111 – 146.

Stenograficzne Sprawozdania Sejmu krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim. (SSSK). – Lwów, 1865/1866. – 1172 s.

Wodzicki L. O radach powiatowych / L. Wodzicki // Przegląd Polski. – 1868. – N. 3. – Z. 7. – S. 475 – 489.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)