ДОСВІД ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН В ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.spec.3

Ключові слова:

інформаційна війна, інформаційна зброя, суспільна свідомість, безпека.

Анотація

Анотація. Мета дослідження: на основі опрацювання та вивчення низки наукових досліджень та праць, які стосуються питань інформаційної війни, проаналізувати основні етапи та форми ведення інформаційних воєн як глобалізаційного явища, основні методи ведення інформаційної війни. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні принципів науковості, об’єктивності та історизму при дослідженні запропонованої теми. Наукова новизна полягає у тому, що у статті розкрито основні поняття та суть інформаційної війни як глобалізаційного явища, проведено періодизацію його еволюції та виділено характерні особливості різних історичних періодів. Встановлено основні методи та способи ведення інформаційних воєн і їх вплив на формування суспільної думки. З’ясовано, що інформаційна війна є багатоплановим і складним феноменом, який має глибокі історичні корені та ведеться у різних вимірах. Висновки. Для вироблення національної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки передовсім необхідна твереза оцінка сьогоднішнього стану, особливостей і перспектив розвитку інформаційної зброї та засобів її застосування. Така оцінка є базовою передумовою для вироблення зовнішньої і внутрішньої політики держави, військові і військово-технічні компоненти якої могли б запобігати виникненню загроз і надійно забезпечили б безпеку країни. При цьому важливо зрозуміти, що загроза інформаційної війни та інформаційної злочинності в широкому контексті є фактором прихованого воєнно-політичного тиску і залякування, фактором, що здатен порушити світову і регіональну стабільність та безпеку. Саме тому в широкому плані повинен здійснюватися моніторинг загроз застосування інформаційної зброї та перманентна оцінка ефективності функціонування систем протидії їй. Розв’язання проблеми інформаційних загроз країні дасть змогу забезпечити захист інтересів суспільства і держави, гарантуватиме право громадян на отримання якісної й об’єктивної інформації.

Посилання

Велика Українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0

Горбань, О. (2015). Інформаційна війна проти України та засоби її ведення. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 1, 136–141.

Данильян, О., Дзьобань, О. (2022). Інформаційна війна у медіапросторі сучасного суспільства. Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(54). URL: https://doi.org/10.21564/2663-5704.54.265589

Дослідження Громадського об’єднання «Детектор медіа». (2020). URL: https://detector.media/infospace/article/210209/2023-04-18-indeks-mediagramotnosti-ukraintsiv-2020-2022-korotka-prezentatsiya/

Жадько, В. (Ред.) (2018). Гібридна війна і журналістика проблеми інформаційної безпеки: навчальний посібник. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Жаровська, І., Ортинська, Н. (2020). Інформаційна війна як сучасне глобалізаційне явище. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки», 7( 2), 56–61.

Закон України «Про інформацію». (1992). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Закон України «Про основи національної безпеки України». (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n12

Зеленін В. (2015). По той бік правди. Нейролінгвістичне програмування як зброя інформаційно-пропагандистської війни. Том 1. НЛП ХХ століття. Київ : Вид-во «НіланЛТД».

Ілюк К. (2023). Інформаційна війна – це не тільки фейки. Інтернет-видання «MEDIASAPIENS». URL: https://ms.detector.media/propaganda-ta-vplivi/post/29264/2022-03-31-informatsiyna-viyna-tse-netilky-feyky/

Конституція України. (1996). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Tex

Коруц У. (2020) Інформаційна війна як інструмент пропаганди війни: правові підстави протидії. Підприємництво, господарство, право: Збірник наукових праць. Міжнародне право, 8, 334–339.

Кротюк, В. (Ред.) (2021). Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс: монографія. Харків : ФОП Федорко М. Ю.

Курбан, О. (2016) Сучасні інформаційні війни в мережевому онлайн просторі: навч. посібник. Київ : ВІКНУ.

Любовець, Г., Король, В. (2021). Контент негативу. Як захистити себе та країну в умовах тотального інформаційного протистояння: монографія. К: Києво-Могилянська академія.

Малик, Я. (2015). Інформаційна війна і Україна. Демократичне врядування, 15.

Нагірняк, А. (2009). Богдан Хмельницький – видатний стратег і полководець. Військово-науковий вісник, 11, 139–141.

Патлашинська, І. (2022). Сучасна російсько-українська інформаційна війна: завдання, методи та особливості використання. Регіональні студії, 28, 84–87.

Платформа MRIYA, 2023. URL: https://mriya.social/

Почепцов, Г. (2008). Інформаційна політика. навч.посібник. 2-ге вид., Київ: Знання.

Скулиш, Є. (Ред.) (2012). Історія інформаційно-психологічного протиборства. Київ.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про стратегію інформаційної безпеки України». (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#Text

Guadagno, R. E., & Guttieri, K. (2021). Fake news and information warfare: An examination of the political and psychological processes from the digital sphere to the real world. In Research anthology on fake news, political warfare, and combatting the spread of misinformation, 218–242.

Taddeo, M. (2020). Information warfare: A philosophical perspective. In The Ethics of Information Technologies, 461–476

Whyte, C., Thrall, A. T., & Mazanec, B. M. (Eds.). (2020). Information Warfare in the Age of Cyber Conflict. London: Routledge and CRC.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Номер

Розділ

Статті