ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НА СТОРІНКАХ „KWARTALNIKA HISTORYCZNEGO” ДО 1914 Р.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.15/57.18

Ключові слова:

“Kwartalnik Historyczny”, польська історіографія, проблеми теорії та методології, наукова преса, рецепція

Анотація

Мета дослідження полягає в з’ясуванні особливостей обговорення теоретико-методологічної проблематики авторами часопису «Kwartalnik Historyczny» у перший період його існування (до 1914 р.). Методологічне підґрунтя становить міждисциплінарний підхід. Особливий акцент зроблено на структурно-функціональному системному аналізі історіографічних фактів і порівняльно-історичному методі, виходячи з принципів об’єктивності та історизму. Наукова новизна статті полягає у дослідженні малознаної проблеми модерування редакторами часопису «Kwartalnik Historyczny» теоретико-методологічних дискусій наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Висновки. У підсумку зауважимо, що „KH” постає правдивою лабораторією польської теоретико-методологічної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. У фокусі теоретичних рефлексій авторів часопису перебували питання відстоювання польського історичного інтересу при зображення ключових подій минулого Центрально-Східної Європи. Польським інтелектуалам залежало на прописуванні в тогочасному історичному дискурсі ідеалізованого образу Речі Посполитої як могутньої європейської держави, яка славилася демократичністю устрою та толерантним ставленням до своїх національних меншин. Занепад держави автори часопису пояснювали винятково фактом зовнішньої агресії. В ділянці методології історичного знання, завдяки відкритості видання для представників різноманітних історичних шкіл і напрямків, на його сторінках помітною є присутність багатьох пізнавальних конструктів – від класичних позитивістських до модерних у стилі культурно-історичного напрямку Карла Лампрехта. Провідною рисою часопису довоєнного періоду був емпіризм, котрий дістався львівським ученим з німецької історіографічної традиції, до якої як взірцевої, апелювали засновники часопису. Наслідком цього емпіризму став теоретичний скептицизм, що полягав у надзвичайно обережному ставленні як до класичних методологічних технік, так і до новітніх епістемологічних моделей. Продемонстровані теоретична відкритість та змістова універсальність „KH” дозволяють нам атестувати часопис рупором всієї польської історичної науки доби модернізму.

Посилання

Грушевський, М. (1900). [Рец.] Лингвистическо-исторические исследования о начатках города Львова..., написал А. С. Петрушевич. Записки НТШ, XXХVII, 10–12.

Лазурко, Л. (2010). Часопис «Kwartalnik Historyczny» і розвиток польської історіографії останньої чверті XIX – першої половини XX ст. Дрогобич.

Руда, О. В. (2004). Українська тема на сторінках львівського часопису «Kwartalnik Historyczny» («Історичний квартальник») в 1887–1914 рр. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, 13, 308–321.

Тельвак, В. (2001). Теоретичні проблеми історії в творчій спадщині М.С.Грушевського-рецензента (1894–1914 рр.). Київська Старовина, 5, 157–166.

Тельвак, В. (2005). «Kwartalnik Historyczny» – феномен інституції (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Ейдос, 1, 317–332.

Тельвак, В. (2008). Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). Київ–Дрогобич.

Тельвак, В., Тельвак, В. (2005). Михайло Грушевський як дослідник української історіографії. Київ –Дрогобич.

Σ. (1887). Wystawa Archeologiczna Polsko-Ruska we Lwowie 1885. Kwartalnik Historyczny, I, 24.

Askenazy, Sz. (1899). [Rec.] Ulmann Heinrich. Über die Memoiren des Fürsten Adam Czartoryski. Kwartalnik Historyczny, III, 593–599.

Balzer, O. (1887a). [Rec.] G.Ardant. La question agraire et la Pologne…. Kwartalnik Historyczny, I, 463–464.

Balzer, O. (1887b). [Rec.] Korzon T. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794)... . Kwartalnik Historyczny, I, 696.

Balzer, O. (1890). [Rec.] Winawer M. Studyum nad księgą prawa zwyczajowego... Kwartalnik Historyczny, IV, 165.

Bostel, F. (1887). [Rec.] Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku. Zebrał i opowiedział X. Julian Bukowski. Tom II... . Kwartalnik Historyczny, I, 348–352.

Czermak, W. (1890). [Rec.] Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о смутном времени XVII века, как исторический источник. Kwartalnik Historyczny, IV, 586.

Czołowski, A. (1889). [Rec.] Petruszewycz A.S. Krytyko-istoryczeskija razsużdenja o naddistrjańskom horodi Hałyczi i jeho dostopamiastnostiach. Kwartalnik Historyczny, III, 745–751.

Dembiński, B. (1893). Vico i jego metoda historyczna. Kwartalnik Historyczny, VII, 199.

Głąbiński, St. (1893). Dr. [Rec.] Daszyńska Zofia dr. Kilka słów o metodzie statystyki historycznej. Kwartalnik Historyczny, VII, 684.

Godzawa, M. (1887). [Rec.] Papskij nuncij Kommendone w Polśe, przez N.Lubowicza... . Kwartalnik Historyczny, I, 517–518.

Halban, A. (1901). [Rec.] Balzer O. Historya porównawcza praw słowiańskich. Kwartalnik Historyczny, XIV, 250–256.

Korzon, T. (1887). Staszyc jako historiozof. Kwartalnik Historyczny, I, 561–583.

Korzon, T. (1890). [Rec.] La Question d‘Orient au XVIII siécle, le partage de la Pologne et le traité de Kaїnardji par Albert Sorel. Kwartalnik Historyczny, IV, 193.

Kutrzeba, S. (1901). [Rec.] Gorzycki K. Zarys społecznej historyi państwa polskiego. Kwartalnik Historyczny, XIV, 554.

Kwiatkowski, S. (1894). [Rec.] Korzon T. Historya wieków średnich. Kwartalnik Historyczny, VIII, 326–331.

Lazurko, L., Dikhtiievskyi, P. (2021). From ancient times to Rzeczpospolita: history of the Polish state in the reception of the journal «Kwartalnik Historyczny» (1887–1939). Східноєвропейський історичний вісник, 19, 77–86.

Lewicki, A. (1887). [Rec.] D. Iłowajski, kniażyj period Ukrany-Rusy. Kwartalnik Historyczny, I, 323–326.

Lisicki, H. (1893). [Rec.] S.Z.L. Historya dwóch lat 1861-1862. Część wstępna 1856-1860. Kwartalnik Historyczny, VII, 161.

Łoziński, B. (1906). [Rec.] Geffcken H. Preussen, Deutschland und die Polen seit dem Untergang des polnischen Reiches. Kwartalnik Historyczny, XX, 724–728.

Łoziński, Br. (1909). [Rec.] Filewicz I.P. Iz istorii Karpatskoj Rusi. Ocherki hałycko-russkoj źizni s 1772 g. Kwartalnik Historyczny, XXIII, 631.

Maternicki, J. (1996). Historia jako dialog. Rzeszów.

Prochaska, A. (1901). [Rec.] Kochanowski J.K. Kazimierz Wielki. Zarys żywota i panowania. Kwartalnik Historyczny, XIV, 267–268.

Semkowicz, A. E. (1887). [Rec.] Callier. Szkice geograficzno-historyczne. Kwartalnik Historyczny, I, 75–76.

Semkowicz, Al. (1894). [Rec.] Sędziwój Pałuka z Szubina, wojewoda kaliski... Kwartalnik Historyczny, VIII, 521.

Semkowicz, W. (1908). [Rec.] Włodycy polscy na tle porównawczem słowiańskiem. Kwartalnik Historyczny, XXII, 562.

Smoleński, W. (1890). [Rec.] Żywioly zachowawcze i komisya edukacyjna.... Kwartalnik Historyczny, IV, 203–206.

Śreniowska, K. (1960). Uwagi o nauce historzcynej polskiej w latach 1887-1900 w świetle „Kwartalnika Historzcynego”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria I, z. 15, 153–163.

Telvak, V. P., Telvak, V. V., Vladyga, O. (2023). The “Kwartalnik historyczny” of the late XIX and early XX centuries: ideology, issues, reception. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 70, 1, 23–31.

Telvak, V. P., Telvak, V. V., Zhuravlov S. (2023). Images of the Ukrainian Clio of the 19th-20th centuries on the pages of the magazine “Kwartalnik Historyczny”. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 67, 2, 31–39.

Telwak, W., Łazurko, L. (2013). Ukrainika na łamach «Kwartalnika Historycznego» w okresie międzywojennym. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, LVIII, 239–255.

W. Z. (1887). [Rec.] N.Karejew. Oczerk istorii reformacjonnawo dviżenia i katoliczeskoj reakcii w Polsze. Kwartalnik Historyczny, I, 337.

X. (1887). [Rec.] Die Deutschen Predigten und Katechesen der ermländischen Bischöfe Hosiui und Kromer von dr. Franz Hipler. Kwartalnik Historyczny, I, 52–53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12

Номер

Розділ

Статті