УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У ПОЛЬСЬКОМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст.: УКРАЇНСЬКЕ БАЧЕННЯ

Автор(и)

  • Василь Футала

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228491

Ключові слова:

українська історіографія; історіографічні джерела; українське питання; партія; польські партійні середовища; національне питання; Східна Галичина; Польща

Анотація

Анотація. Мета дослідження – показати здобутки української історіографії у вивченні ставлення польського політикуму початку ХХ ст. і міжвоєнної доби до українського питання, персоніфікувати науковий доробок українських учених, передбачити перспективи подальших наукових пошуків. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, об’єктивності, а також на методи історіографічного аналізу і синтезу. Наукова новизна полягає у тому, що на основі широкого кола історіографічних джерел, створених українськими дослідниками, простежено процес нагромадження і поширення у часовому вимірі історичних знань про суть національних програм польських політичних середовищ першої третини ХХ ст. та шляхів розв’язання ними українського питання. Висновки. Аналізована проблема почала вивчатися на науковому рівні у 60–80-х рр. ХХ ст. Якщо представники української діаспори лише окреслили її контури, то історики радянської України (мається на увазі передовсім Ю. Сливка) зробили спробу фахового підходу до предмета дослідження. Сучасні українські дослідники, застосовуючи новітні дослідницькі практики (як-от: україноцентричний підхід), значно просунулися вперед у вивченні теми. Стараннями Л. Зашкільняка, Ю. Михальського, В. Репринцева, М. Зелінського, Ю. Вялової, В. Комара, Ю. Крамара, О. Юрчук, М. Кучерепи та ін. відбувся приріст наукових історичних знань про суть національних програм основних сил польського політикуму на початку ХХ ст. та у 1920–1930-х рр., зокрема, їх ставлення до українського питання. Доведено, що провідними були дві концепції щодо українців – асиміляції національної та державної. Прихильниками першої були представники польської націонал-демократії, а другої – прибічники Ю. Пілсудського. Спроби польських українофілів нав’язати владі ідею територіальної автономії для українців Галичини не принесли успіху. Теоретики польських консерваторів обґрунтовували одвічну приналежність «кресових земель» до Польської держави, а тому розглядали українське питання винятково як внутрішньополітичну проблему локального характеру. З-поміж урядових програм, які розроблялися для окремих регіонів Польщі, найвідомішою є «волинська програма» воєводи Г. Юзевського.

Незважаючи на великі досягнення у вивченні позицій польських політичних угруповань щодо українського питання, існує потреба поглибленого дослідження ідеології і практики лівоцентристського та крайнього лівого рухів. Необхідно продовжити розгляд принципів національної політики дрібних польських політичних партій, угруповань та блоків ліберального й консервативного спрямувань. Окрім того, ця наукова проблема має перспективу дослідження крізь призму біографістики.

Біографія автора

Василь Футала

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (vfutala@ukr.net)

Посилання

Aleksiievets, L.M. (2006). Polshcha: utverdzhennia nezalezhnoi derzhavy, 1918–1926 [Poland: the establishment of an independent state, 1918–1926]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Vidnianskyi, S.V. (2003). Ukrainske pytannia v mizhvoiennii Polshchi: osnovni problemy y napriamky naukovykh doslidzhen u suchasnii vitchyznianii istorychnii nautsi [The Ukrainian question in interwar Poland: main problems and directions of scientific researches in modern domestic historical science]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal ‒ Ukrainian Historical Journal, 2, 39–55 [in Ukrainian].

Vialova, Yu. (2019). Leon Vasylevskyi (1870–1936): postat polityka u konteksti polsko-ukrainskoho dialohu [Leon Vasylevsky (1870–1936): the figure of a politician in the context of the Polish-Ukrainian dialogue]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Dashkevych, Ya. (1994). Skhidna Halychyna: etnichni vidnosyny, natsionalni mify ta mentalitety [Eastern Galicia: ethnic relations, national myths and mentalities]. Ukraina v mynulomu ‒ Ukraine in the past, 6, 78–93. Kyiv; Lviv [in Ukrainian].

Zaretska, T. (2004). Polityka Druhoi Polskoi Respubliky shchodo Skhidnoi Halychyny ta pozytsiia Yu. Pilsudskoho (kinets 1918–1919 rr.) [The policy of the Second Polish Republic towards Eastern Galicia and the position of J. Pilsudski (end of 1918–1919)]. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky: mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats ‒ Problems of Ukrainian history: facts, judgments, searches: interdepartmental collection of scientific works, 11, 158–176 [in Ukrainian].

Zashkilniak, L. (1993a). Neoromantyzm u polskii istoriohrafii pochatku XX st. [Neo-romanticism in Polish historiography of the early twentieth century]. Problemy slovianoznavstva ‒ Problems of Slavic Studies, 45, 36–42. Lviv [in Ukrainian].

Zashkilniak, L. (2008). Ukraina i Polshcha v XX stolitti: vid konfliktiv do porozuminnia [Ukraine and Poland in the twentieth century: from conflict to consensus]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist ‒ Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood, 17, 3–18. Lviv [in Ukrainian].

Zashkilniak, L. (1993b). Ukrainske pytannia v pratsiakh ta diialnosti Leona Vasylevskoho [The Ukrainian question in the works and activities of Leon Vasylevsky]. Polsko-ukrainski studii. T. I: Ukraina – Polshcha: istorychna spadshchyna i suspilna svidomist: Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii u Kamiantsi-Podilskomu ‒ Polish-Ukrainian studies. TI: Ukraine ‒ Poland: historical heritage and public consciousness: materials of the International Scientific Conference in Kamianets-Podilskyi. (pp. 142–150). Kyiv [in Ukrainian].

Zashkilniak, L. (1996). Ukrainsko-polske porozuminnia 1935 r. (za materialamy arkhivu Ya.S. Losia) [Ukrainian-Polish agreement of 1935 (according to the archives of J.S. Los)]. Problemy slovianoznavstva: mizhvidomchyi naukovyi zbirnyk ‒ Problems of Slavic Studies: an interdepartmental scientific collection, 48, 62–72. Lviv [in Ukrainian].

Zashkilniak, L. (1997). Heneza i naslidky ukrainsko-polskoi normalizatsii 1935 r. [Genesis and consequences of the Ukrainian-Polish normalization in 1935]. Polska i Ukraina: Sojusz 1920 roku i jego następstwa ‒ Poland and Ukraine: the Alliance of 1920 and its aftermath (pp. 431–454). Toruń [in Ukrainian].

Zelinskyi, M.V. (2016). Ukrainske pytannia u publitsystychnii i politychnii diialnosti Romana Dmovskoho (1888–1939 rr.) [The Ukrainian question in the journalistic and political activity of Roman Dmovsky (1888–1939)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Mykolaiv [in Ukrainian].

Komar, V. (2017). V orbiti polskoho prometeizmu [In the orbit of Polish Prometheanism]. Proekt «Ukraina». Halychyna ta Volyn u skladi mizhvoiennoi Polshchi ‒ Ukraine project. Galicia and Volhynia as part of interwar Poland (pp. 145–168). Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Komar, V.L. (2011). Kontseptsiia prometeizmu v politytsi Polshchi (1921–1939 rr.) [The concept of Prometheanism in Polish politics (1921–1939)]. Ivano-Frankivsk: Misto-NV [in Ukrainian].

Kramar, Yu.V. (2015). Zakhidna Volyn 1921–1939 rr.: natsionalno-kulturne ta relihiine zhyttia [Western Volyn 1921–1939: national-cultural and religious life]. Lutsk: Vezha-Druk [in Ukrainian].

Krasivskyi, O., & Melinyshyn, T. (2008). Zakhidna Ukraina v natsionalnii politytsi Yu. Pilsudskoho [Western Ukraine in the national policy of J. Pilsudski]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy ‒ Scientific notes of the I.F. Kuras Institute of political and ethnic studies NAN of Ukraine, 37, 166–175 [in Ukrainian].

Kucherepa, M. (2017). «Volynskyi eksperyment» voievody H. Yuzevskoho ["Volyn experiment" of the governor G. Yuzevsky]. Proekt «Ukraina». Halychyna ta Volyn u skladi mizhvoiennoi Polshchi ‒ Ukraine project. Galicia and Volhynia as part of interwar Poland (pp. 111–131). Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Kucherepa, M.M., & Davydiuk, R.P. (2001). Volynske ukrainske obiednannia (1931–1939 rr.) [Volyn Ukrainian Association (1931–1939)]. Lutsk: Nadstyria [in Ukrainian].

Lysenko, V.S. (2017). Halychyna v mesianskii vizii Yu. Pilsudskoho [Galicia in the messianic vision of J. Pilsudski]. Hrani: naukovo-teoretychnyi almanakh ‒ Faces: scientific and theoretical almanac, 20 (7 (147)), 39–44 [in Ukrainian].

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Polsko-ukrainski stosunky: tiahar istorii [Polish-Ukrainian relations: the burden of history]. In I. Lysiak-Rudnytskyi, Istorychni esse ‒ Historical essays (Vols. 1‒2; Vol. 1, pp. 83–110). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Mykhalskyi, Yu. (2002). Polski politychni partii ta ukrainske pytannia v Halychyni na pochatku XX st. (1902–1914) [Polish political parties and the Ukrainian question in Galicia in the early twentieth century (1902–1914)]. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Mykhalskyi, Yu.V. (1998). Stavlennia polskykh suspilno-politychnykh syl do ukrainskoho pytannia v Halychyni na pochatku XX stolittia (1902–1914) [The attitude of Polish socio-political forces to the Ukrainian question in Galicia in the early twentieth century (1902–1914)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Lviv [in Ukrainian].

Repryntsev, V. (1996). Ukraina v polskykh zovnishnopolitychnykh doktrynakh [Ukraine in Polish foreign policy doctrines]. Ukrainska derzhavnist u XX stolitti: istoryko-politolohichnyi analiz ‒ Ukrainian statehood in the twentieth century: historical and political analysis. Kyiv: Politychna dumka. Retrieved from http://litopys.org.ua/ukrxx/zmist.htm [in Ukrainian].

Ruda, O. (2019). Natsionalno-osvitnia polityka uriadiv Polshchi shchodo naselennia Halychyny v 20–30-kh rokakh XX stolittia: realizatsiia ta retseptsii [National educational policy of Polish governments regarding the population of Galicia in the 20‒30s of the twentieth century: realization and reception]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha [in Ukrainian].

Slyvka, Yu.Yu. (1985). Zakhidna Ukraina v reaktsiinii politytsi polskoi ta ukrainskoi burzhuazii (1920–1939) [Western Ukraine in the reactionary policy of the Polish and Ukrainian bourgeoisie (1920–1939)]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Stakhiv, M. (1960). Zakhidna Ukraina: narys istorii derzhavnoho budivnytstva ta zbroinoi i dyplomatychnoi oborony v 1918–1923 [West Ukraine: Outline of History of Her State Construction as well as of the Military and Diplomatic Defense (1918–1923)]. (Vols. 1‒6; Vol. 5). Skrenton: Z druk. Narod. Voli [in Ukrainian].

Stakhiv, M. (1961a). Zakhidna Ukraina: narys istorii derzhavnoho budivnytstva ta zbroinoi i dyplomatychnoi oborony v 1918–1923 [West Ukraine: Outline of History of Her State Construction as well as of the Military and Diplomatic Defense (1918–1923)]. (Vols. 1‒6; Vol. 6 (1)). Skrenton: Z druk. Narod. Voli [in Ukrainian].

Stakhiv, M. (1961b). Zakhidna Ukraina: narys istorii derzhavnoho budivnytstva ta zbroinoi i dyplomatychnoi oborony v 1918–1923 [West Ukraine: Outline of History of Her State Construction as well as of the Military and Diplomatic Defense (1918–1923)]. (Vols. 1‒6; Vol. 6 (2)). Skrenton: Z druk. Narod. Voli [in Ukrainian].

Stakhiv, M. (1966). Ukraina v dobi Dyrektorii UNR [Ukraine in the time of UNR Directory]. (Vols. 1‒7; Vol. 7). Skrenton: Ukrainska Naukovo-Istorychna Biblioteka v Skrentoni [in Ukrainian].

Shumykhina, S.O. (2013). Ukrainska istoriohrafiia mizhvoiennoi Polshchi (1918–2012 rr.) [Ukrainian historiography of interwar Poland (1918–2012)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Yurchuk, O.F. (2005). Ukrainske pytannia v polskii konservatyvnii suspilno-politychnii dumtsi mizhvoiennoho periodu (1918–1939) [The Ukrainian Question in Polish Conservative Socio-Political Thought of the Interwar Period (1918–1939)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Lviv [in Ukrainian].

Kuczerepa, M. (2000). Stosunki ukraińsko-polskie w II Rzeczypospolitej we współczesnej historiografii ukraińskiej [Ukrainian-Polish relations in the Second Polish Republic in contemporary Ukrainian historiography]. Historycy Polscy i Ukraińscy wobec problemów XX wieku ‒ Polish and Ukrainian historians in the face of the problems of the 20th century (pp. 146–165). Kraków [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Статті