DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.42.163523

ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В ДРОГОБИЧІ (1921–1939)

Ярослав Комарницький

Анотація


Анотація. У статті висвітлено процес відновлення діяльності й функціонування Дрогобицької філії товариства «Просвіта» у період між двома світовими війнами, показано їх керівний склад. Встановлено, що товариство проводило роботу у складних умовах, коли польська влада створювала штучні перешкоди у діяльності філії, визначено негативний вплив лівих політичних сил на просвітницький рух. З՚ясовано, що керівництво філії «Просвіти» відповідально ставилося до підбору кандидатур на посаду управителя канцелярії, створювало у Дрогобицькому повіті читальні та контролювало їх діяльність. Для членів читалень філія у Дрогобичі організовувала популярні навчання загальної освіти та курси самоосвітніх гуртків.

З՚ясовано особливості відзначення ювілеїв та національних свят товариства, їх вплив на формування національної свідомості українців. Керівництво філії намагалося залучити до участі у заходах найбільшу кількість краян, що служило важливою складовою консолідації суспільства. Доведено, що філія товариства виконувала провідну роль у культурно-просвітницькому житті краю й реалізації національних прагнень українства.


Ключові слова


Дрогобич; товариство «Просвіта»; філія; міжвоєнний період; просвітницька діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


TsDIAU u Lvovi – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 348, op. 1, spr. 2292, T. II, 159 ark. [in Ukrainian].

TsDIAU u Lvovi – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 348, op. 1, spr. 2295, 194 ark. [in Ukrainian].

TsDIAU u Lvovi – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 348, op. 1, spr. 2299, 138 ark. [in Ukrainian].

Borduliak, T. (2003). Drohobytska «Prosvita»: korotka istoriia [Drohobych «Prosvita»: a short history]. M. Shalata (Ed.). Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Havryliuk, M. (1997). «Prosvita» Drohobychchyny kolys i teper [«Prosvita» of Drohobych region past and now]. In M. Shalata (Ed.), Drohobychchyna – zemlia Ivana Franka – Drohobych region – land of Ivan Franko, 4, 460–465. Drohobych: Vidrodzhennia [in Ukrainian].

Haliv, M. (2013). Vynyknennia ta diialnist chytalen «Prosvity» v seli Hai Nyzhni [The emergence and activity of reading rooms of «Prosvita» in the village of Gai Nizhni]. In O. Nimelovych (Ed.), Boikivshchyna – Boykivshchyna, 4, 699–707. Drohobych: VHO «Boikivske etnolohichne tovarystvo»; Kolo [in Ukrainian].

Haliv, M. (2014). Chytalnia tovarystva «Prosvity» v Skhidnytsi (1909 – 1939) [Reading Room of «Prosvita» Society in Skhidnytsya (1909 – 1939)]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current Issues of the Humanities, 8, 10–16. Drohobych [in Ukrainian].

Dopysy. Drohobych. Zahalnyi Zbir filii «Prosvity» [Posts. Drohobych. General Collection of «Prosvita» departments]. (1932, July 6). Dilo – Bussiness, 147, p. 5 [in Ukrainian].

Z prosvitianskoho zhyttia Drohobychchyny [From the Enlightenment life of Drohobych region]. (1935, May 11). Dilo – Bussiness, 121, p. 5 [in Ukrainian].

Mudryi, V. (1958). U 90-littia «Prosvity» [On the 90th anniversary of «Prosvita»]. (1958, December 18). Svoboda – Freedom, 243, p. 2. Dzhersi-Syti, Niu-York [in Ukrainian].

Pozir mishchany Drohobycha! [Warning to the Drohobychers!]. (1926, November 21). Dilo – Bussiness, 259, p. 4 [in Ukrainian].

«Prosvita» do ukrainskoi suspilnosti! [«Prosvita» to Ukrainian society!]. (1923, April 25). Dilo – Bussiness, 16, p. 2 [in Ukrainian].

Sviata 1-ho lystopada [Holidays on November, 1]. (1934, November 25). Dilo –Bussiness, p. 3 [in Ukrainian].

Skochylias, I. (1973). Tovarystvo «Prosvita» [Society «Prosvita»]. Drohobychchyna – zemlia Ivana Franka – Drohobych region – Land of Ivan Franko, 1, 215–229. Niu-York, Paryzh, Sidnei, Toronto [in Ukrainian].

Trydtsiatlitnyi yuvilei filii t-va «Prosvita» v Drohobychi [Thirty Years Anniversary of the department of «Prosvita» society in Drohobych]. (1934). Biuleten Drohobytskoi «Prosvity» – Bulletin of Drohobych «Prosvita», 6, 2. Drohobych [in Ukrainian].

Chava, I. (2014). Ukrainski hromadski orhanizatsii ta tovarystva mizhvoiennoho Drohobycha [Ukrainian Civic Organizations and Societies of Interwar Drohobych]. Humanitarnyi zhurnal – The Humanitarian Journal, 1–2, 86–93 [in Ukrainian].

Shalata, M. (2012). Stolittia drohobytskoi «Prosvity» [Century of Drohobych «Prosvita»]. In M. Lytvyn, O. Sedliar, N. Kobryn (Eds.), Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood, 21, 283–393. Lviv [in Ukrainian].

Shved, O. (2010). Prosvitnytska diialnist Stepana Vytvytskoho na Drohobychchyni u 1920 – 1930-kh rr. [Educational activity of Stepan Vytvytsky in Drohobych in the 1920s –1930s]. In I. Zuliak (Ed.), Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. Hnatiuka. Seriia: IstoriiaScientific notes of the Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University. Series: History, 2, 59–63. Ternopil [in Ukrainian].

Komarnytskyi, Ya. (2018). The restoration and activity of the «Prosvita» society՚s reading rooms in Drohobych land in the interwar period. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – Historical Periodical of Eastern Europe, 8, 87–101. Drohobych: Vydavnychyi dim «Helvetyka».

Zuliak, I. (2017). The «Prosvita» Society՚s Activities in Drohobych Land During the Interwar Period of the XX Century. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobych Periodical of Local Studies, 3, 233–237. Drohobych: Posvit.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ЦДІАУ у Львові. – Ф. 348. – Оп. 1. – Спр. 2292. – Т. ІІ. – 159 арк.

ЦДІАУ у Львові. – Ф. 348. – Оп. 1. – Спр. 2295. – 194 арк.

ЦДІАУ у Львові. – Ф. 348. – Оп. 1. – Спр. 2299. – 138 арк.

 

 

Бордуляк Т. Дрогобицька «Просвіта»: коротка історія / Т. Бордуляк ; за ред. проф. М. Шалати. – Дрогобич : Коло, 2003. – 37 с.

Гаврилюк М. «Просвіта» Дрогобиччини колись і тепер / М. Гаврилюк // Дрогобиччина – земля Івана Франка / упоряд. М. Шалата. – Дрогобич : Відродження, 1997. – Т. 4. – С. 460–465.

Галів М. Виникнення та діяльність читалень «Просвіти» в селі Гаї Нижні / М. Галів // Бойківщина : наук. зб. / упор., ред. О. Німелович. – Дрогобич : ВГО «Бойківське етнологічне товариство» ; Коло, 2013. – Т. 4. – С. 699–707.

Галів М. Читальня товариства «Просвіти» в Східниці (1909 – 1939) / М. Галів // Актуальні питання гуманітарних наук. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 10–16.

Дописи. Дрогобич. Загальний Збір філії «Просвіти» // Діло. – 1932. – Ч. 147. – 6 липня. – С. 5.

З просвітянського життя Дрогобиччини // Діло. – 1935. – Ч. 121. – 11 травня. – С. 5.

Мудрий В. У 90-ліття «Просвіти» / В. Мудрий // Свобода. – Джерсі-Ситі ; Нью-Йорк, 1958. – Ч. 243. – 18 грудня. – С. 2.

Позір міщани Дрогобича! // Діло. – 1926. – Ч. 259. – 21 листопада. – С. 4.

«Просвіта» до української суспільності! // Діло. – 1923. – Ч. 16. – 25 квітня. – С. 2.

Свята 1-го листопада // Діло. – 1934. – 25 листопада. – С. 3.

Скочиляс І. Товариство «Просвіта» / І. Скочиляс // Дрогобиччина – земля Івана Франка : зб. географічних, історичних та етнограф.-побутових і мемуарних матеріалів / гол. ред. колегії Л. Луців. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1973. – Т. І. – С. 215–229.

Тридцятьлітний ювілей філії т-ва Просвіта в Дрогобичі // Бюлетень Дрогобицької «Просвіти». – Дрогобич, 1934. – Ч. 6. – С. 2.

Чава І. Українські громадські організації та товариства міжвоєнного Дрогобича / І. Чава // Гуманітарний журнал. – 2014. – № 1–2. – С. 86–93.

Шалата М. Століття дрогобицької «Просвіти» / М. Шалата // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. редкол. М. Литвин ; упоряд. О. Седляр, Н. Кобрин ; Національна академія наук України ; Інститут українознавства ім. І. Крип՚якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21. – С. 283–393.

Швед О. Просвітницька діяльність Степана Витвицького на Дрогобиччині у 1920 – 1930-х рр. / О. Швед // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія / за ред. І. Зуляка. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 59–63.

Komarnytskyi Ya. The restoration and activity of the «Prosvita» society՚s reading rooms in Drohobych land in the interwar period / Ya. Komarnytskyi // Східноєвропейський історичний вісник / гол. ред. В. Ільницький. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 8. – С. 87–101.

Zuliak І. The «Prosvita» Society՚s Activities in Drohobych Land During the Interwar Period of the XX Century / І. Zuliak // ДКЗ. – Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – P. 233–237.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)