ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ՚ЯТІ З ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ՚ЯТІ ПРО РАДЯНСЬКІ РЕПРЕСІЇ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ

Автор(и)

  • Олена Охрімчук

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.4/46.215318

Ключові слова:

ідентичність, консолідація, державна політика відновлення та збереження національної пам՚яті, репресії, декомунізація, реабілітація, популяризація

Анотація

Анотація. Мета статті – розкрити і проаналізувати діяльність, яку здійснює Український інститут національної пам՚яті щодо відновлення пам՚яті про радянські репресії у західних областях у період з 1939 до 1953 р., а також запропонувати заходи для підвищення ефективності цієї роботи. Методологія дослідження базується на поєднанні спектру теоретико-методологічних підходів, принципів, методів та прийомів, системності, науковості, авторської об՚єктивності, використанні загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення). Емпіричною базою дослідження стали нормативно-правові акти та офіційні звіти і повідомлення Українського інституту національної пам՚яті. Загальнонаукові методи дали змогу опрацювати зібрану інформацію для її структурування й отримання висновків про ефективність цієї роботи і шляхи її підвищення. Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше на основі звітів Українського інституту національної пам՚яті за 2016–2019 рр. та повідомлень на його офіційній Інтернет-сторінці висвітлено державні заходи з відновлення пам՚яті про радянські репресії у західних областях; проаналізовано їх особливості відповідно до напрямів (нормотворчість, декомунізація та реабілітація жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 рр., популяризація, освіта). Висновки. У нинішніх складних умовах дедалі актуальнішою стає проблема осмислення феномена національної пам՚яті. В українців вона відзначається амбівалентністю, розбіжними тлумаченнями минулого, не підпорядкованими єдиній ціннісно-смисловій логіці; виразним регіональним виміром суперечностей в осмисленні історії українських земель. Ці чинники використовує у гібридній війні проти України Російська Федерація. Вона маніпулює значною впливовістю радянської ідентичності, яка гальмує укорінення української національної ідентичності, щоб послабити ціннісні підвалини нашої державності. Тому країна потребує національної консолідації і активної гуманітарної політики, зокрема з відновлення та збереження національної пам՚яті Українського народу. Центральним органом виконавчої влади, який реалізує цю політику, є Український інститут національної пам՚яті, який, з-поміж іншого, здійснює низку заходів задля відновлення пам՚яті суспільства про радянські репресії у західних областях і має потенціал до підвищення результативності цієї сфери гуманітарної політики держави.

Біографія автора

Олена Охрімчук

кандидат філософських наук, завідувач сектору координації роботи територіальних органів Управління забезпечення реалізації політики національної пам՚яті в регіонах, Український інститут національної пам՚яті, вул. Липська, 16, м. Київ, Україна, індекс 01021 (o.okhrimchuk@gmail.com)

Посилання

Horbulin, V.P. (Ed.). (2017). Svitova hibrydna viina: Ukrainskyi front [World Hybrid War: Ukrainian Front]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Deiaki pytannia diialnosti Ukrainskoho instytutu natsionalnoi pamiati: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 zhovtnia 2018 r. № 799 [Some issues of the Ukrainian Institute of National Memory: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from October 3, 2018, № 799]. (2018). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/799-2018-п#Text [in Ukrainian].

Deiaki pytannia Ukrainskoho instytutu natsionalnoi pamiati: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 lystopada 2014 r. № 684 [Some issues of the Ukrainian Institute of National Memory: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from November 12, 2014, № 684]. (2014). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2014-п#Text [in Ukrainian].

Karlova, V.V. (2013). Natsionalna svidomist yak dukhovna osnova derzhavotvorchykh protsesiv v Ukraini: upravlinskyi aspekt [National consciousness as a spiritual basis of state-building processes in Ukraine: administrative aspect]. (Extended abstract of Doctor՚s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Kyrydon, A.М. (Ed.). (2013). Natsionalna ta istorychna pamiat: slovnyk kliuchovykh terminiv [National and historical memory: a glossary of key terms]. Kyiv: NVTs «Priorities» [in Ukrainian].

Libanova, E.M. (Ed.). (2015). Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi (natsionalna dopovid) [The policy of integration of Ukrainian society in the context of challenges and threats of events in Donbass (national report)]. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Matsyshyna, I.V. (2018). Stratehiia formuvannia natsionalnoi pamiati: instytutsionalnyi dyskurs V. Yushchenka [Strategy for national memory formation: institutional discussion of V. Yushchenko]. Politychne zhyttia – Political life, 4, 67–72. doi 10.31558/2519-2949.2018.4.11 [in Ukrainian].

Pamiataimo pro deportatsii 1944–1951 rokiv: metodychni rekomendatsii [Let us remember the deportations of 1944–1951: Guidelines]. (2019). Retrieved from https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/pamyataymo-pro-deportaciyi-1944-1951-rokiv [in Ukrainian].

Stasevska, О.А. (2018). Eksplikatsiia aksiolohichnoho aspektu kontseptu «istorychna pamiat» [Explication of the axiological aspect of the concept «historical memory»]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho» – National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine", 1 (36), 123–135. doi: 10.21564/2075-7190.36.123270 [in Ukrainian].

Ukraina v roky Druhoi svitovoi viiny (1939–1945) [Ukraine during the Second World War (1939–1945)]. (2018). Retrieved from https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/lystivky/ukrayina-v-roky-drugoyi-svitovoyi-viyny-1939-1945 [in Ukrainian].

Ukrainska Druha svitova: vystavka [Ukrainian Second World War: Exhibition]. (n.d.). Retrieved from http://www.ww2.memory.gov.ua/vystavka/ [in Ukrainian].

Yablonskyi, V.M. (Ed.). (2019). Polityka istorychnoi pamiati v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy: analitychna dopovid [The policy of historical memory in the context of national security of Ukraine: an analyst report]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Yavorska, O.M. (2017). Konotatsiinyi spektr poniattia pamiati [Connotation spectrum of the concept of memory]. Problemy humanitarnykh nauk. Seriia «Filolohiia» – Problems of Humanities. "Philology" Series, 40, 126–135. doi: 10.24919/2522-4557.2017.40.117687 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-02

Номер

Розділ

Статті