МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ (1991–2023)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.15/57.14

Ключові слова:

міграція, еміграція, імміграція, науковці, вчені, академічна мобільність

Анотація

Мета статті – висвітлити міграційні процеси у середовищі науковців у період незалежності України, з’ясувати їх причини на певних етапах українського державотворення та показати перспективні шляхи створення сприятливих умов для збереження та повернення вітчизняних учених та притоку фахівців із-за кордону. Методологія дослідження базується на загальноприйнятих принципах науковості, об’єктивності, історизму, методах зовнішньої та внутрішньої критики джерел. Наукова новизна. У статті висвітлено проблему виїзду за кордон науковців, її загострення в умовах війни росії проти України, а також можливості поповнення інтелектуальних ресурсів за рахунок імміграції. Висновки. Міграційні процеси у середовищі науковців є важливим аспектом українського державотворення. Через кризові явища в науці, незадоволеність умовами праці та побуту значна частина науковців у пошуках кращих професійних та життєвих можливостей виїхали з країни або перейшли в інші галузі. Науковці змушені були покинути свої місця проживання, часто змінюючи сферу своєї зайнятості, через російську агресію. Збереження, повернення вітчизняних та залучення іноземних висококваліфікованих фахівців є важливими умовами здійснення відбудовчих процесів в Україні. Для цього наша держава має і надалі продовжувати реформи у науковій та освітніх сферах, забезпечити різні шляхи фінансування та модернізацію наукової діяльності, створити сприятливе інноваційне середовище, розвивати міжнародну наукову співпрацю, поглиблювати інтеграцію до світового і Європейського дослідницького простору. Важливим є використання зв’язків і співпраця з українськими науковцями із-за кордону. Крім того, необхідно підвищувати соціальний престиж професії науковця, визначити та застосовувати стимулюючі кар’єрні траєкторії в науковій сфері. Необхідним є і оновлення та вдосконалення імміграційного законодавства, зменшення бюрократичних перепон щодо легалізації проживання та працевлаштування в Україні зарубіжних науковців, надання допомоги в їх облаштуванні.

Посилання

Бараник, З., & Романенко, І. (2014). Інтелектуальна міграція як об’єкт статистичного дослідження. Ефективна економіка. 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_7

Інтерв’ю з Араі Йоічі, 1957 р. н. / записав А. Кірда 10.09.2023 р. (2023). Приватний архів Андрія Кірди.

Калюжна, Т. (2022). Міжнародна підтримка українських науковців в умовах війни. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 22(2), 84–96. doi.org/10.35387/od.2(22).2022.84-96

Крайчинська, О., & Маслова, Ю. (2020). Академічна міграція та її вплив на соціальний розвиток країн (на прикладі Національного університету «Острозька академія»). Pedagogy and Psychology of Sport. 6(4), 138–150. doi: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.013

Малиновська, О. (2019). Еміграція vs імміграція: напрями та механізми політики репатріації. Демографія та соціальна економіка. 1(35). 69–81. doi: https://doi.org/10.15407/dse2019.01.069

Малиновська, О. (2018). Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. Київ : НІСД.

Медіна, Т., & Пендюр, Н. (2014). Інтелектуальна міграція з України: причини та наслідки. Релігія та соціум. 1–2 (13–14), 150–157.

Нікітенко, Л. (2019). «Відтік мізків» та його наслідки для України. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року), 245–249.

Пархоменко, Н. (2013). Проблема міграції інтелектуальної еліти України. Українознавчий альманах. 14, 265–267.

Петрова, Я (2007). Інтелектуальна міграція в Україні: мотивація та наслідки для суспільства. Міграція і толерантність в Україні : збірник статей. Київ : Стилос. 127–133.

Полковниченко, С., & Курочка В. (2016). «Відплив умів» з України як загроза національній безпеці. Проблеми і перспективи економіки та управління. 4, 16–22.

Про імміграцію : Закон України (2001). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-15

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text

Проєкт «Плану відновлення України». Матеріали робочої групи «Освіта і наука» (2022). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/education-and-science.pdf

Прохоренко, Н. (2010). Інтелектуальна міграція в контексті національної безпеки України. Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (Харків, 15–16 квітня 2010 р.). Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 151–152.

Реформи освіти та науки. / Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/reformi/rozvitok-lyudskogokapitalu/reforma-

Романюк, М., & Смутчак В. (2017). Міграція наукових кадрів та заходи її зменшення з метою збереження інтелектуального потенціалу. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університет. 31, 134–138.

Святіщук, І., & Стадний, Є. (2014). Академічна міграція. URL: https://cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/050/original/AcademicMigration_CSR.pdf?1404815631.

Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року. (2017). URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/378337___378402#:

Ховрак, І., & Приз, М. (2013). Міжнародна міграція висококваліфікованих та наукових кадрів: участь України. Економічний простір. 69, 24–32.

Штифурко, Т. (2018). Відтік мізків за кордон: що може зробити Україна, поки не пізно. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/articles-in-the-media/vidtik-mizkiv-za-kordon-shho-mozhe-zrobytyukrayina-poky-ne-pizno/

Шулікін, Д. Науковці під час війни: виявити потреби і впоратись з викликами. URL: https://svit.kpi.ua/2022/06/27/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%

– народився Джеймс Мейс, американський історик, дослідник Голодомору в Україні. URL: https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lyutyy/18/1952-narodyvsya-dzheyms-meys-amerykanskyyistoryk-doslidnyk-golodomoru-v-ukrayini

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12

Номер

Розділ

Статті