ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА В ХОРВАТІЇ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.): СТРАТЕГІЯ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.spec.13

Ключові слова:

Республіка Хорватія, освітня політика, післявоєнна відбудова, європеїзація, освітні реформи, система освіти, зміст освіти.

Анотація

Анотація. Мета статті – представити результати дослідження освітньої політики в Хорватії (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), охарактеризувати стратегічні напрями післявоєнної відбудови і європейського розвитку хорватської освіти, визначити найбільш важливий для України досвід реформування освіти в Хорватії. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, об’єктивності, а також на загально наукові методи (аналіз, синтез, класифікація) та спеціально-історичні методи (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний). Наукова новизна полягає у тому, що вперше в українській історичній науці проаналізовано освітню політику Республіки Хорватія 1991–2023 рр. Висновки. У результаті дослідження встановлено, що освітня політика у Хорватії від 1991 р. до наших днів характеризувалася кількома головними тенденціями: відновлення національних освітніх традицій; європеїзація, розвиток людського капіталу. Можна виокремити такі періоди її розвитку: 1) 1990-ті рр. – демонтування соціалістичної моделі виховання та структури освіти, відродження національної системи освіти, перші кроки на шлях до європеїзації, відсутність системних управлінських рішень і змін у законодавстві; 2) 2000–2013 рр. – поступова і цілеспрямована європеїзація задля досягнення основних європейських стандартів у сфері освіти, ухвалення доленосних рішень та формування інституційних засад європеїзації; 3) 2013–2023 рр. – подальша розбудова освіти на шляху європеїзації, удосконалення законів, поновлення стратегій, утвердження структури освіти, увага до модернізації змісту освіти, реалізація компетентнісного підходу. Водночас окреслилася низка проблемних моментів у розвитку освіти: недостатня інфраструктурна та кадрова спроможність у дошкільній і початковій освіті; неефективна модель фінансування деяких рівні освіти; недостатній рівень освітніх результатів (бал PISA); зменшення інтересу молоді до вступу на трирічні освітні професійно-технічні програми; низький рівень зайнятості осіб із повною вищою освітою; недостатні ресурси для забезпечення якості освітніх програм у вищій школі тощо. Для України, на нашу думку, буде корисним використати такий досвід хорватської освіти: створення «шкіл повного дня»; надання більш широкого доступу волонтерським організаціям до середніх і вищих закладів освіти; удосконалення системи освіти дорослих шляхом подальшої розробки професійних стандартів, освітніх програм і відповідного методичного забезпечення; широка діджиталізація системи освіти і формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу.

Посилання

Baketa, N. (2012). Europeizacija obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. Andragoški glasnik, 16 (1), 55–67.

CARDS. (2023). CARDS. URL: https://udruge.gov.hr/highlights/eu-programmes/cards-177/177

Cerych, L. (1997). Educational Reforms in Central and Eastern Europe: processes and outcomes. European Journal of Education, 32(1), 75–97.

Croatia. (2011). Croatia 2011 progress report. Brussels, 69 p. URL: https://aei.pitt.edu/44842/

Ćulum, B., Čekolj, N., & Kušić, S. (2018). Dekonstrukcija moći (nacionalne) obrazovne politike na primjeru građanskog odgoja i obrazovanja. Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju. Zbornik radova 2. međunarodna znanstveno-stručna konferencija, (ss. 94–107). Sarajevo.

Ćulum, B., Čekolj, N., & Kušić, S. (2019).Školski volonterski programi u funkciji advanceja kvaliteta života mladih. X Međunarodna naučno-stručna konferencija «Unapređenje kvalitete života djece i mladih». Tematski zbornik, (ss. 444–456). Tuzla.

Hálasz, G. (2015). Education and social transformation in Central and Eastern Europe. European Journal of Education, 50(3), 350–371.

Koren, S., & Baranović, B. (2009). What kind of history education do we have after eighteen years of democracy in Croatia? Transition, intervention and history education politics (1990–2008). Dimou, A. (ed.) «Transition» and the Politics of History Education in Southeastern Europe, (pp. 91–140). Gottingen: V&E unipress.

Kučić, I. Š. (2022). Ministarstvo znanosti ne zna koliko u Hrvatskoj ima studenata! Međutim, ima još jedna gora stvar. URL: https://www.novilist.hr/novosti/hrvatska/ministarstvo-znanosti-ne-zna-koliko-uhrvatskoj-ima-studenata/

Nacionalni okvirni kurikulum. (2011). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. URL: http://mzos.hr/datoteke/Nacionalni_okvirni_kurikulum.pdf

Nacionalni plan razvoja. (2023). Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine. Zagreb, 81 s. URL: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/AkcijskiINacionalniPlan/Nacionalni-plan-razvoja-sustava-obrazovanja-za-razdoblje-do-2027.pdf

Pastuović, N. (1996). Upravljanje i reformiranje obrazovnih sustava: osvrt na reforme u postkomunističkim zemljama. Društvena istraživanja, 5(21), 39–58.

Pastuović, N. (2012). Obrazovanje i razvoj: kako obrazovanje razvija ljude i mijenja društvo, a kako društvo djeluje na obrazovanje. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 370 s.

Plan razvoja. (2005). Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. – 2010. Zagreb, 38 s.

Projekt. (2002). Projekt Hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava za 21. stoljeće. Zagreb, 209 s.

Smjernice. (2012). Smjernice za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije. Zagreb, XIV+44 s. URL: https://www.unipu.hr/uploads/media/Smjernice_za.pdf

Što će biti. (2013). Što će biti s obrazovanjem nakon ulaska u EU? URL: https://www.educentar.net/Vijest/11041/Sto-ce-biti-s-obrazovanjem-nakon-ulaska-u-EU/

Strategiju digitalne Hrvatske. (2023). Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. Godine. URL: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2023_01_2_17.html

Tekuće reforme. (2023). Tekuće reforme i razvoj politike. URL: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/nationaleducation-systems/croatia/ongoing-reforms-and-policy-developments

Tuđman, F. (1990). Govor u Saboru 30. svibnja 1990. URL: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/povijestsaborovanja/znameniti-govori/govor-franje-tudmana-u-saboru-30-svibnja-1990

Visoko obrazovanje. (2018). Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Vodič za članove stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija. Zagreb, 77 s. URL: https://www.azvo.hr/images/stories/novosti/Bro%C5%A1ura_Visoko_obrazovanje_u_RH.pdf

Visoko obrazovanje. (2023). Visoko obrazovanje. URL: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-iobrazovanje/visoko-obrazovanje/133

Vrste visokih učilišta. (2024). Vrste visokih učilišta. URL: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/hr/nationaleducation-systems/croatia/vrste-visokih-ucilista

Zakon. (2008). Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. URL: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2789.html

Zakon. (2013). Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju. URL: https://vrtic-krijesnice.zagreb.hr

Žiljak, T. (2013). Dvije faze obrazovne politike u Hrvatskoj nakon 1990. godine. Andragoški glasnik, 17 (1), 7–25.

Žiljak, T., & Molnar, T. (2015). Croatian Education Policy in the EU Context. EU Public Policies Seen from a National Perspective: Slovenia and Croatia in the European Union / Edited by Damjan Lajh and Zdravko Petak, (pp. 279–298). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

Галів, М. (2012). Реалізація ідеї національної автентичності української педагогіки у творчості Омеляна Вишневського. Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1, 78–84.

Гула, О. (2017). Система освіти Республіки Хорватія: українознавчий аспект. Українознавство, 3 (64), 181–191.

Косаревич, С. (2022). Післявоєнна відбудова Хорватії. URL: https://dc.org.ua/news/reconstructioncroatia

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Номер

Розділ

Статті