DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.42.155291

ПОЛІТИКА МАРКА АВРЕЛІЯ ЩОДО ХРИСТИЯН

Василина Цюпак

Анотація


Анотація. Стаття присвячена політиці римського імператора Марка Аврелія Антоніна щодо християн. Доведено, що за його правління політика Римської держави щодо християн залишалася такою ж, як була і за його попередників. Правове становище християн визначалося виданим ще імператором Траяном рескриптом, за яким людину можна було переслідувати тільки за те, що вона визнавала себе християнином. За часів правління династії Антонінів число християн зростає, а в період принципату Марка Аврелія їх було багато навіть серед римських військових. Марк Аврелій, який дуже шанував традиційних римських богів, не міг залишити без наслідків нехтування християнами своїми обов՚язками перед ними. Він не міг прийняти головну концепцію християнства, яке відданість Христу ставило вище, за відданість римському імператорові. Оберігаючи римську релігію, забезпечуючи шанування традиційних римських богів, Марк Аврелій неминуче вступив у конфлікт з християнством, яке, з точки зору римлян, було «забобоном».


Ключові слова


Марк Аврелій; імператор; принципат; християнство; релігія

Повний текст:

PDF

Посилання


Avrelii, M. (2007). Naodyntsi z soboiu [Meditations]. (R. Paranka, Trans.). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Bagretcov, L.M. (1904). Polozhenie khristian v Rimskoi imperii pri imperatore Marke Avrelii [The status of Christians in the Roman Empire under the Emperor Marcus Aurelius]. Grodna: Gub. tip. [in Russian].

Dovatur, A.I. (1985). Rimskii imperator Mark Avrelii Antonin [Roman Emperor Maecus Aurelius Antoninus]. Mark Avrelii Antonin. Razmyshleniia Marcus Aurelius Antoninus. Meditations. Leningrad: Nauka [in Russian].

Panteleev, A.D. (2005). Khristiane v pravlenie Marka Avreliia [Christians during the reign of Marcus Aurelius]. Mnemon. Issledovaniia i publikatcii po istorii antichnogo mira – Mnemon. Research and publications on the history of the ancient world, 4, 305–316 [in Russian].

Petrechko, O.M. (2012a). Peresliduvannia khrystyian u dobu Marka Avreliia [Persecution of Christians in the epoch of Marus Aurelius]. Hurzhiivski istorychni chytannia – Gurzhiev Historical Readings, 5, 268–270 [in Ukrainian].

Petrechko, O.M. (2012b). Peresliduvannia khrystyian ta reskrypt Adriana Minitsiiu Fundanu [The persecution of the Christians and Hadrian՚s Rescript to Minicius Fundanus]. Visnyk Cherkaskoho universytetu – Bulletin of Cherkasy University, 29, 128–133 [in Ukrainian].

Petrechko, O. (2007). Rym ta khrystyianstvo u I – II st. n.e. [Rome and Christianity in the 1st and 2nd centuries AD]. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetuArchaeological research of Lviv University, 10, 142–155 [in Ukrainian].

Petrechko, O.M. (2011). Rymske suspilstvo i superstitio doby pryntsypatu [Roman society and superstitio during the Principate]. Drevnosti – Antiquities, 10, 53–63 [in Ukrainian].

Petrechko, O. (2009). Suspilno-politychnyi rozvytok Rymskoi Imperii v І – na poch. ІІІ st. n. e.: vid «vidnovlenoi» Respubliky do senatskoi monarkhii [Socio-political development of the Roman Empire in the first century – at the beginning of the third century A.D.: from «restored» Republic to the Senate monarchy]. Lviv: vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Renan, E. (2017). Mark Avrelii i konetc antichnogo mira [Marcus Aurelius and the end of the Ancient world]. (V.A. Obruchev, Trans.). Moscow: Knizhnyi Klub Knigovek [in Russian].

Unt, Ia. (1985). «Razmyshleniia» Marka Avreliia kak literaturnyi i filosofskii pamiatnik [«Meditations» of Marcus Aurelius as a literary and philosophical monument]. Mark Avrelii Antonin. Razmyshleniia ‒ Marcus Aurelius Antoninus. Meditations. Leningrad: Nauka [in Russian].

Fonten, F. (2005). Mark Avrelii [Marcus Aurelius]. (N.N. Zubkov, Trans.). Moscow: Molodaia gvardiia [in Russian].

Birley, A. (1987). Marcus Aurelius. A biography. New Haven: Yale University Press.

Boak, A.E.R. (1959). Egypt and the Plague of Marcus Aurelius. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 8 (2), 248–250.

Brunt, P.A. (1974). Marcus Aurelius in His Meditations. The Journal of Roman Studies, 64, 1–20.

Fowden, G. (1987). Pagan Versions of the Rain Miracle of A.D. 172. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 36 (1), 83–95.

Grant, R.M. (1988). Five Apologists and Marcus Aurelius. Vigiliae Christianae, 42 (1), 1–17.

Hendrickx, B. (1974). Once Again: Marcus Aurelius, Emperor and Philosopher. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 23 (2), 254–256.

Petrechko, O. (2017). The attitude of the Roman authorities to Christianity during the reign of the Severan dynasty. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Ivana Franka. Seriia «Istoriia» – Problems of the humanities: a collection of scientific works of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. «History» Series, 40, 260–277.

Stanton, G.R. (1969). Marcus Aurelius, Emperor and Philosopher. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 18 (5), 570–587.

Stertz, S.A. (1977). Marcus Aurelius as Ideal Emperor in Late-Antique Greek Thought. The Classical World, 70 (7), 433–439.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аврелій М. Наодинці з собою / М. Аврелій ; пер. з грец. Р. Паранька. – Львів : Літопис, 2007. – 209 с.

Багрецов Л.М. Положение христиан в Римской империи при императоре Марке Аврелии / Л.М. Багрецов. – Гродна : Губ. тип., 1904. – 20 с.

Доватур А.И. Римский император Марк Аврелий Антонин / А.И. Доватур // Марк Аврелий Антонин. Размышления. – Ленинград : Наука, 1985. – С. 76–93.

Пантелеев А.Д. Христиане в правление Марка Аврелия / А.Д. Пантелеев // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. – 2005. – Т. 4. – С. 305–316.

Петречко О.М. Переслідування християн у добу Марка Аврелія / О.М. Петречко // Гуржіївські історичні читання. – 2012. – Вип. 5. – С. 268–270.

Петречко О.М. Переслідування християн та рескрипт Адріана Мініцію Фундану / О.М. Петречко // Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 29. – С. 128–133.

Петречко О. Рим та християнство у І – ІІ ст. н.е. / О. Петречко // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2007. – Вип. 10. – С. 142–155.

Петречко О.М. Римське суспільство і superstitio доби принципату / О.М. Петречко // Древности. – 2011. – Вип. 10. – С. 53–63.

Петречко О. Суспільно-політичний розвиток Римської Імперії в І – на поч. ІІІ ст. н. е.: від «відновленої» Республіки до сенатської монархії : монографія : [для вищ. навч. закладів] / О. Петречко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 396 с.

Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира / Э. Ренан ; пер. с фр. В.А. Обручева. – М. : Книжный Клуб Книговек, 2017. – 194 с.

Унт Я. «Размышления» Марка Аврелия как литературный и философский памятник / Я. Унт // Марк Аврелий Антонин. Размышления. – Ленинград : Наука, 1985. – С. 94–115.

Фонтен Ф. Марк Аврелий / Ф. Фонтен ; пер. с фр. Н.Н. Зубкова. – М. : Молодая гвардия, 2005. – 318 с.

Birley A. Marcus Aurelius. A biography / A. Birley. – New Haven : Yale University Press, 1987. – 320 p.

Boak A.E.R. Egypt and the Plague of Marcus Aurelius / A.E.R. Boak // Historia. – 1959. – Vol. 8. – № 2. – P. 248–250.

Brunt P.A. Marcus Aurelius in His Meditations / P.A. Brunt // The Journal of Roman Studies. – 1974. – Vol. 64. – P. 1–20.

Fowden G. Pagan Versions of the Rain Miracle of A.D. 172 / G. Fowden // Historia. – 1987. – Vol. 36. – № 1. – P. 83–95.

Grant R.M. Five Apologists and Marcus Aurelius / R.M. Grant // VChr. – 1988. – Vol. 42. – № 1. – P. 1–17.

Hendrickx B. Once Again : Marcus Aurelius, Emperor and Philosopher / B. Hendrickx // Historia. – 1974. – Vol. 23. – № 2. – P. 254–256.

Petrechko O. The attitude of the Roman authorities to Christianity during the reign of the Severan dynasty / O. Petrechko // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія». – 2017. – Вип. 40. – С. 260–277.

Stanton G.R. Marcus Aurelius, Emperor and Philosopher / G.R. Stanton // Historia. – 1969. – Vol. 18. – № 5. – P. 570–587.

Stertz S.A. Marcus Aurelius as Ideal Emperor in Late-Antique Greek Thought / S.A. Stertz // The Classical World. – 1977. – Vol. 70. – № 7. – P. 433–439.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)