ПЕРСОНОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ СТЕПАНА ГЕЛЕЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.15/57.15

Ключові слова:

Степан Гелей, біоісторіографія, біографічний метод, історіографічний аналіз, інтелектуальна біографія, просопографічний портрет, історичний персонаж

Анотація

Мета дослідження – показати творчий доробок професора С. Гелея у галузі української біографістики та визначити перспективи подальшого розвитку наукової проблеми. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, об’єктивності, а також на методи історіографічного аналізу та синтезу. Наукова новизна полягає у тому, що виокремлено та розглянуто публікації С. Гелея, у яких застосовано біографічний метод дослідження особистості, показано їх значення для історичної науки. Висновки. Студії С. Гелея з біоісторіографії різноманітні за своїм характером. Він опублікував статті в енциклопедичних виданнях, у тритомному довідковому виданні «Українські кооператори», розглянув окремі аспекти діяльності історичних персонажів, незнані сторінки з їхнього життя і творчості, ввів у науковий обіг нові джерела, що поглиблюють розуміння ролі й значення певної особистості, її поглядів тощо. У доробку С. Гелея є праці або оригінальні висловлювання про колег – Я. Дашкевича, Я. Ісаєвича, О. Купчинського, М. Крикуна, Ю. Сливку, де навів власні спогади, маловідомі факти. Нерідко писав статті до дат із дня народження співпрацівників. Найбільшим здобутком ученого стало створення цілісних образів таких індивідуальностей, як В. Кучабський, І. Витанович та Р. Зубик. Разом із тим перспективним напрямом наукових студій може стати внесок С. Гелея у дослідження різних проблем історичного краєзнавства, української культури та духовності, економічного розвитку Галичини, історії та теорії української кооперації. Проведення такої роботи закладе добру основу для написання інтелектуальної біографії вченого.

Посилання

Гелей, С. (2004). Василь Кучабський та проблеми політичної культури. Держави, суспільства, культури. Схід і Захід. Збірник на пошану Ярослава Пеленського / гол. ред. Я. Дузінкевич. Нью-Йорк : Видавництво Росс, 277–295.

Гелей, С. (1998). Василь Кучабський: від національної ідеї до державності: українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку. Львів : Коопосвіта. 531 с.

Гелей, С. (2016a). Гуманітарні науки в дослідженнях Наукового товариства імені Шевченка. Доповідь на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю НТШ, 14

жовтня 2014 р. В.С. Гелей. Про ідеї, героїв і політику. Вибрані статті та повідомлення. Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 254–269.

Гелей, С. (1999a). Василь Кучабський і проблеми державності України на сторінках тижневика «Мета» (1931–1933 рр.). Українська періодика: історія і сучасність: доповіді та повідомлення п’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 27–28 листопада 1998 р. Львів, 551–565.

Гелей, С. (2014). Олег Купчинський (до 80-річчя від дня народження). Вісник НТШ, 51–52 (весна – зима), 138–141. Львів.

Гелей, С. (2021). Роман Зубик: учений і громадянин. Львів : Видавництво ЛТЕУ; Наукове товариство ім. Шевченка. 407 с.

Гелей, С. (1994). Степан Томашівський про ідеї, героїв і політику. Український час, 1, 54–59. Львів.

Гелей, С. (2016b). У пошуках історичної правди. Передмова до збірника праць Юрія Сливки «Політична історія України» з нагоди його 80-річчя. ВС. Гелей. Про ідеї, героїв і політику. Вибрані статті та повідомлення. Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 304–317.

Гелей, С. (2016c). Українські кооперативні діячі Західної України – учасники Першої світової війни та Української національної революції. ВС. Гелей. Про ідеї, героїв і політику. Вибрані статті та повідомлення. Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 530–556.

Гелей, С., & Кучабський, Ю. (1998). Василь Кучабський. Наукова спадщина. Сторінки життя : монографія. Львів : «Коопосвіта»; Львівська комерційна академія. 744 с.

Гелей, С. (2007a). Кооперативна ідея в науковому доробку Івана Франка. Вісті. Діловий випуск, 16(777), 20 квітня. Київ : Центральна спілка споживчих товариств України, 7–24.

Гелей, С. (2010). Ілля Витанович: науково-педагогічна та громадська діяльність : монографія. Львів : Вид-во Львівської комерційної академії. 584 с.

Гелей, С. (2011). Від національної ідеї до державності. Вибрані статті з історії України, політології, теорії та історії кооперації. Львів : Вид-во ЛКА. 738 с.

Гелей, С. (1996). Василь Кучабський про більшовицьку «українізацію» та її наслідки. Студії політологічного центру «Генеза». Львів, 1, 80–88.

Гелей, С. (відп. ред.). (2015). Кучабський В. Західна Україна у боротьбі з Польщею та більшовизмом у 1918–1923 роках. Львів : Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка. 448 с.

Гелей, С. (відп. ред.). (1999b). Українські кооператори (Історичні нариси). Книга 1. Львів : Коопосвіта. 456 с.

Гелей, С. (відп. ред.). (2001). Українські кооператори (Історичні нариси). Книга 2. Львів : Вид-во Львівської комерційної академії. 338 с.

Гелей, С. (відп. ред.). (2007b). Українські кооператори (Історичні нариси). Книга 3. Львів : Вид-во Львівської комерційної академії. 328 с.

Копич, І. (відп. ред.). (2011). Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея. Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, 10. 640 с. Львів.

Футала, В. (2016). Рец. на кн. Гелей С. Про ідеї, героїв і політику. Вибрані статті та повідомлення. Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2016. 928 с. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Гуманітарні науки, 14, 139–144. Львів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12

Номер

Розділ

Статті