УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ. В ДОСЛІДЖЕННЯХ УЧАСНИКІВ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ

Автор(и)

  • Оксана МЕДВІДЬ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.15/57.4

Ключові слова:

кооперативний рух, історіографія, Крайовий Союз Молочарський, Маслосоюз, Ревізійний Союз українських кооперативів

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати науковий доробок українських істориків, безпосередніх учасників кооперативного руху щодо висвітлення розвитку молочарських кооперативних установ Східної Галичини в першій третині ХХ ст., показати їх внесок у поширення кооперативної ідеї на території Східної Галичини у міжвоєнний період. Методологія дослідження спирається на загальновизнаних принципах історизму, системності, науковості, авторської об’єктивності. Наукова новизна полягає у висвітленні поглядів українських дослідників, безпосередніх учасників кооперативного руху, щодо становлення та розвитку молочарської кооперації, перспективи та шляхи її поступу у Східній Галичині в першій третині ХХ ст. Висновки. Вагомий внесок у вивчення функціонування української молочарської кооперації на західноукраїнських землях здійснили історики української діаспори, безпосередні учасники кооперативного руху. Директор «Маслосоюзу» А.Палій. Він викладав своє бачення розвитку молочарської кооперації на сторінках кооперативних видань Галичини. Принципи діяльності молочарської кооперації розкрив Є. Храпливий. Він займався дослідженням розвитку та стану сільськогосподарських кооперативних організацій на етнічних українських землях Польщі та пропагував використання передового досвіду європейських країн. М. Хронов’ят у численних замітках характеризував діяльність українських молочарських об’єднань та давав практичні рекомендації щодо покращення їх роботи. Значний фактичний матеріал з розвитку кооперативного руху містять праці І. Витановича, К.Коберського «Буквар кооперації» та збірник статей «Крайове господарське товариство «Сільський господар» у Львові 1899–1944 рр.».

Посилання

Бородаєвський, С. (1925). Історія кооперації. Прага.

Витанович, І. (1964). Історія українського кооперативного руху. Нью-Йорк : Товариство українських кооператорів.

Витанович, І. (1998). Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (збірник статей).(Т. 1.). Львів: Укоопспілка, Інститут українознавства НАН України, ЛКА, 421–433.

Дмитренко, В. (1935). Чи контроля молочності веде до поліпшення годівельного матеріалу? Ілюстрований господарський календар «Сільський господар». Львів.

Жук, А. (1937). Початки українського кооперативного молочарства в Галичині. Кооперативне молочарство. Ч. 11.

Західноукраїнська кооперація в 1926 році. Огляд, статистика і звідомлення з діяльності РСУК. (1928). Львів.

Качор, А. (1965). Батьки й піонери українського кооперативного молочарства та їх успіхи. Календар-альманах Українського Народного Союзу на рік 1965. Видавництво «Свобода», Джерзі Ситі – Нью-Йорк.

Качор, А. (1974). Мужі ідеї і праці. Андрій Палій і Андрій Мудрик творці «Маслосоюзу» і модерної української молочарської кооперації в Західній Україні. Вінніпег; Торонто; Клівленд: Братство Маслосоюзників.

Коберський, К. (1939). Буквар кооперації: Для вжитку самоосвітників, кооперативних курсів, вишколу хліборобської молоді. Львів.

Крайове господарське товариство «Сільський господар» у Львові 1899–1944 рр. (1970). Нью-Йорк : [Б. в.].

Краєвий Молочарський Союз. Звіт з діяльності і замкнення рахунків за 1929 р. (1930). Львів.

Краєвий Молочарський Союз «Маслосоюз» в Стрию. Звіт з діяльності і замкнення рахунків за 1927 рік. (1928). Львів.

Матейко, Р.М. (укладач). (2001). Андрій Палій – будівничий і керманич «Маслосоюзу». Статті, спогади, листи. Тернопіль: «Економічна думка».

Мудрик, А. (1933). Як основувати районову молочарню. Господарсько – кооперативний часопис. Ч. 1–2.

Мудрик, А. (1935). Значіння молочарської кооперації для населення. Календар «Сільського господаря» на 1935 рік.

Мудрик, А. (1937). Піонерська праця «Маслосоюзу» в бринзярській ділянці. Кооперативне молочарство. Ч.12.

Павликовський, Ю. (1921). Наша сільськогосподарська організація під теперішню хвилю і в майбутнім. Кооперативна республіка. Ч. 1.

Павликовський Ю. (1928). Галичина після війни 1914–1920. Кооперативна Республика. Ч. 1. 167–170.

Павликовський Ю. (1934). На профілях етапів кооперативної думки і чину. (З нагоди 30-ліття Центрального Обєднання Української Кооперації Р.С.У.К.) Кооперативна Республіка. Ч. 1.

Палій, А. (1925). Від чого буває криза в торгівлі маслом. Господарсько-кооперативний часопис. Ч. 23–24.

Палій, А. (1925). Значіння молочарської централі. Господарсько-кооперативний часопис. Ч. 7.

Палій, А. (1925). Завдання нашого молочарства. Господарсько-кооперативний часопис. Ч. 27.

Палій, А. (1927). Найблищі завдання. Кооперативне молочарство. Ч. 12.

Палій, А. (1929). Краєва Централя Кооперативного Молочарства «Маслосоюз». Календар «Сільського господаря» на 1929 рік.

Палій, А. (1930). На новий шлях організації кооперативного молочарства. Кооперативне молочарство. Ч. 2.

Палій, А. (1930). Яким має бути наше молочарство? Господарсько-кооперативний часопис. Ч. 3.

Панич, Т. (1934). Із споминів першого молочаря. Господарсько-кооперативний часопис. Ч. 39.

Пасіцька, О. (2019). Соціально-економічна діяльність українців Галичини (1919–1939). Львів.

Родіонова, Л. (2001). Роль товариства «Сільський господар» у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20–30-ті роки ХХ ст.) (автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук). Київ, 25 с.

Савчук, Б. (1999). Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських товариств у Галичині (остання третина ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.). Івано-Франківськ: Плай.

Струк, З. (2000). Діяльність українських кооперативів у Західній Україні (1921–1939 рр.). Львів : ВЦ Львів. ун-ту.

Струк, З.(2001). Українські виробничо-торговельні кооперативи в Західній Україні (1921–1939) (автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук). Львів.

Терещенко, В. (2012). Західноукраїнський кооперативний рух 20–30- х рр. ХХ ст. В сучасній вітчизняній історіографії. Україна-Європа-Світ, 290–295

Футала, В. (2011). Господарсько-кооперативний рух Західної України міжвоєнного періоду ХХ ст.: сучасні дослідження та інтерпретації. Тернопіль Храпливий, Є. (1925). Погляд на кооперативне молочарство. Господарсько-кооперативний часопис. Ч. 50.

Храпливий, Є. (1927). Наші молочарські кооперативи в 1925 р. Львів.

Храпливий, Є. (1927). Основи кооперативного молочарства. Львів: Накл. РСУК.

Хронов’ят, М. (1933). Кооперативне молочарство на західноукраїнських землях. Календар «Сільського господаря» на 1933 р.

Шміло, О. (2006). Українська молочарська кооперація Галичини у міжвоєнній Польщі (1921–1939 рр.) (автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук). Львів.

Янович М. (1929). Дещо про фінанси і торгівлю «Маслосоюзу». Кооперативне молочарство. Ч. 4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12

Номер

Розділ

Статті