DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.1/43.184266

AGE FEATURES OF THE FIRST MARRIAGE IN UKRAINIAN SOCIUM IN THE MIDDLE OF THE NINETEENTH CENTURY

Olena Borodenko

Анотація


Анотація. Мета дослідження ‒ за матеріалами церковно-облікової документації обчислити, систематизувати та проаналізувати числові показники віку осіб обох статей, які брали перший шлюб на українських землях Лівобережної України у середині ХІХ ст. Методологія дослідження ґрунтується на принципи історизму, системності, науковості, а також на використання загальнонаукових (аналіз, синтез, структурно-функціональний аналіз, метод виміру та опису, логічний метод) і спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний) методів. Розв’язання поставлених завдань здійснюється у межах антропологічного, квантитативного і міждисциплінарного підходів у поєднанні методів локальної соціальної історії, мікроісторії та історичної демографії. Наукова новизна полягає у тому, що вперше у вітчизняній історіографії зроблена спроба порушити проблематику вікових особливостей першої шлюбності, дослідити квантитативні показники на основі маловивчених архівних документів ‒ церковних обшуків, провести ґендерний компаративний аналіз у межах указаної людської спільноти та подібних показників польського м. Губін, визначити жіночі та чоловічі шлюбно-вікові спалахи, деталізувати аналіз наведенням осібних прикладів подружніх пар. Висновки. У результаті проведеного дослідження виявлено наймолодших першошлюбників: 16-річних дівчат та 18-річних хлопців. Очевидним фактом було пізнє чоловіче, порівняно з жіночим, статеве дозрівання і готовність до подружнього життя. Адже випадки маскулінного раннього одруження (15–19 років) були малочисельними – 12,7 %. Фемінні показники указують на незначну популярність ранньовікових сімейних союзів з-поміж жінок – 30,0 %. Для представників обох статей шлюбно-віковий спалах зафіксований, починаючи з 20-річного віку. 70,0 % жінок і 87,3 % чоловіків уклали матримоніальні союзи, починаючи з цього віку. Обчислено середній вік першого одруження: для чоловіків – 23,4 року, а жінок – 21,5 року.


Ключові слова


вік; вікові групи; матримоніальний союз; фемінно-маскулінні особливості; середній вік першого одруження; шлюбні обшуки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Delimata, M. (2004). Dziecko w Polsce średniowiecznej [A child in medieval Poland]. Poznan: Poznan Publishing House [in Polish].

Kurowska, H. (2010). Gubin i jego mieszkańcy. Studium demograficzne XVII–XIX w. [Gubin and his nobles. Demographic survey 17–19 centuries]. Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka [in Polish].

Szołtysek, M. (2015). Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim [Computer microsimulation of the network of relatives and patterns of cohabitation: on the demographic conditions of the peasant family in the old Polish period]. Przeszłość Demograficzna Polski – Poland՚s demographic past, 37, 107–161. doi: 10.18276/pdp.2015.1.37-05 [in Polish].

Szołtysek, M., Klüsener, S., Poniat, R., & Gruber, S. (2017). The patriarchy index: A new measure of gender and generational inequalities in the past. Cross-Cultural Research, 51 (3), 228–262. doi: 10.1177/1069397117697666.

Anri, L., & Blium, A. (1997). Metodika analiza v istoricheskoi demografii [Methods of analysis in historical demography]. (S. Khok & Iu. Egorova, Trans.). Moscow: RGGU [in Russian].

Arendarenko, N. (1849). Zapiski o Poltavskoi gubernіi Nikolaia Arendarenka sostavlennyia v 1846 godu [Proceedings about Poltava province by Nikolai Arendarenko are made in 1846]. (Vols. 1–3; Vol. 2). Poltava: V tipografіi Gubernskago Pravlenіia [in Russian].

Borodenko, О. (2012). Nezamizhni zhinky Hetmanshchyny druhoi polovyny XVIII stolittia (istoryko-demohrafichnyi aspekt na prykladi oblikovykh dzherel sil Poltavskoho polku) [Unmarried women of the Hetmanate in the second of the 18th century (the historical and demographic aspect at the core of the registers of Poltava Regiment villages)]. Istorychna pamiat ‒ Historical memory, 27, 60–69 [in Ukrainian].

Genderni osoblyvosti statevoho dozrivannia [Gender characteristics of pubescence]. (n.d.). Retrieved from https://electric.org.ua/old/copypaste/genderni-osoblyvosti-statevoho-dozrivannya.html [in Ukrainian].

DASO – Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti [State Archives of Sumy region].

Entciklopedicheskii slovar Brokgauza i Efrona [Encyclopedic dictionary Brockhaus and Efron]. (1897). (Vol. 21а, p. 643). Retrieved from https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Encyclopedicheskii_slovar_tom_21_a.djvu&page=182#filehistory [in Russian].

Mohyla, P. (1996). Trebnyk mytropolyta Petra Mohyly. Kyiv 1646. [Prayer-book by Metropolitan Petro Mogela. Kyiv 1646]. Kyiv: Informatsiino-vydavnychyi tsentr Ukrainskoi pravoslavnoi tserkvy [in Ukrainian].

PSZRI – Polnoe sobranіe zakonov Rossіiskoi imperіi, s 1646 goda [The complete collection of laws of the Russian Empire since 1646]. (1938a). Sobranіe pervoe (Vol. 12). Sankt-Peterburg: Tip. ІІ Otd. Sobstvennoi E.I. V. Kantceliarii [in Russian].

PSZRI – Polnoe sobranіe zakonov Rossіiskoi imperіi, s 1646 goda [The complete collection of laws of the Russian Empire since 1646]. (1938b). Sobranіe pervoe (Vol. 19). Sankt-Peterburg: Tip. ІІ Otd. Sobstvennoi E.I. V. Kantceliarii [in Russian].

PSZRI – Polnoe sobranіe zakonov Rossіiskoi imperіi, s 1646 goda [The complete collection of laws of the Russian Empire since 1646]. (1938c). Sobranіe pervoe (Vol. 27). Sankt-Peterburg: Tip. ІІ Otd. Sobstvennoi E.I. V. Kantceliarii [in Russian].

PSZRI – Polnoe sobranіe zakonov Rossіiskoi imperіi, s 1646 goda [The complete collection of laws of the Russian Empire since 1646]. (1938d). Sobranіe vtoroe (Vol. 5 (1)). Sankt-Peterburg: Tip. ІІ Otd. Sobstvennoi E.I. V. Kantceliarii [in Russian].

PSZRI – Polnoe sobranіe zakonov Rossіiskoi imperіi, s 1646 goda [The complete collection of laws of the Russian Empire since 1646]. (1938e). Sobranіe vtoroe (Vol. 12). Sankt-Peterburg: Tip. ІІ Otd. Sobstvennoi E.I. V. Kantceliarii [in Russian].

Yakovenko, N. (2007). Vstup do istorii [Introduction into History]. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Delimata, M. (2004). Dziecko w Polsce średniowiecznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Kurowska, H. (2010). Gubin i jego mieszkańcy. Studium demograficzne XVII–XIX w. Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka.

Szołtysek, M. (2015). Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim. Przeszłość Demograficzna Polski, 37, 107–161. doi: 10.18276/pdp.2015.1.37-05.

Szołtysek, M., Klüsener, S., Poniat, R., & Gruber, S. (2017). The patriarchy index: A new measure of gender and generational inequalities in the past. Cross-Cultural Research, 51 (3), 228–262.

Анри, Л., & Блюм, А. (1997). Методика анализа в исторической демографии. (С. Хок и Ю. Егорова, Пер.). Москва: РГГУ.

Арендаренко, Н. (1849). Записки о Полтавской губерніи, Николая Арендаренка, составленныя въ 1846 году (Ч. 1–3; Ч. 2). Полтава: Въ типографіи Губернскаго Правленія.

Бороденко, О. (2012). Незаміжні жінки Гетьманщини другої половини XVIII століття (історико-демографічний аспект на прикладі облікових джерел сіл Полтавського полку). Історична пам’ять, 27, 60–69. Полтава.

Ґендерні особливості статевого дозрівання. (б.г.). Взято с https://electric.org.ua/old/copypaste/genderni-osoblyvosti-statevoho-dozrivannya.html.

ДАСО – Державний архів Сумської області.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. (1897). (Т. 21а, с. 643). Взято с https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Encyclopedicheskii_slovar_tom_21_a.djvu&page=182#filehistory.

Могила, П. (1996). Требник митрополита Петра Могили. Київ 1646. Київ: Інформаційно-вид. центр Української православної церкви.

ПСЗРИ. (1938a). Собрание первое (T. 12). Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собственной Е.И. В. Канцелярии.

ПСЗРИ. (1938b). Собрание первoе (Т. 19). Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собственной Е.И. В. Канцелярии.

ПСЗРИ. (1938c). Собрание первoе (Т. 27). Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собственной Е.И. В. Канцелярии.

ПСЗРИ. (1938d). Собрание второе (Т. 5 (1)). Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собственной Е.И. В. Канцелярии.

ПСЗРИ. (1938e). Собрание второе (Т. 12). Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собственной Е.И. В. Канцелярии.

Яковенко, Н. (2007). Вступ до історії. Київ: Критика.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)