ВПЛИВ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНЦІВ НА ПОДІЇ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.20

Ключові слова:

історична пам’ять, трансформація історичної пам’яті, історичні і культурні цінності, ідентичність українців, російсько-українська війна, історичний досвід

Анотація

Стаття присвячена дослідженню зв’язку між історичною пам’яттю українського народу і сучасними подіями, які відбуваються в Україні. Особлива увага приділяється аналізу того, як історична пам’ять використовується в сучасному історичному дискурсі, а також її ролі у формуванні національної ідентичності. Мета статті – дослідити та проаналізувати зв’язок між історичною пам’яттю українського народу та сучасними подіями в Україні, з’ясувати, як минулі події формують свідомість громадян та впливають на політичні, культурні та соціальні процеси у країні. Методологія. У роботі використовувалися такі методи: метод історизму, порівняльний аналіз та статистичний метод. За допомогою методу історизму аналізувалася динаміка формування української історичної ідентичності. Компаративний метод дозволив здійснити аналіз відмінностей у самосвідомості українців та оцінити стратегії української політики в період незалежності. Для дослідження статистичних даних та результатів соціологічних опитувань застосовувався статистичний метод. Наукова новизна дослідження полягає у глибокому аналізі процесів утворення та змін історичної пам’яті українців, а також дослідженні впливу цих складових на майбутнє України. Висновки. Визначено, що історична пам’ять українців відіграє провідну роль у формуванні національної свідомості, культурних цінностей та політичних орієнтирів. Доведено, що розуміння і врахування історичної пам’яті є важливим для побудови діалогу між різними соціальними групами та політичними силами в Україні. З метою розвитку стабільного та гармонійного суспільства необхідне не лише збереження та передача історичної пам’яті, але й критичний аналіз минулого, щоб уникнути повторення помилок та конфліктів. Вивчення впливу історичної пам’яті на сучасні події в Україні допомагає краще розуміти сучасні виклики і формувати стратегії їх подолання.

Посилання

Антонюк, О. (2014). Вплив української діаспори на формування національної пам’яті. Національна та історична пам’ять: зб. наук. пр. Укр. ін-т нац. пам’яті. Вип. 10, С. 6.

Ассман, А. (2012). Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам´яті. Київ, «Ніка-Центр».

Бабка, В. (2017). Історична пам’ять як фактор політичного впливу в незалежній Україні : дис. канд. політ. наук: 23.00.03. Київ. 249 с.

Вашкевич, В. (2009). Феномен історичної пам’яті. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. № 18. С. 168–175.

Висоцький, О. (2012). Глобальна культура. Геополітика: енциклопедія / за ред. чл.-кор. НАПН України, д.філос.н., проф. Є.М. Суліми. Київ : Знання України. С. 202–209.

Галущак, М. (2011). (Не)можливість подолати історичні стереотипи щодо націй. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/2011/12/28/66418/.

Гаусман, Ґ. (2014). Культура поразки. Перша світова війна в українській пам’яті. Критика. 2014. № 1. С. 22–29.

Гурик, М. (2015). Історична пам’ять народу у контексті актуальних завдань розбудови модерної української нації. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет. С. 90–113.

Гуцало, Л. (2017). Перша світова війна і Україна у сучасній українській історіографії. Інтермарум: історія, політика, культура. № 4. С. 119–131.

Двуреченська, О. (2014). Місце історичної пам’яті у розвитку України як суб’єкта сучасних міжнародних відносин. Грані. № 1. С. 59–63.

Зерній, Ю. (2007). Історична пам’ять як об’єкт державної політики. Стратегічні пріоритети. № 1(2). С. 71–76.

Киридон, А. (2009). Концепт «історична пам’ять»: варіативність дефініювання. Україна – Європа – Світ. Вип. 3. С. 112–116.

Киридон, А. (2016). «Подолання минулого» в країнах Центрально-Східної Європи: основні тенденції. Європейські історичні студії. № 4. С. 126.

Ковальська-Павелко, І. (2020). Мілітарні комеморативні практики як складо-ва історичної пам’яті українського народу про другу світову війну. Проблеми політичної історії України. № 15. С. 168–180.

Ковальська-Павелко, І. (2022). «Війни пам’яті» як ключовий чинник формування державної політики пам’яті в сучасній Україні. Krakowskie Studia Małopolskie, nr 3(35). URL.: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/35/ksm3501.pdf.

Коник, А. (2009). «Історична пам’ять» та «політика пам’яті» в епоху медіакультури. Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія «Журналістика». Вип. 32. С. 153–163.

Мирний, М. (2020). Історична пам’ять: якою вона має бути і як її формувати. URL: https://zmina.info/articles/istorychna-pamyat-yakoyu-vona-maye-buty-i-yak-vesty-dyskusiyu/.

Михальченко, Н. (2013). Українська регіональна цивілізація: минуле, теперішнє, майбутнє. Монографія. Київ : іПіеНІ ім. і. Ф. Кураса НАН України.

Нагорна, Л. (2012). Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Пирожков, С., Майборода, О., Хамітов, Н., Головаха, Є., Дембіцький, С., Смолій В., Скрипнюк, О., & Стоєцький, С. (2022). Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України.

Однороженко, О. (2009). «Звичайна схема» української історії. URL: http://www.haidamaka.org.ua/0182.htm.

Разумков Центр (2023). Соціально-економічне самопочуття громадян України: підсумки року війни (лютий–березень 2023р.). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/sotsialnoekonomichne-samopochuttia-gromadian-ukrainy-pidsumky-roku-viiny-liutyi-berezen-2023r.

Рафальський, О., Калакура, Я., & Коцур, В. (2020). Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах) Київ: ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Рафальський, О., Калакура, Я. (2022). Цивілізаційна ідентичність українства: історія і сучасність. Авт. кол.: ОКиїв: ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Сова, М., & Дєніжна, С. (2022). Державно-правова політика історичної пам’яті як інструмент консолідації народів у протидії неоімперіалізму. Філософські та методологічні проблеми права. № 1(23). С. 70–77.

Солдатенко, В. (2010). Збережемо історичну правду. Історичний календар. Вип. 14. 407 с.

Солдатенко, В., & Веденєєв, Д. (2012). Як не розчинитися у глобалізованому світі: проблеми наукового забезпечення формування політики національної пам’яті в Україні. Україна дипломатична. Вип. 13. 691 с.

Стасевська, О. (2018). Експлікація аксіологічного аспекту концепту «Історична пам‟ять». Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». № 1(36).

С. 123–134. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksplikatsiya-aksiologicheskogo-aspekta-kontseptaistoricheskaya-pamyat/viewer. DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123270.

Філіпович, М. (2023). Проблеми формування історичної пам’яті в освітній сфері України. Літопис Волині, (28), 174–178. URL: https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.24.

Фонд «Демократичні ініціативи». (2023). Ця війна і ця перемога назавжди залишаться стрижнем національної пам’яті українців – експертне обговорення. URL: https://dif.org.ua/article/tsya-viyna-i-tsyaperemoga-nazavzhdi-zalishatsya-strizhnem-natsionalnoi-pamyati-ukraintsiv-ekspertne-obgovorennya.

Шаповала, Ю. (2013). Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід. Київ : ІПІ-ЕНД.

Яблонський, В. (2019). Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України: аналітична доповідь. Київ : НІСД.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті