DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.42.146762

МІСЬКІ УРЯДНИКИ САМБОРА ДОБИ ГАЛИЦЬКОЇ АВТОНОМІЇ (друга половина XIX – початок XX ст.)

Микола Іваник

Анотація


Анотація. У статті проаналізовано організацію міського самоврядування в Самборі доби галицької автономії. Досліджено норми чинного законодавства, на підставі яких було реорганізовано міську раду та магістрат, проаналізовано етно-конфесійний склад міської ради і магістрату, з՚ясовано прізвища самбірських бургомістрів.


Ключові слова


Галичина; Самбір; міське самоврядування; міська рада; бургомістр

Повний текст:

PDF

Посилання


Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. (1889). Cz. VII, Nr. 24, pp. 81–119. Kraków [in Polish].

Galizisches Provinzial-Hahdbuch für das jahr 1668. (1668). Lemberg: Aerarial-Staats-Druckerei [in German].

Szematyzm Królestwa Galicyi і Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1871. (1871). Lwów: Drukarnia E. Winiarza [in Polish].

Szematyzm Królestwa Galicyi і Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1883. (1883). Lwów: Nakładem c. k. Namiesnictwa [in Polish].

Szematyzm Królestwa Galicyi і Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1902. (1902). Lwów: Nakładem c. k. Namiesnictwa [in Polish].

Petryshyn, H., & Ivanochko, U. (2012). Evoliutsiia pryntsypiv klasyfikatsii mist Halychyny v avstriiskyi period (1772–1918 rr.) [Evolution of principles for the classification of Galician cities in the Austrian period (1772–1918)]. Knyha mist Halychyny. Mizhdystsyplinarni doslidzhennia u mistoznavstvi Book of the Galician cities. Interdisciplinary research in urban studies (pp. 67–95). Lviv: Vyd-vo DU LP [in Ukrainian].

Petryshyn, H.P. (2006). Karta F. fon. Miga (1779 – 1782 rr.) yak dzherelo do mistoznavstva Halychyny [Friedrich von Mieg՚s map (1779 – 1782) as a source for urban studies of Galicia]. Lviv [in Ukrainian].

Rabii, Yu.Ye. (1999). Kniazhyi horod Sambir [The princely city of Sambir]. Lviv – Sambir: Yutyka [in Ukrainian].

Yanyshyn, B.M. (2010). Mista i mistechka Halychyny druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. v pratsiakh suchasnykh ukrainskykh ta polskykh istorykiv [Cities and towns of Galicia in the second half of the 19th century – early 20th century in the works of contemporary Ukrainian and Polish historians]. Problemy istorii Ukrainy XIX – pochatku XX st. Problems of the Ukrainian history in the 19th century – early 20th century, 19, 497–503. Kyiv: NAN Ukrainy, In-t istorii NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Budzynowski, I. (1891). Kronika miasta Sambora, zebrana i wydana ku uczczeniu 500 letniej rocznicy założenia miasta Sambora [Chronicle of the city of Sambir, collected and published to commemorate the 500th anniversary of the Sambir foundation]. Sambor: Nakładem gminy miasta Sambora [in Polish].

Cichocki, W. (1925). Sambor przed pół wiekiem [Sambir half a century ago]. Kraków: Drukarnia Uniwersytety Jagellonskiego [in Polish].

Diedzicki, L. (1884). Sambor [Sambor]. Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego – Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland (Vol. 10), (pp. 227–246). Warszawa: Wiek [in Polish].

Kasparek, W. (1883). Rekurs z Sambora przeciw zarządzeniu Samborskiego Starostwa z dnia 22 czerwca 1883, ktorem zawieszony został w urzędowaniu jako Naczelnik gminy miasta Sambora [Appeal from Sambir against the Ordinance of the Sambir Starostwo dated June 22, 1883, by which the Head of the Sambir Municipality was suspended in office]. Sambor: Nakładem autora [in Polish].

Kasznica, St. (1909). Skład wyznaniowy i zawodowy reprezentacyi gmin podlegających ustawom 1889 i 1896 r. w roku 1907 (w porównaniu ze stamen w roku 1874) [Denominational and professional composition of the municipality representations in 1907, subject to laws of 1889 and 1896 (compared to the state in 1874)]. Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych Statistical information about regional relations, 22 (1). Lwów [in Polish].

Kuczera, A. (1937). Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii Samborskiej [Sambir Region. Illustrated monographia of the city of Sambir and Sambir crown land]. (Vol. 2). Sambor: Nakł. Księgarni nauczycielskiej [in Polish].

Kutrzeba, St. (1920). Historia ustroju Polski w zarysie. Tom IV: Po rozbiorach [History of the Polish political system in outline. Vol. IV: After the partitions]. (Pt. 2). Lwów: Gebethneri Wolff [in Polish].

Nicieja, St. (2015). Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych [Atlantis in Borderlands. History and mythology of borderland cities]. (Vol. 5). Opole: MS Wydawnictwo [in Polish].

Stępeń, St., & Zdrada, J. (2012). Szemelowski Teodor [Szemelowski Teodor]. Polski Słownik BiograficznyPolish Biographical Dictionary, 48/1 (196), 138–139. Warszawa – Kraków [in Polish].

Stępeń, St., & Zdrada, J. (2012). Szemelowski Julian [Szemelowski Julian]. Polski Słownik BiograficznyPolish Biographical Dictionary, 48/1 (196), 138. Kraków [in Polish].

Tokarz, W. (1909). Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1773 [Galicia at the beginning of the Josephine colonization period in the light of the official survey in 1773]. Kraków: Akademia Umiejętności [in Polish].

Wienfeld, I. (1909). Ludność miejska Galicyi i jej skład wyznaniowy (1881 – 1910) [Urban population of Galicia and its denominational composition (1881 – 1910)]. Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych – Statistical information about regional relations, 14 (2). Lwów [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. – Kraków, 1889. – Cz. VII, Nr. 24. – S. 81–119.

Galizisches Provinzial-Hahdbuch für das jahr 1668. – Lemberg : Aerarial-Staats-Druckerei. – 1668. – 1094 s.

Szematyzm Królestwa Galicyі і Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1871. – Lwów : Drukarnia E. Winiarza, 1871. – 748 s.

Szematyzm Królestwa Galicyі і Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1883. – Lwów : Nakładem c. k. Namiesnictwa, 1883. – 856 s.

Szematyzm Królestwa Galicyi і Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1902. – Lwów : Nakładem c. k. Namiesnictwa, 1902. – 1264 s.

 

 

Петришин Г. Еволюція принципів класифікації міст Галичини в австрійський період (1772 – 1918 рр.) / Г. Петришин, У. Іваночко // Книга міст Галичини. Міждисциплінарні дослідження у містознавстві. – Львів : Вид-во ДУ ЛП, 1999. – 272 с.

Петришин Г.П. Карта Ф. фон. Міґа (1779 – 1782 рр.) як джерело до містознавства Галичини / Г.П. Петришин. – Львів : Вид-во НУ ЛП, 2006. – 292 с.

Рабій Ю.Є. Княжий город Самбір / Ю.Є. Рабій. – Львів – Самбір : Ютика, 1999. – 424 с.

Янишин Б.М. Міста і містечка Галичини другої половини XIX – початку XX ст. в працях сучасних українських та польських істориків / Б.М. Янишин // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – К. : НАН України, Ін-т історії НАН України, 2010. – Вип. XIX. – С. 497–503.

Budzynowski I. Kronika miasta Sambora, zebrana i wydana ku uczczeniu 500 letniej rocznicy założenia miasta Sambora / I. Budzynowski. – Sambor : Nakładem gminy miasta Sambora, 1891. – 52 s.

Cichocki W. Sambor przed pół wiekiem / W. Cichocki. – Kraków : Drukarnia Uniwersytety Jagellonskiego, 1925. – 50 s.

Diedzicki L. Sambor / L. Diedzicki // Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego. – Warszwa : Wiek, 1884. – T. X. – S. 227–246.

Kasparek W. Rekurs z Sambora przeciw zarządzeniu Samborskiego c.k. Starostwa z dnia 22 czerwca 1883, 1.8.041, ktorem zawieszony został w urzędowaniu jako Naczelnik gminy miasta Sambora / W. Kasparek. – Sambor : Nakładem autora, 1883. – 22 s.

Kasznica St. Skład wyznaniowy i zawodowy reprezentacyi gmin podlegających ustawom 1889 i 1896 r. w roku 1907 (w porównaniu ze stamen w roku 1874) / St. Kasznica // Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych. – Lwów, 1909. – T. XXII, R. I. – 37 s.

Kuczera A. Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii Samborskiej / A. Kuczera. – Sambor : Nakł. Księgarni nauczycielskiej, 1937. – T. 2. – 266 s.

Kutrzeba St. Historia ustroju Polski w zarysie / St. Kutrzeba. – Lwów, 1920. – T. IV : Po rozbiorach. – Cz. II. – 286 s.

Nicieja St. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych / St. Nicieja. – Opole : MS Wydawnictwo, 2015. – T. 5. – 288 s.

Stępeń St. Szemelowski Teodor / St. Stępeń, J. Zdrada // Polski Słownik Biograficzny. – Warszawa – Kraków : PAN, PAU, 2012. – T. XLVIII/1. – Z. 196. – S. 138–139.

Stępeń St. Szemelowski Julian / St. Stępeń, J. Zdrada // Polski Słownik Biograficzny. – Warszawa – Kraków : PAN, PAU, 2012. – T. XLVIII/1. – Z. 196. – S. 138.

Tokarz W. Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1773 / W. Tokarz. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1909. – 400 s.

Wienfeld I. Ludność miejska Galicyi i jej skład wyznaniowy (1881 – 1910) / I. Wienfeld // Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych. – Lwów, 1909. – T. XIV, Z. II. – 52 s.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)