DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.38.123167

УНІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ТА ПЕРЕМИШЛЬСЬКІЙ ЄПАРХІЯХ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ другої половини XVII – початку ХVIII століть

Світлана Біла

Анотація


У статті аналізується внесок церковної та світської історіографії другої половини ХVІІ – початку ХVIII ст. у дослідження проблеми переходу Львівської та Перемишльської єпархій до унії. Зроблено спробу висвітлити особливості розвитку українського унієзнавства у зазначений період, показати основні тенденції в аналізі теми, з’ясувати здобутки та недоліки досліджень. Стверджується, що тогочасні науковці започаткували дослідження про унійні процеси у регіоні, обґрунтували об’єктивну і суб’єктивну зумовленість проунійної діяльності руської церковної ієрархії, дослідили перебіг Люблінського колоквіуму 1680 р. 


Ключові слова


церковна історіографія; унійні процеси; Люблінський колоквіум

Повний текст:

PDF

Посилання


Knyha protokoliv zasidan istorychnoho seminaru za 1930 – 1935 rr. – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv u Lvovi. – F. 451. Hreko-katolytska Bohoslovska Akademiia m. Lvova. – Op. 1. – Spr. 121. – Ark. 1 – 87.

Żochowski C. Colloquim lubelskie, między zgodną i niczgodną bracią narodu ruskiego, vigore Konstytucjej Warszawskij na dzień 24 stycznia, anno 1680 zloźone. Lwów, 1680. 20 s. – Natsionalnyi muzei im. Mytropolyta Andreia Sheptytskoho u Lvovi. – F. «Starodruky latynski». – Sdl-21. – Ark. 1 – 20.

Antonovych V. Narys stanovyshcha pravoslavnoi tserkvy na Ukraini vid polovyny XVII – do kintsia XVIII st. / V. Antonovych // Ruska istorychna biblioteka. – T. 8. – Lviv, 1990. – S. 81 – 154.

Bila S. Perekhid Peremyskoi i Lvivskoi yeparkhii do unii (kinets XVII – pochatok XVIII st.) / S. Bila // Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk. – Vyp. IV. – Drohobych, 2000. – S. 96 – 120.

Vavryk M. (ChSVV) Lavrivska khronika (1771 – 1882 rr.) / Mykhailo Vavryk // Zapysky ChSVV. – Seriia II. – T. II (VIII). – Rym : V-vo. oo. Vasyliian, 1954. – S. 65 – 94, 410 – 418.

Velychko S.V. Litopys. T. 2 / S.V. Velychko ; per. z knyzhnoi ukrainskoi movy, koment. V.O. Shevchuka ; vidp. red. O.V. Myshanych. – Kyiv : Dnipro, 1991. – 642 s.

Dymyd M. Yepyskop Kyivskoi Tserkvy (1589 – 1891) / M. Dymyd. – Lviv : LBA, 2000. – 244 s.

Kmet V. «Zhyttiepysy lvivskykh yepyskopiv hretskoho obriadu» – pamiatka ukrainskoi istoriohrafii druhoi polovyny XVII st. / V. Kmet // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa / pod red. K. Karolczaka. – Kraków, 2002. – T. 4. – S. 65 – 92.

Kmet V. Lvivska yeparkhiia XVI – pochatku XVII st. : ohliad istoriohrafii / V. Kmet // Pravoslavnyi visnyk. – 2002. – № 9 – 10. – S. 42 – 59.

Kolesnyk I. Ukrainska istoriohrafiia (XVIII – pochatok ХХ stolittia) / I. Kolesnyk. – Kyiv : Heneza, 2000. – 256 s.

Koialovych M. Lytovskaia tserkovnaia unyia / M. Koialovych. – SPb. : Typ. Tykhmeneva, 1861. – T. 2. – 442 s.

Kryzhanivskyi O.P. Istoriia tserkvy ta relihiinoi dumky v Ukraini : u 3-kh kn. – Kn. 3 : Kinets XVI – seredyna ХІХ stolittia / O.P. Kryzhanivskyi, S.M. Plokhii. – Kyiv : Lybid, 1994. – 336 s.

Litopys Samovydtsia. – Kyiv : Naukova dumka, 1970. – 208 s.

Nazarko I. Kyivski i halytski mytropolyty: Biohrafichni narysy (1590 – 1960) / I. Nazarko. – Rym : oo. Vasyliiany, 1962. – XVIII + 272 s.

Skochylias I. Halytska (Lvivska) yeparkhiia ХII – XVIII stolit : orhanizatsiina struktura ta pravovyi status / Ihor Skochylias. – Lviv : Vyd-vo UKU, 2010. – ххiv + 832 s. + 16 s. kolor. il.

Skruten I. Synopsys Plisnetsko-Pidhoretskoho monastyria / I. Skruten // Zapysky ChSVV. – T. I. – Zhovkva : nakladom redaktsii «Zapysok ChSVV», vydavets i redaktor o. Yosafat Ivan Skruten, 1924. – S. 92 – 103 ; T. II. – 1925. – S. 306 – 313 ; T. III. – 1928. – S. 156 – 164.

Andrusiak M. Józef Szumlański, pierwszy biskup unicki Lwowski (1667 – 1708). Zarys biograficzny / M. Andrusiak. – Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1934. – 212 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Книга протоколів засідань історичного семінару за 1930 – 1935 рр. – Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 451. Греко-католицька Богословська Академія м. Львова. – Оп. 1. – Спр. 121. – Арк. 1 – 87.

Żochowski C. Colloquim lubelskie, między zgodną i niеzgodną bracią narodu ruskiego, vigore Konstytucjej Warszawskij na dzień 24 stycznia, anno 1680 zloźone. Lwów, 1680. 20 s. – Національний музей ім. Митрополита Андрея Шептицького у Львові. – Ф. «Стародруки латинські». – Сдл-21. – Арк. 1 – 20.

Антонович В. Нарис становища православної церкви на Україні від половини XVII – до кінця XVIII ст. / В. Антонович // Руська історична бібліотека. – Т. 8. – Львів, 1990. – С. 81 – 154.

Біла С. Перехід Перемиської і Львівської єпархій до унії (кінець XVII – початок XVIII ст.) / С. Біла // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. IV. – Дрогобич, 2000. – С. 96 – 120.

Ваврик М. (ЧСВВ) Лаврівська хроніка (1771 – 1882 рр.) / Михайло Ваврик // Записки ЧСВВ. – Серія ІІ. – Т. ІІ (VIII). – Рим : В-во. оо. Василіян, 1954. – С. 65 – 94, 410 – 418.

Величко С.В. Літопис. Т. 2 / С.В. Величко ; пер. з книжної української мови, комент. В.О. Шевчука ; відп. ред. О.В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1991. – 642 с.

Димид М. Єпископ Київської Церкви (1589 – 1891) / М. Димид. – Львів : ЛБА, 2000. – 244 с.

Кметь В. «Життєписи львівських єпископів грецького обряду» – пам’ятка української історіографії другої половини XVII ст. / В. Кметь // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa / pod red. K. Karolczaka. – Kraków, 2002. – T. 4. – S. 65 – 92.

Кметь В. Львівська єпархія XVI – початку XVII ст. : огляд історіографії / В. Кметь  // Православний вісник. – 2002. – № 9 – 10. – С. 42 – 59.

Колесник І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття) / І. Колесник. – К. : Генеза, 2000. – 256 с.

Коялович М. Литовская церковная уния / М. Коялович. – СПб. : Тип. Тихменева, 1861. – Т. 2. – 442 с.

Крижанівський О.П. Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3-х кн. – Кн. 3 : Кінець XVI – середина ХІХ століття / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – К. : Либідь, 1994. – 336 с.

Літопис Самовидця. – К. : Наукова думка, 1970. – 208 с.

Назарко І. Київські і галицькі митрополити: Біографічні нариси (1590 – 1960) / І. Назарко. – Рим : оо. Василіяни, 1962. – XVIII + 272 с.

Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ – XVIII століть : організаційна структура та правовий статус / Ігор Скочиляс. – Львів : Вид-во УКУ, 2010. – ххіv + 832 с. + 16 с. кольор. іл.

Скрутень І. Синопсис Пліснецько-Підгорецького монастиря / І. Скрутень // Записки ЧСВВ. – Т. І. – Жовква : накладом редакції «Записок ЧСВВ», видавець і редактор о. Йосафат Іван Скрутень, 1924. – С. 92 – 103 ; Т. ІІ. – 1925. – С. 306 – 313 ; Т. ІІІ. – 1928. – С. 156 – 164.

Andrusiak M. Józef Szumlański, pierwszy biskup unicki Lwowski (1667 – 1708). Zarys biograficzny / M. Andrusiak. – Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1934. – 212 s.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)