THE WILL OF THE DROHOBYCH PIDZHUPNYK WOJCIECH (ALBERT) BUGREY (1580)

Автор(и)

  • Lesia Smutok
  • Yaroslav Lyseyko

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.8/50.240953

Ключові слова:

Дрогобич; заповіт; жупи; варіння солі; урбаністика

Анотація

Анотація. Мета дослідження – публікація писемної пам’ятки до історії Дрогобича кінця XVI ст., зокрема заповіту дрогобицького піджупника Войцеха (Альберта) Бугрея. Методологія дослідження оперта на засадах історизму й використання підходів, властивих для дослідження мікроісторії та минулого окремих соціальних груп й населених пунктів. Наукова новизна – виявлений та введений до наукового обігу історичний документ, котрий поповнює джерельну базу до історії міста Дрогобич. Це історичне джерело можна використати для студій з історії Дрогобича й просопографічних напрацювань про дрогобицьке міщанство ранньомодерної доби. Висновки – в результаті евристичних пошуків виявлений та залучається до наукового обігу документ – заповіт дрогобицького піджупника Войцеха (Альберта) Бугрея. Отримані з вказаного документа відомості надають можливість з’ясувати окремі сторони життя та діяльності дрогобицького міщанства, його залученість до різних сфер життєдіяльності.

Біографії авторів

Lesia Smutok

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (lesiasm77@gmail.com)

Yaroslav Lyseyko

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Митрополита Андрея, 3, 4-корпус, м. Львів, Україна, індекс 79016 (lyseyko@gmail.com)

Посилання

Bilous, N. (2011). Testamenty kyian seredyny XVI – pershoi polovyny XVII st. [Testaments of the inhabitants of Kyiv in the middle 16th and the 1st half of the 17th c.]. Kyiv: Vydavnychyi dim Prostir [in Ukrainian].

Bilous, N. (2012). Testamenty volynskykh mishchan XVII st.: dzhereloznavchyi analiz [Testaments of Volyn burghers of the XVII century: source analysis]. Studii i materialy z istorii Volyni – Studies and materials on the history of Volyn (pp. 291–303). Kremenets [in Ukrainian].

Bilous, N. (2017). "Vyznavaiu sym moym tastamentom y ostatnoiu voleiu svoeiu". Testamenty volynskykh mishchanok kintsia XVI–XVII st. [Testaments of volhynian burghers՚ women of the 16th and 17th centuries]. Sotsium. Almanakh sotsialnoi istorii – Society. Almanac of social history, 13–14, 127–160 [in Ukrainian].

Bilous, N. (2019). Funeralna kultura rannomodernoho ukrainskoho sotsiumu: istoriohrafiia problemy [Funerary culture of the early modern ukrainian society: the historiography of the topic]. Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini – Historiographical research in Ukraine, 30, 213–243 [in Ukrainian].

Bilous, N. (2021a). Za krok do vichnosti. Meshkantsi mist Volyni u svitli testamentiv kintsia XVI–XVII stolit [A step to Eternity. Residents of the cities of Volyn in the light of the wills of the late XVI–XVII centuries]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN [in Ukrainian].

Bilous, N. (2021b). Ukladannia testamentiv u mistakh Volynskoho voievodstva XVII st.: pravovi zasady y povsiakdenni praktyky [Establishment of Testaments in Towns of the Volynian Voivodeship in the 17th Century: Legal Grounds and Practices]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 1, 27–42. doi: https://doi.org/10.15407/uhj2021.01.027 [in Ukrainian].

Bartoszewicz, A., Karpiński, A., & Warda, K. (Eds.). (2010). Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku: katalog [Wills of Warsaw burghers from the 15th to the end of the 17th century: A Catalogue]. Warszawa: Semper [in Polish].

Bilous, N. (2011). Testamenty mieszkańców miasta Ołyki z lat 1660–1670 [Last Wills of Ołyki Townsmen from 1660–1670]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej – Quarterly of history of material culture, LIX (3–4), 347–362 [in Polish].

Bilous, N. (Ed.). (2017). Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI – początku XVIII wieku: katalog [Last Wills of Volhynia Townsmen from the End of the Sixteenth to the Early Eighteenth Century: A Catalogue]. Warszawa: Semper [in Polish].

Chrościcki, J. (1974). Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej [Pompa funebris. From the problems of old-polish culture]. Warszawa: PWN [in Polish].

Danowska, E. (Ed.). (2011). "Dług śmiertelności wypłacić potrzeba". Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku ["Dług śmiertelności wypłacić potrzeba". Selection of testaments of Krakow burghers from the 17th and 18th centuries]. Kraków: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego. Polska Akademia Umiejętności [in Polish].

Dąbkowski, Prz. (1910). Prawo prywatne polskie [Polich private law]. (Vol. 1). Lwów [in Polish].

Dymmel, P. (Ed.). (1997). Testamenty mieszczan wojnickich [Wills of Wojnich Townsmen]. Wojnicz: Tow. Przyjaciół Ziemi Wojnickiej [in Polish].

Hrynkiewicz, J. (2008). Przemyskie testamenty i inwentarze pośmiertne XVI–XVIII w. [Peremysl wills and posthumous inventories from the 16th to the 18th century]. Rocznik Przemyski – Yearbook of Peremysl, 44 (IV), 16–26 [in Polish].

Justyniarska-Chojak, K. (2010). Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek) [Wills and posthumous inventories from the city dokuments of the Sandomierz voivodeship (XVI–XVIII centuries)]. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego [in Polish].

Karpiński, A. (2010). Dobroczynne i religijne legaty lwowskich mieszczan w świetle ich testamentów z lat 1550–1700 [Charitable and religious legacies of Lviv townsman in the light of their wills from 1550–1700]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej – Quarterly of history of material culture, LIX (3–4), 363–378 [in Polish].

Kizik, E. (1998). Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII w. Studium z nowożytnej kultury funeralnej [Death in the Hanseatic city in the 16th – 18th centuries. A study of modern funeral culture]. Gdańsk: Wydawnictwo uniwersytetu Gdańskiego [in Polish].

Krochmal, J. (1989). Przemyskie testamenty staropolskie [The Przemyśl old Polish Testaments, Sources]. Rocznik Historyczno-Archiwalny – Historical and Archival Yearbook, VI, 133–160 [in Polish].

Kubicki, R. (2010). Kultura materialna w testamentach elbląskich z XV – początku XVI w. [Material culture in Elbląg wills from the 15th – early 16th century]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej – Quarterly of history of material culture, LVIII (2), 197–210 [in Polish].

Mrozowski, K. (2010). Religijność mieszczan późnośredniowiecznej Warszawy w świetle najstarszych zachowanych testamentów [Religiousness of the burghers of late medieval Warsaw in the light of the oldest surviving wills]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej – Quarterly of history of material culture, LVIII (2), 191–196 [in Polish].

Petryszak, B. (2014). Sporządzanie testamentów we Lwowie w późnym średniowieczu: pisarze, ceny, okoliczności [Writing last wills in Lviv in the late middle ages: clerks, prices, circumstances]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej – Quarterly of history of material culture, LXII (3), 329–336 [in Polish].

Zielecka-Mikołajczyk, W. (2012). Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów [Orthodox and Uniates in the Polish-Lithuanian Commonwealth of the 16th and 18th centuries in the face of life and death in the light of wills]. Warszawa: Neriton [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті