СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЧАСОПИСУ «PRZEWODNIK NAUKOWY I LITERACKI» У ЛЬВОВІ (70-ті рр. XIX ст.)

Автор(и)

  • Лідія Лазурко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.8/50.240959

Ключові слова:

наукова преса; часопис «Przewodnik Naukowy i Literacki»; «Gazeta Lwowska»; польська історіографія; доба Галицької автономії

Анотація

Анотація. Мета дослідження – показати на підставі історіографічних джерел (історичних досліджень та матеріалів часопису) як відбувалося становлення редакційної політики часопису «Przewodnik Naukowy i Literacki», що видавався у Львові практично протягом усієї доби автономії. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні загальнонаукових і спеціально-історичних методів. Дотримано принципи історизму, об՚єктивності та ціннісного підходу до досліджуваних явищ. Коректність вивчення джерельної бази забезпечена застосуванням евристичного методу. Використання історико-генетичного, історико-типологічного та історико-системного методів дало змогу достовірно відтворити і прослідкувати за розвитком феномену наукового часописання в Галичині і отримати коректні висновки. Наукова новизна полягає у тому, що вперше в історіографії досліджуються передісторія та історія становлення та організації львівського журналу «Przewodnik Naukowy i Literacki», значну частину змісту якого займали історичні дослідження. Висновки. Часопис «Przewodnik Naukowy i Literacki», додаток до урядової «Gazety Lwowskiej», що видавався в Східній Галичині рекордно тривалий час – з 1873 до 1919 р. – мав також і тривалу передісторію. Починаючись ще у 50-х рр. XIX ст. як статистично-краєзнавчий додаток, видання трансформовувалося і через два десятиліття стало помітним явищем польської науки та культури. Часопис під керівництвом Владислава Лозінського швидко переріс свої межі і став чинником розвитку польської культури в східногалицькому краї, залишаючись впродовж 70 – початку 80-х рр. XIX ст. важливим джерелом поширення інформації про інтелектуальні здобутки в середовищі зростаючого числа місцевої інтелігенції. Характеризуючи початковий період існування часопису, зазначимо також, що у цей час зміст видання віддзеркалював стан тодішньої польської історіографії.

Біографія автора

Лідія Лазурко

доктор історичних наук, доцент кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (lazurkol@gmail.com)

Посилання

Bobrzyński, M. (1877). Kilka słów o najnowszym ruchu na polu naszego dziejopisarstwa [A few words about the latest movement on the floor of our diary]. Niwa: dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny – Niwa: scientific, literary and artistic biweekly (R. 6, Vol. 12, nr. 67, pp. 481–499) [in Polish].

Bostel, F. (1933). Z korespondencji Henryka Sienkiewicza [From the correspondence of Henryk Sienkiewicz]. Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej – Pamiętnik Literacki: quarterly journal devoted to the history and criticism of Polish literature (Vol. 30 (1/4), pp. 512–573) [in Polish].

Finkel, L. (1911). Historya Gazety Lwowskiej 1873–1883 [History of the Gazeta Lwowska 1873–1883]. Stulecie Gazety Lwowskiej (1811–1911) – Centenary of the Gazeta Lwowska (1811–1911) (Vol. 1 (1), pp. 207–248). Lwów: Drukarnia Gazety Lwowskiej [in Polish].

Gubrynowicz, B. (1911). Historya Gazety Lwowskiej 1883–1911 [History of the Gazeta Lwowska 1883–1911]. Stulecie Gazety Lwowskiej (1811–1911) – Centenary of the Gazeta Lwowska (1811–1911) (Vol. 1 (1), pp. 249–426). Lwów: Drukarnia Gazety Lwowskiej [in Polish].

Jaworski, F. (1912). Historya Dodatku Tygodniowego przy Gazecie Lwowskiej (1850–1862) i (1867–1869) [History of the Dodatek Tygodniowy at Gazeta Lwowska (1850–1862) and (1867–1869)]. Stulecie Gazety Lwowskiej (1811–1911) – Centenary of the Gazeta Lwowska (1811–1911) (Vol. 2 (2)). Lwów: Drukarnia Wł. Łozińskiego [in Polish].

Julkowska, V. (2005). Obraz przeszłości w pracach historycznych i literackich Władysława Łozińskiego [The image of the past in the historical and literary works of Władysław Łoziński]. In J. Maternicki & L. Zaszkilniak (Eds.), Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. – The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries (Vol. 3, p. 340). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego [in Polish].

Julkowska, V. (2014). Władysław Łoziński (1843–1913). Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku – The Golden Book of Lviv historiography of the nineteenth and twentieth centuries. J. Maternicki, P. Sierżęgi, & L. Zaszkilniak (Eds.). (Vol. 2, pp. 133–148). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego [in Polish].

Kieniewicz, S. (1959–1960). Gołuchowski Agenor (1812–1875). Polski Słownik Biograficzny – Polish Biographical Dictionary (Vol. III, pp. 257–260). Wrocław; Kraków; Warszawa: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wyd. Polskiej Akad. Nauk [in Polish].

Kleiner, J. (1912). Historia «Przewodnika Naukowego i Literackiego» [History of the "Przewodnik Naukowy i Literacki"]. Stulecie Gazety Lwowskiej (1811–1911) – Centenary of the Gazeta Lwowska (1811–1911) (Vol. 2 (3)). Lwów: Drukarnia Wł. Łozińskiego [in Polish].

Kmiecik, Z. (1976). Prasa polska w latach 1864–1918 [Polish press in the years 1864–1918]. In J. Łojka (Ed.), Historia prasy polskiej – History of the Polish press (Vol. 2). Warszawa: PWN [in Polish].

Kraszewski, J. (1880). Listy z zakątka [Letters from the corner]. Biesiada Literacka – Literary Feast (Vol. 256, p. 343) [in Polish].

Krček, F. (1894). Przegląd treści 25 tomów dodatku miesięcznego do «Gazety Lwowskiej» i «Przewodnika Naukowo-Literackiego» (1872–1892) [Content overview of the 25 volumes of the Monthly Supplement to "Gazeta Lwowska" and "Przewodnik Naukowo-Literacki" (1872–1892)]. (p. 3). Lwów: Wyd. Gazety Lwowskiej [in Polish].

Łoziński, W. (1874, January). Słówko odprawy [A word of clearance]. Gazeta Lwowska – Lviv Newspaper, 1, p. 1 [in Polish].

Myśliński, J. (1969). Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomicznej [Scientific journals in Galicia in the autonomous period]. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego – Yearbook of the History of Polish Journals (Vol. VIII (4), pp. 447–500) [in Polish].

Nadolski, B. (1936). Lwowskie czasopiśmiennictwo literackie XX w. [Lviv literary periodical of the 20th century]. Zjazd Naukowy im. I. Krasickiego. Księga referatów – Scientific Congress of I. Krasicki. Book of papers (pp. 453–460). Lwów [in Polish].

Od Administracyi [By Administracyi]. (1872, January 2). Gazetа Lwowska – Lviv Newspaper, 1, p. 1 [in Polish].

Rudkowska, M. (2002). Wyszedł z dworu: przeżycie i doświadczenie historyczne w twórczości Władysława Łozińskiego [He left the court: an experience and historical experience in the works of Władysław Łoziński]. Warszawa [in Polish].

Schneider, A. (Comp). (1868–1871). Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym, orograficznym, hydrograficznym, geognostycznym (1868–1871) [An encyclopedia for the sightseeing of Galicia in terms of history, statistics, topography, spelling, hydrography, geognostics (1868–1871)]. (Vols. 1–5). Lwów [in Polish].

Spis rzeczy zawartych w tomie I [The List of Items in Volume I]. (1872a). Dodatek Miesięczny do Gazety Lwowskiej: poświęcony historyi, statystyce i ekonomii krajowej – Monthly Supplement to Gazeta Lwowska: on history, statistics and national economy (Vol. 1 (6), p. 260) [in Polish].

Spis rzeczy zawartych w tomie II [The List of Items in Volume II]. (1872b). Dodatek Miesięczny do Gazety Lwowskiej: poświęcony historyi, statystyce i ekonomii krajowej – Monthly Supplement to Gazeta Lwowska: on history, statistics and national economy (Vol. 2 (6), p. 263) [in Polish].

Spis rzeczy zawartych w tomie II [The List of Items in Volume II]. (1873). Przewodnik Naukowy i Literacki: dodatek do Gazety Lwowskiej – Scientific and Literary Guide: supplement to Gazeta Lwowska (Vol. 1 (2), pp. 47–48; Vol. 1 (6), pp. 495‒496) [in Polish].

Stulecie Gazety Lwowskiej (1811–1911) [The Centenary of the Lviv Newspaper (1811–1911)]. (1911–1912). (Vols. 1–3). Lwów: Drukarnia Gazety Lwowskiej [in Polish].

Toczek, A. (2005). Czasopiśmiennictwo historyczne we Lwowie (1867–1918) [Historical journals in Lviv (1867–1918)]. In J. Maternicki & L. Zaszkilniak (Eds.), Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. – The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries (Vol. 3, pp. 175–198). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego [in Polish].

Więckowska, H. (1966). Zarys czasopiśmiennictwa naukowego w Polsce [Outline of scientific journals in Poland]. Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej – Studies and Materials for the History of Polish Science (Vol. 2) [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті