ІСТОРИКО-ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНА ПРАЦЯ МИРОНА КОРДУБИ У МІЖВОЄННИЙ ЧАС

Автор(и)

  • Тарас БАТЮК Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine, Ukraine
  • Юрій СТЕПАНЧУК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.11/53.268675

Ключові слова:

М. Кордуба, наукова популяризація, соборність, історичний оптимізм, Друга Річ Посполита.

Анотація

Мета дослідження полягає у всебічному зʼясуванні змісту і форм реалізації науково-популяризаційної діяльності М. Кордуби у міжвоєнний час. Методологія дослідження спира-ється на традиційне для історіографічних праць поєднання прин-ципів (історизму й обʼєктивності) і методів (загальнонаукових та спеціально-історичних) наукової праці. Наукова новизна статті полягає у спробі всебічної реконструкції творчості Кордуби-попу-ляризатора в Другій Речі Посполитій. Висновки. Відзначено, що Кордуба-популяризатор проявив себе свідомим своїх завдань україн-ським інтелігентом, який у критичний для нашого народу час місію

історичного виховання громадськості поставив понад власні наукові інтереси. За задумом дослідника, його історико-популярні праці мали плекати серед співвітчизників важливі цінності національної гідності та соборності, спонукати вдумливо й зацікавлено пізна-вати рідне минуле, орієнтувати на дбайливе ставлення до своєї культури. Тогочасною особливістю наукової популяризації М. Кор-дуби була її соціально-терапевтична місія, сфокусована на можливо швидке долання травми національної поразки, щоби згодом плану-вати спільне майбутнє. Опрацьовані тексти вченого уможливили зʼясувати особливості його популяризаційного стилю. Передовсім досліднику властиве поважне трактування свого читача, про що говорить його принципова відмова від властивої тому часу абсо-лютизації виховного моменту історичного наративу коштом нау-ковості його змісту. Також М. Кордуба творив свої тексти зро-зумілою читачеві мовою, водночас не збиваючись на поширений тоді повчальний тон або й недоречний дидактизм. Усе це сприяло поширенню його науково-популярних праць. Із симпатією про адресовані широкій громаді тексти вченого писали і його колеги по науковому цеху. Запропонована М. Кордубою науково-популярна література помітно вплинула на моральне згуртування галицької громади, що було надзвичайно важливим напередодні такого складного випро-бування, яким виявилася Друга світова війна.

Біографія автора

Тарас БАТЮК, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine

Batuik, T. (2013). Spivpratsia Myrona Korduby z hazetoiu «Bukovyna» [Myron Korduba’s cooperation with the newspaper "Bucovina"]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy», 20, 147-151. [In Ukrainian].
Batuik, T. (2016a). Biohrafistyka v istoriohrafichnii spadshchyni Myrona Korduby [Biography Studies in historiographical heritage of Myron Korduba]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, 2, 106–110. [in Ukrainian].
Batuik, T. (2016b). Myron Korduba ta hazeta «Dilo»: osoblyvosti spivpratsi [Myron Korduba and the journal «Dilo»: particularity of cooperation]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current issues of humanitarian sciences. 15, 5-10. [In Ukrainian].
Batiuk, T. (2017). Na zakhysti natsionalnykh interesiv: publitsystyka Myrona Korduby u mizhvoiennyi chas [In defense of national interests: Myron Korduba's journalism in the interwar period]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobytsk local history collection, 3, 249-256. [in Ukrainian].
Dr. K. [Korduba, M.]. (1919). V 350-tu richnytsiu Liublynskoi unii [On the 350th anniversary of the Union of Lublin]. Volia – Freedom, 11, 1. [in Ukrainian].
Korduba, M. (1896). Rets. na: Y. Fylevych – Ocherk karpatskoi terrytoryy y naselenyia [Rets. na: I. Filevych – Outline of the Carpathian territory and population]. Zapysky NTSh – Notes of SSS, 12, 7. [in Ukrainian].
Korduba, M. (1920). V spravi zbirky topohrafichnykh nazv [In the case of the collection of topographical names]. Hromadska dumka – Public Opinion, 72, 4. [in Ukrainian].
Korduba, M. (1921). Prostir i naselennia Ukrainy [Space and population of Ukraine]. Lviv: nakl. Ukr. knyharni i antykvarni. [in Ukrainian].
Korduba, M. (1923). Perevorot na Bukovyni: z osobystykh spomyniv [Bukovina coup: from personal memories]. Literaturno-naukovyi visnyk – Literary and scientific bulletin, 81, 135-141, 229-239, 321-333. [in Ukrainian].
Korduba, M. (1924a). Do perevorotu na Bukovyni [Before the coup in Bukovina]. Literaturno-naukovyi visnyk – Literary and scientific bulletin, 82, 344-346.
Korduba, M. (1924b). Zvenyhorod [Zvenyhorod]. Stara Ukraina – Old Ukraine, 12, 186-187. [in Ukrainian].
Korduba, M. (1928). Potreba orhanizatsii zbyrannia heohrafichnykh nazv [The need to organize the collection of geographical names]. Conference des historiens des E’tats de l’Europe Orientale et du Monde Slave. Varsovie, le 26-29 juin 1927 Compterendu et Communications. Varsovie: Société Polonaise d’Histoire, 2, 101-108. [in Ukrainian].
Korduba, M. (1930). V posolstvi do hetmana : uryvok iz shchodennyka [In the embassy to the hetman: an excerpt from the diary]. Litopys Chervonoi Kalyny – The Annals of Guelder rose, 10, 12-14; 11, 5-10; 12, 11-15. [in Ukrainian].
Pikh, O. (2012). Myron Korduba (1876–1947) [Myron Corduba (1876–1947)]. Lviv. [in Ukrainian].
Pikh, O., Ruda, O. / uporiad. (2015). Istorychne kraieznavstvo (za materialamy kartoteky Myrona Korduby). Ch. 1: Istorychne kraieznavstvo, istorychna heohrafiia ta kartohrafiia ukrainskykh zemel [Historical local history (based on the materials of Myron Korduba's card file). Part 1: Historical local lore, historical geography and cartography of Ukrainian lands]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp‘iakevycha NAN Ukrainy; Kanadskyi instytut ukrainskykh studii Albertskoho universytetu. [in Ukrainian].
Polishchuk, Yu. A. (2019). Myron Korduba yak istoriohraf, arkheohraf i dzhereloznavets [Myron Korduba as a historian, archeographer and source researcher]. Cherkasy : Vyd. Yu. Chabanenko. [in Ukrainian].
Telvak V., Pedych, V. (2016). Lvivska istorychna shkola Mykhaila Hrushevskoho [Lviv historical school of Mykhailo Hrushevsky]. Lviv: Svit. [in Ukrainian].
Telvak, V. V. & Polishchuk, Yu. A. (2020). Videnska doba zhyttia Myrona Korduby u svitli arkhivnykh dokumentiv [The Viennese era of Myron Corduba's life in the light of archival documents]. Visnyk Cherkaskoho universytetu: Seriia Istorychni nauky – Cherkasy University Bulletin: Historical Sciences Series, 1, 157-163. [in Ukrainian].
Telvak, V. V., Telvak, V. P. (2018). My`xajlo Grushevs`ky`j v istoriografichnij spadshhy`ni My`rona Korduby` [Mykhailo Hrushevsky in the historiographical heritage of Myron Korduba]. Problemy`gumanitarny`x nauk – Problems of humanitarian sciences, 42, 118-142. [In Ukrainian].
Tkachenko, M. (1929). Rets. na: Mykhailo Maksymovych i pershi doslidy nad ukrainskymy heohrafichnymy nazvamy / napysav Myron Korduba (Zapysky NTSh. – 1928. – T. 149. – S. 1-8) [Mykhailo Maksymovych and the first experiments on Ukrainian geographical names / written by Myron Korduba (Notes of the NTSh. – 1928. – Vol. 149. – P. 1-8).]. Ukraina – Ukraine, 36, 155-156. [in Ukrainian].
Fedoryshchak, R. L. (2012). Kulturno-prosvitnytska diialnist Myrona Korduby naprykintsi XIX – na pochatku XX stolittia [Myron Korduba’s cultural and educational activity of the late 19th -early 20th centuries]. The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy – Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika. 4, 57-63. [in Ukrainian].
(ОО) [Korduba, M.]. (1920). Ukraina i Moskovshchyna [Ukraine and Muscovite region]. Hromadska dumka – Public Opinion, 125, 1; 126, 1; 127, 1; 128, 1. [in Ukrainian].
Batiuk, T. & Polishchuk, Y. (2019). Myron Korduba as a popularizer of historical knowledge (Bukovyna period). Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin, scientific conference proceedings, 62–70. [in English].
Korduba, M. (1935). Czy strzelali do Lwowa zamiast bronic Kijowa? [Did they shoot at Lviv instead of defending Kiev?]. Biuletyn Polsko-Ukrainski – Polish-Ukrainian Bulletin, 10, 111 [in Polish].
Korduba, M. (1937). «Dlaczego Rusini, a nie Ukraincy? » [«Why Ruthenians and not Ukrainians? »]. Biuletyn Polsko-Ukrainski – Polish-Ukrainian Bulletin, 2, 13-15 [in Polish].
Telvak, V., Pedych, V. & Telvak, V. (2021). Historical school of Mykhailo Hrushevsky in Lviv: formation, structure, personal contribution. Studia Historiae Scientiarum. 20, 239–261 [in English].

Посилання

Batuik, T. (2013). Spivpratsia Myrona Korduby z hazetoiu «Bukovyna» [Myron Kordubaʼs cooperation with the newspaper "Bucovina"]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy», 20, 147–151 [in Ukrainian].

Batuik, T. (2016a). Biohrafistyka v istoriohrafichnii spadshchyni Myrona Korduby [Biography Studies in historiographical heritage of Myron Kordu-ba]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho uni-versytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: History, 2, 106–110 [in Ukrainian].

Batuik, T. (2016b). Myron Korduba ta hazeta «Dilo»: osoblyvosti spivpratsi [Myron Korduba and the journal «Dilo»: particularity of cooperation]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current issues of humanitarian sciences, 15, 5–10 [in Ukrainian].

Batiuk, T. (2017). Na zakhysti natsionalnykh interesiv: publitsystyka Myrona Korduby u mizhvoiennyi chas [In defense of national interests: Myron Kordubaʼs journalism in the interwar period]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobytsk local history collection, 3, 249–256 [in Ukrainian].

Dr. K. [Korduba, M.]. (1919). V 350-tu richnytsiu Liublynskoi unii [On the 350th anniversary of the Union of Lublin]. Volia – Freedom, 11, 1 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1896). Rets. na: Y. Fylevych – Ocherk karpatskoi terrytoryy y naselenyia [Rets. na: I. Filevych – Outline of the Carpathian territory and population]. Zapysky NTSh – Notes of SSS, 12, 7 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1920). V spravi zbirky topohrafichnykh nazv [In the case of the collection of topographical names]. Hromadska dumka – Public Opinion, 72, 4 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1921). Prostir i naselennia Ukrainy [Space and population of Ukraine]. Lviv: nakl. Ukr. knyharni i antykvarni [in Ukrainian].

Korduba, M. (1923). Perevorot na Bukovyni: z osobystykh spomyniv [Bukovina coup: from personal memories]. Literaturno-naukovyi visnyk – Literary and scientific bulletin, 81, 135–141, 229–239, 321–333 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1924a). Do perevorotu na Bukovyni [Before the coup in Buko-vina]. Literaturno-naukovyi visnyk – Literary and scientific bulletin, 82, 344–346.

Korduba, M. (1924b). Zvenyhorod [Zvenyhorod]. Stara Ukraina – Old Ukraine, 12, 186–187 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1928). Potreba orhanizatsii zbyrannia heohrafichnykh nazv [The need to organize the collection of geographical names]. Conference des historiens des Eʼtats de lʼEurope Orientale et du Monde Slave. Varsovie, le 26–29 juin 1927 Compterendu et Communications, 2, 101–108. Varsovie: Société Polonaise dʼHistoire [in Ukrainian].

Korduba, M. (1930). V posolstvi do hetmana: uryvok iz shchodennyka [In the embassy to the hetman: an excerpt from the diary]. Litopys Chervonoi Kalyny – The Annals of Guelder rose, 10, 12–14; 11, 5–10; 12, 11–15 [in Ukrainian].

Pikh, O. (2012). Myron Korduba (1876–1947) [Myron Corduba (1876–1947)]. Lviv [in Ukrainian].

Pikh, O., & Ruda, O. (Comps.). (2015). Istorychne kraieznavstvo (za materialamy kartoteky Myrona Korduby). Ch. 1: Istorychne kraieznavstvo, isto-rychna heohrafiia ta kartohrafiia ukrainskykh zemel [Historical local history (based on the materials of Myron Kordubaʼs card file). Part 1: Historical local lore, historical geography and cartography of Ukrainian lands]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrai-ny; Kanadskyi instytut ukrainskykh studii Albertskoho universytetu [in Ukrainian].

Polishchuk, Yu.A. (2019). Myron Korduba yak istoriohraf, arkheohraf i dzhereloznavets [Myron Korduba as a historian, archeographer and source researcher]. Cherkasy: Vyd. Yu. Chabanenko [in Ukrainian].

Telvak, V., & Pedych, V. (2016). Lvivska istorychna shkola Mykhaila Hrushevskoho [Lviv historical school of Mykhailo Hrushevsky]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Telvak, V.V., & Polishchuk, Yu.A. (2020). Videnska doba zhyttia Myrona Korduby u svitli arkhivnykh dokumentiv [The Viennese era of Myron Cordubaʼs life in the light of archival documents]. Visnyk Cherkaskoho universytetu: Seriia Istorychni nauky – Cherkasy University Bulletin: Historical Sciences Series, 1, 157–163 [in Ukrainian].

Telvak, V.V., Telvak, V.P. (2018). Mykhailo Hrushevskyi v istoriohrafichnii spadshchyni Myrona Korduby [Mykhailo Hrushevsky in the historiographical heritage of Myron Korduba]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia Istoraia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Peda-gogical University, 42, 118–142 [in Ukrainian].

Tkachenko, M. (1929). Rets. na: Mykhailo Maksymovych i pershi doslidy nad ukrainskymy heohrafichnymy nazvamy / napysav Myron Korduba (Zapysky NTSh. – 1928. – T. 149. – S. 1–8) [Mykhailo Maksymovych and the first experiments on Ukrainian geographical names / written by Myron Korduba (Notes of the NTSh. – 1928. – Vol. 149. – P. 1–8)]. Ukraina – Ukraine, 36, 155–156 [in Ukrainian].

Fedoryshchak, R.L. (2012). Kulturno-prosvitnytska diialnist Myrona Korduby naprykintsi XIX – na pochatku XX stolittia [Myron Kordubaʼs cultural and educational activity of the late 19th – early 20th centuries]. The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical Univer-sity. Series: pedagogy – Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Peda-hohika, 4, 57–63 [in Ukrainian].

(ОО) [Korduba, M.]. (1920). Ukraina i Moskovshchyna [Ukraine and Muscovite region]. Hromadska dumka – Public Opinion, 125, 1; 126, 1; 127, 1; 128, 1 [in Ukrainian].

Batiuk, T., & Polishchuk, Y. (2019). Myron Korduba as a popularizer of historical knowledge (Bukovyna period). Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin, special issue, 62–70 [in English].

Korduba, M. (1935). Czy strzelali do Lwowa zamiast bronic Kijowa? [Did they shoot at Lviv instead of defending Kiev?]. Biuletyn Polsko-Ukrainski – Polish-Ukrainian Bulletin, 10, 111 [in Polish].

Korduba, M. (1937). «Dlaczego Rusini, a nie Ukraincy?» ["Why Ruthenians and not Ukrainians?"]. Biuletyn Polsko-Ukrainski – Polish-Ukrainian Bulletin, 2, 13–15 [in Polish].

Telvak, V., Pedych, V., & Telvak, V. (2021). Historical school of Mykhailo Hrushevsky in Lviv: formation, structure, personal contribution. Studia Historiae Scientiarum, 20, 239–261 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті