DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.1/43.185517

БОРИСЛАВ ТА ЙОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ЖИТТІ І ТВОРЧИХ ЗАЦІКАВЛЕННЯХ ІВАНА ФРАНКА (ВИБРАНІ АСПЕКТИ)

Володимир Галик, Василь Педич

Анотація


Анотація. Мета дослідження – зробити різноаспектний аналіз Франкових праць про Борислав та проаналізувати його листування із вибраними представниками інтелектуального середовища міста. Методологія дослідження передбачає використання традиційних принципів історизму й об՚єктивності та загальнонаукових й спеціально-історичних методів. Наукова новизна дослідження проявляється у різнобічному аналізі творчої спадщини Івана Франка про Борислав і аналізі листів, відправлених Франкові із поштової скриньки Борислава. Висновки. Уся творча спадщина Івана Франка про Борислав уміщує в собі сюжети побаченого та почутого ним особисто, а також із подачі матеріалів від його друзів, в тому числі і місцевих кореспондентів. Це зумовлено тим, що дослідник постійно спілкувався із локальними робітниками, обговорював з ними їхні біди та проблеми, ділився своїми думками, цікавився їхнім буденним життям, яке виливалося у робітничому фольклорі: піснях, коломийках, прислів՚ях, приказках. Тема Борислава для І. Франка була шляхом до успіху на літературній ниві, нагодою для пропаганди політичних ідей вченого серед читацької публіки не лише міста, але й навколишніх населених пунктів. У результаті змістовного аналізу збереженої Франкової епістолярної спадщини із Борислава визначено, що ці унікальні першоджерела, повною мірою дають змогу реконструювати і глибше дослідити малознані факти не лише з життя та історико-краєзнавчої, етнографічно-фольклорної і дослідницької діяльності Івана Франка, а також докладніше ознайомитися з місцевим різноманітним соціальним складом, видами діяльності дописувачів, малознаними біографічними фактами Франкового життя та його адресантів тощо.


Ключові слова


Іван Франко; Борислав; творча спадщина; різножанрові праці; інтелектуальне середовище; адресанти; епістолярна спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Bandrivskyi, K. (1997). Spohady pro Franka-shkoliara [Memories of Frankо the Schoolboy]. In M. Hnatiuk (Comp.), Spohady pro Ivana FrankaMemories of Ivan Franko (pp. 49–54). Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Havryliv, B. (1997). Halytske kraieznavstvo: istorychni doslidzhennia na Prykarpatti v XIX – pochatok XX st. [Galician Local History: Historical Studies in the Carpathian Region in the XIX – Early XX Centuries]. (Vol. 1). Kolomyia: Vik [in Ukrainian].

Horak, R. (1998). Stefan Kovaliv: do 150-richchia vid dnia narodzhennia [Stefan Kovaliv: to the 150th anniversary of his birthday]. (pp. 117–126). Truskavets [in Ukrainian].

Hrytsak, Ya. (2006). Prorok u svoii vitchyzni. Franko ta yoho spilnota (1856–1886) [A prophet in his homeland. Franko and his community (1856–1886)]. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian].

Huzar, Z. (1995). Lokalnyi koloryt u romani I. Franka «Perekhresni stezhky» [Local color in I. Franko՚s novel «Cross Stitches»]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobych Local History Collection, 1, 122–125 [in Ukrainian].

Dei, O. (1970). Poetychna panorama narodnoho zhyttia. Prymitky [Poetic panorama of national life. Notes]. In O.I. Deia (Comp.), Kolomyiky v zapysakh Ivana FrankaKolomyki in the records of Ivan Franko (pp. 5–11, 131–132). Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

I. L. Viddil rukopysnykh fondiv ta tekstolohii Instytutu literatury imeni T.H. Shevchenka NAN Ukrainy. Lysty do Franka [Department of Manuscripts and Textology, Institute of Literature Shevchenko National Academy of Sciences of Ukraine. Lysty do Franka]. Retrieved from http://wwvv.franko.lviv.ua/istoryky/franko-letters/dbr/pidtrymkaproektu.htm [in Ukrainian].

Kovaliv, S. (2003). Opovidannia. Kazky. Lysty: (z nedruk. spadshchyny) [Story. Tales. Letters: (from non-printed inheritance)]. M. Ivasenko (Comp.); M. Shalata (Ed.). Lviv: Kobzar [in Ukrainian].

Kovaliv, Yu. (1952). Spohady pro Stepana Kovaleva [Memories of Stepan Kovalіv]. In S. Kovaliv, Vybrani opovidanniaSelected stories (pp. 23–29). Lviv: Knyzhkovo-zhurnalne vydavnytstvo [in Ukrainian].

Sabat, H. (1995). Portret u systemi khudozhnoho prostoru i chasu romanu «Boryslav smiietsia» I. Franka [Portrait in the system of artistic space and time of the novel «Borislav Laughs» by I. Franko]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnykDrohobych Local History Collection, 1, 135–139 [in Ukrainian].

Fedchenko, P. (1989). Khudozhnia proza Ivana Franka [Ivan Franko՚s Fiction]. In I. Franko, Opovidannia Boryslav smiietsia: povist – Borislav՚s story laughs: Story (pp. 5–26). Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Franko, I. (2001). Moi znaiomi zhydy [My friends are jews]. In Z.T. Franko & M.H. Vasylenko (Comps.), Mozaika: Iz tvoriv, shcho ne vviishly do Zibr. tv. u 50 t. – Mosaic: Of works not included to Collection of works in 50 vols. (pp. 335–347). Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Franko, I. (1955). Deshcho pro Boryslav [Something about Boryslav]. In O.I. Dei (Comp.), Vybrani statti pro narodnu tvorchistSelected articles about folk art (pp. 142–148). Kyiv: Vydavnytstvo Akademii Nauk URSR [in Ukrainian].

Franko, I.Ya. (1976–1986). Zibrannia tvoriv [Collection of works]. (Vols. 1–50). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Shalata, M. (1998). Kozachchyna u tvorakh pysmennykiv Halychyny seredyny XIX stolittia [The Cossacks in the Writers of Galicia in the middle of the XIX century]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnykDrohobych Local History Collection, 3, 100–105 [in Ukrainian].

Yakymovych, B. (2006). Ivan Franko – vydavets: knyhoznavchi ta dzhereloznavchi aspekty [Ivan Franko is the publisher: Book and source aspects]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бандрівський, К. (1997). Спогади про Франка-школяра. В М. Гнатюк (Упоряд.), Спогади про Івана Франка (с. 49–54). Львів: Каменяр.

Гаврилів, Б. (1997). Галицьке краєзнавство: історичні дослідження на Прикарпатті в XIX – початок XX ст. (Ч. 1). Коломия: Вік.

Горак, Р. (1998). Стефан Ковалів: до 150-річчя від дня народження (с. 117–126). Трускавець.

Грицак, Я. (2006). Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886). Київ: Критика.

Гузар, З. (1995). Локальний колорит у романі І. Франка «Перехресні стежки». Дрогобицький краєзнавчий збірник, 1, 122–125.

Дей, О. (1970). Поетична панорама народного життя. Примітки. В О.І. Дея (Упоряд.), Коломийки в записах Івана Франка (с. 5–11, 131–132). Київ: Музична Україна.

І. Л. – Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. Листи до Франка. Взято з http://wwvv.franko.lviv.ua/istoryky/franko-letters/dbr/pidtrymkaproektu.htm.

Ковалів, С. (2003). Оповідання. Казки. Листи: (з недрук. спадщини). М. Івасенка (Упоряд.); М. Шалата (Ред.). Львів: Кобзар.

Ковалів, Ю. (1952). Спогади про Степана Ковалева. В С. Ковалів, Вибрані оповідання (с. 23–29). Львів: Книжково-журнальне видавництво.

Сабат, Г. (1995). Портрет у системі художнього простору і часу роману «Борислав сміється» І. Франка. Дрогобицький краєзнавчий збірник, 1, 135–139.

Федченко, П. (1989). Художня проза Івана Франка. В І. Франко, Оповідання Борислав сміється: повість (с. 5–26). Київ: Дніпро.

Франко, І. (2001). Мої знайомі жиди. В З.Т. Франко & М.Г. Василенко (Упоряд.), Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. (с. 335–347). Львів: Каменяр.

Франко, І. (1955). Дещо про Борислав. В О.І. Дей (Упоряд.), Вибрані статті про народну творчість (с. 142–148). Київ: Видавництво Академії Наук УРСР.

Франко, І.Я. (1976–1986). Зібрання творів (Т. 1–50). Київ: Наукова думка.

Шалата, М. (1998). Козаччина у творах письменників Галичини середини XIX століття. Дрогобицький краєзнавчий збірник, 3, 100–105.

Якимович, Б. (2006). Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)