СФРАГІСТИКА В РОБОТІ ТЕОРЕТИЧНОГО СЕМІНАРУ З ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІСТОРИЧНОМУ АРХІВІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У М. ЛЬВОВІ (1961–1981 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.14

Ключові слова:

спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни, Теоретичний семінар з джерелознавства та спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, сфрагістика, Віталій Гавриленко, Олексій Маркевич

Анотація

Помітне зростання уваги українських дослідників до історії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін в Україні пояснюється тим місцем, яке ці дисципліни посідають у розпрацюванні джерельної бази та формуванні професійного інструментарію історика. З часом це допоможе укладенню синтетичної історії цих дисциплін, допоможе краще зрозуміти процеси, що супроводжували їх становлення на наших землях. Для розвитку спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін в Україні у так званий радянський період важливу роль відігравала діяльність львівських істориків у рамках Теоретичного семінару з джерелознавства та спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Теоретичний семінар було організовано у Центральному державному історичному архіві УРСР у м. Львові у 1961 р. за ініціативою його дирекції та директора Інституту суспільних наук проф. І. Крип’якевича. На наступних двадцять років Теоретичний семінар став своєрідним професійним історичним клубом. Його учасниками були співробітники академічних інститутів, вищих шкіл міста, архівів, музеїв, наукових бібліотек, усі ті, хто займався дослідженням спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, у тому числі сфрагістики. Метою дослідження бачимо докладніше вивчення діяльності Теоретичного семінару з джерелознавства та спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, зокрема одного із його тематичних аспектів – сфрагістики. Наукова новизна полягає у тому, що у статті систематизовано відомості про сфрагістичні студії учасників Теоретичного семінару, розглянуто обставини, що супроводжували їх появу, відображено хід дискусій та обговорення. Висновки. У часі діяльності Теоретичного семінару з джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін було заслухано низку доповідей та повідомлень зі сфрагістики. Левова їх частка у 1960‑х–1970‑х рр. була підготована та виголошена Олексієм Маркевичем та Віталієм Гавриленком. Їхній інтерес до науки про печатки носив невипадковий характер, був справою всього життя. Обидва вони належали до покоління львівських дослідників спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, котре сформувалося на хвилі відродження інтересу до них на зламі 1950‑х–1960‑х рр., і наставником яких був І. Крип’якевич. Принагідно сфрагістичної тематики торкалися й вчені, що були фахівцями з інших питань. Хронологічно більшість сфрагістичних доповідей та повідомлень було виголошено у перше п’ятиріччя діяльності Теоретичного семінару (1961–1966 рр.). Більшість тих, хто виступав із сфрагістики, були працівниками львівських архівів та музеїв. Цим значною мірою пояснюється практична спрямованість їхніх студій, певна описовість у викладі матеріалу, хоча давалися взнаки й інші обставини, зокрема відсутність теоретичних напрацювань на ниві вітчизняної сфрагістики. З часом учасниками Теоретичного семінару було здійснено спробу перейти від виявлення та опису сфрагістичних пам’яток до аналітичних розвідок, пов’язаних із дослідженням та переосмисленням історії української сфрагістики, місцем цієї дисципліни в історичних побудовах, побудові класифікаційних рядів та схем тощо.

Посилання

Архів ЛНУ – Архів Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Барабаш, Т. (2012). Палеографічні дослідження архівістів Центрального державного історичного архіву України, м. Львів (1960–1990-і рр.). Архіви України, 4, 32–38.

Бездрабко, В. (2008). До історії вивчення картографічного документа в Україні. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна, серія: Історія, 40 (816), 405–415.

Бездрабко, В. (2009). Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток. Київ.

Вавричин, М. (1974). Семінар з архівознавства і спеціальних історичних дисциплін у ЦДІА УРСР у м. Львові. Архіви України, 2, 92–94.

Вавричин, М. (1975). Чергове засідання семінару із спеціальних історичних дисциплін. Український історичний журнал, 8, 152.

М. (1977). Архівні установи Української РСР на честь 60-ї річниці Великого Жовтня. Архіви України, 5, 88–89.

Вавричин, М. (відп. ред.) (1990). Центральний державний історичний архів УРСР у м. Львові. Покажчик видань архіву та літератури про його діяльність (1947–1988). Львів. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Врадій, Н., і Купчинський, О. (1976). З досвіду використання і пропаганди документів Центрального державного історичного архіву УРСР в м. Львові. Архіви України, 1, 50–55.

Врадій, Н. (1968). Центральний державний історичний архів УРСР у м. Львові. Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Перша секція: Архівознавство. Київ, 22–42.

Врадій, Н. (1974). Наш досвід організації роботи наукових конференцій і теоретичних семінарів. Архіви України, 3, 46–50.

Гавриленко, В., Чайка, Р. (2004). Вислі свинцеві булли з Пліснеська: факти і гіпотези. До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя, т. 1, Київ–Львів, 562–593.

Гавриленко, В. (1977). Українська сфрагістика: питання предмета та історіографії. Київ: Наукова думка.

Гавриленко, В. (1991). Українська сфрагістика: Анотований бібліографічний покажчик. Київ.

Гавриленко, В. (2014). Шлях до сфрагістики. Київ–Львів.

Гавриленко, В. (2015). Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики. Київ.

Гречило, А. (2014). Наукова діяльність Віталія Гавриленка на ниві сфрагістики. В. Гавриленко. Шлях до сфрагістики. Київ–Львів, 5–14.

Грушевський, М. (1899). Звенигород галицький (історично-археологічна розвідка). Записки НТШ, т. 31–32. Львів, 1–28.

ДАЛО – Державний архів Львівської області.

Захарчишина, П. (1962a). Наукова рада з питань розвитку допоміжних історичних дисциплін. Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління, 2, 51–53.

Захарчишина, П. (1962b). Семінар з питань джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін. Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління, 3, 67–69.

Захарчишина, П. (1962с). Семінари з питань джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін. Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління, 4, 43–45.

Захарчишина, П. (1965). Наукова конференція з питань архівознавства та спеціальних історичних дисциплін. Архіви України, 2, 92–93.

Захарчишина, П. (1966). П’ята наукова конференція з питань архівознавства і спеціальних історичних дисциплін. Архіви України, 3, 102–103.

Захарчишина, П. (1967). Семінари з архівознавства і спеціальних історичних дисциплін. Львів. Архіви України, 3, 98.

Крип’якевич, І. (1959). Стан і завдання української сфрагістики. Український історичний журнал, 1, 115–119.

Крип’якевич, І. (1961). Допоміжні дисципліни історії в науковій роботі архівів. Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління, 5, 7–10.

Кришталович, У. (2007). Сварник Іван Іванович. Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.). Біобібліографічний довідник. Київ, 556–557.

Кріль, О. (1979). Наукова конференція у Львові. Український історичний журнал, 4, 122.

Маркевич, О. (1963). Час і причини виникнення сільських печаток в Галичині. Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління, 6, 15–19.

Маркевич, О. (1964). Документальні матеріали ЦДІА УРСР у м. Львові як джерело для вивчення сфрагістики. Історичні джерела та їх використання, 1. Київ: Наукова думка, 233–247.

Маркевич, О. (1965). Печатки Комуністичної партії Східної Галичини. Друга республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Матеріали: Друга секція. Київ, 208–218.

Маркевич, О. (1966a). Печатки міст Галичини як історичне джерело. Історичні джерела та їх використання, 2. Київ, 222–237.

Маркевич, О. (1966b). Печатки міст України як джерело для дослідження мистецтва і архітектури. Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція: Спеціальні історичні дисципліни. Київ, 354–371.

Маркевич, О. (1968a). Невідомий полковницький універсал і печатка Семена Палія. Архіви України, 4, 61–64.

Маркевич, О. (1968b). Печатки і штампи українських установ і організацій в Радянському Туркестані. Історичні джерела та їх використання, 3. Київ, 282–289.

Маркевич, О. (1992). Печатки українських установ і організацій Туркестану як історичне джерело (1917–1921 рр.). Друга наукова геральдична конференція (Львів, 19–21 листопада 1992 року): Збірник тез повідомлень та доповідей. Львів, 44–46.

Мороз, І. (2017). Іван Крип’якевич як ініціатор та організатор створення Семінару з архівознавства і спеціальних історичних дисциплін при ЦДІА УРСР у Львові. Студії з архівної справи та документознавства, 24/25, 191–203.

Наливайко, Ю. (2015a). До історії студій зі спеціальних історичних дисциплін при Центральному державному історичному архіві України, м. Львів. Грані, 7, 152–158.

Наливайко, Ю. (2015b). О.Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней. Українська біографістика, 12, 163–174.

Перкун, В. (2021). Допоміжні історичні дисципліни: підсумки та перспективи студій. Український історичний журнал, 6, 150–164.

Семенів, Т. (2007). Маркевич Олексій Васильович. Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.). Біобібліографічний довідник. Київ, 375.

ЦДІАУ у м. Львові – Центральний державний історичний архів України, м. Львів.

Целуйко, О., Шуст, Р. (2015). Рецензія на: Гавриленко В. Шлях до сфрагістики. Записки НТШ, 268 (Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін). Львів, 553–559.

Целуйко, О. (2014). Нарада у відділі історії України Інституту суспільних наук АН УРСР «Про стан і завдання розвитку допоміжних історичних дисциплін». Вісник Львівського університету. Серія історична, 50, 469–517.

Целуйко, О. (2015). В.В. Зварич та питання нумізматики в роботі Теоретичного семінару з джерелознавства та спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін при Центральному державному історичному архіві УРСР у Львові. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць, 16, 24–39.

Целуйко, О. (2019). Іван-Юліан Шпитковський та його курс лекцій зі сфрагістики. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 29–30. Київ, 101–128 .

Целуйко, О. (2022). Питання історичної географії, топоніміки та краєзнавства в роботі Теоретичного семінару з джерелознавства та спеціяльних (допоміжних) історичних дисциплін при ЦДІА України у м. Львові. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць, 23, 509–541.

Шраберман, М. (1983). Науково-практичний семінар в ЦДІА УРСР у м. Львові. Архіви України, 1, 78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті