DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.26.174279

ПОЛЬСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛИЧИНІ (друга половина XIX – перша третина XX століття)

Микола ІВАНИК

Анотація


У другій половині XIX ст. в Австро-Угорщині були проведені глибокі інституційні зміни в системі управління імперією, зокрема запроваджено інститут місцевого самоврядування. Це вже тоді викликало значний науковий інтерес і сприяло появі низки досліджень різних аспектів цієї проблеми. У статті аналізуються здобутки польської історіографії запровадження та діяльності самоврядних органів у Галичині другої половини XIX – першої третини XX ст. Окреслено напрями подальших досліджень.

Ключові слова


польська історіографія; Австро-Угорщина; Галичина; місцеве самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bigo T. Związki publiczno-prawne w swietle ustawodawstwa

polskiego / T. Bigo. – Warszawa, 1928. – 186 s.; Bigo T. Samorząd

terytorialny w nowej Konstytucji / T. Bigo. – Lwów, 1936. – 246 s.

Bonusiak A. “Niedemokratyczna demokracja”. Rzecz o Lwowie w

latach 1918 – 1934 / A. Bonusiak. // Lwów: miasto – spoleczeństwo –

kultura. – Kraków : W.S.P., 1998. – T. II. – S. 215 – 228.

Borkowski J. Samorządowe wybory miejskie. 1933 – 1934 /

J. Borkowski // Z pola walki. – 1976. – Nr. 3. – S. 61 – 93.

Bronowski W. O naprawie podstaw samorządu na zemiach

wshodnich / W. Bronowski // Droga. – 1927. – № 4 – 5. – S. 58 – 62.

Dembiński H. Osobowość publiczno-prawna samorządu w świetle

metody dogmatycznej i socijologicznej / H. Dembiński. – Wilno, 1934. – 49 s.

Felinski M. Ukraińcy w Polsce odrodzonej / M. Felinski. –

Warszawa, 1931. – 140 s.

Gmina wiejska i jej samorząd / Pod red. H. Brodowskiej. – W.:

Ludowa Spółdzielnia Zbiorowa, 1989. – 710 s.

Górski P. Samorząd gminny / P. Górski. – Kraków. – T. I., 1894. –

s.; T. II., 1907. – 356 s.

Grzybowski K. Galicja 1848 – 1914. Historia ustroju politycznego

na tle historii ustroju Austrii / K. Grzybowski. – Kr. – Wr. – War. : PAN,

– 322 s.

Historia państwa i prawa Polski. 1918 – 1939. – Warszawa :

P.W.N., 1962. – Cz. I. – 416 s.

Jaroszyński M. Samorząd terytorjalny w Polsce. Stan obecny.

Wnioski do reformy / M. Jaroszyński. – Warszawa, 1923. – 123 s.

Karpiuk M. Samorząd terytorialny a państwo. Prawne

instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / M. Karpiuk. – Lubłin :

W-wo KUL, 2008. – 294 s.

Kumaniecki K. Ustrój gnimy wiejskiej w Polsce /

K. Kumaniecki. – Kraków: Krakowska spółka wydawnicza, 1920. – 88 s.;

Kumaniecki K. Polskie prawo administracyjne w zarysie / Kumaniecki K.,

Wasiutynski B., Panejko J. – Cz. I. – Kraków : Księgarnia powszechna,

– 1172 s.; Kumaniecki K. Zarys ustroju, postępowania i prawa

administracyjnego w Polsce / Kumaniecki K., Langrod J., Wachholz S. –

Kraków – Warszawa : Księgarnia powszechna, 1939. – 1001 s.

Lewicki W. Samorząd gminny w Galicji i dzieje jego reformy /

W. Lewicki. – Lwów, 1888. – 200 s.

Litwin A. Samorząd w Polsce burzuazyjno-obszarniczej w latach

– 1939 / A. Litwin. – Warszawa : P.W.N., 1954. – 263 s.

Łuczak A. Samorząd terytorialny w programach i działalnośći

stronnictw ludowych 1918 – 1939 / A. Łuczak. – Warszawa: P.W.N.,

– 346 s.

Merunowich T. Wyniki samorządu w Galicyi. Z powodu 50-lecia

istnienia urządzień automistycznych w Galicyi / T. Merunowich. – Lwów,

– 134 s.

Miasto Lwów w okresie samorządu 1870 – 1895. – Lwów : Nakł.

Gminy m. Lwowa, 1896. – 719 s.

Nowacka E. Samorząd terytorialny w systemie wladzy publicznej

w Polsce / E. Nowacka. – Wrocław : W-wo Uniwersytetu Wrocławskiego,

– 160 s.

Panejko J. Geneza i podstawy samorządu europejskiego /

J. Panejko. – Wyd. 2. – Wilno, 1934. – 184 s.; Panejko J. Ustrój samorządu

terytorialnego w Polsce / J. Panejko // Jaworski W. Projekt konstutycji.

Cz. II: Zalączniki. – Kraków : Leon Frommer, 1928. – S. 275 – 329.

Pazdro Z. Przemiany ustrojowe samorządu terytorialnego na

obszarze b. Galicji (1918 – 1939) / Z. Pazdro. – Lwów, 1939 – 22 s.

Pilat T. Pogląd historyczny na urządzenia gminne w Galicyi /

T. Pilat. – Lwów: Nakładem Wydziału Krajowego, 1878. – 46 s.

Podwiński St. Bibliografja polskiej literatury o samorządzie

terytorjalnym (1860 – 1925) / St. Podwiński. – Warszawa, 1926. – 46 s.

Polska samorządna. Ilustrowane dzieje administracji i samorządu

terytorialnego na tle historii Polski. – Warszawa : PWN, 2010. – 400 s.

Próchnik A. (H.Swoboda). Pierwsze piętnastolecie Polski

niepodległei / A. Próchnik. – Wyd. 2. – Warszawa : P.W.N., 1983. – 411 s.

Radomski G. Samorząd terytorialny w myśli polityscnej

narodowej demokracji. 1918 – 1939 / G. Radomski. – Toruń : W-wo

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – 534 s.

Samuś P. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce XIX i XX

wieku / P. Samuś // Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła

Włodkowica w Płocku. – Płock. – 1999. – Wol. 11. – S. 45 – 53.

Sedlaczek Fr. Bibliografja dotycząca działalności samorządu w

zakresie oświaty pozaszkolnej. (1905 – do 1. IV. 1930) / Fr. Sedlaczek. –

Warszawa, 1931. – 33 s.

Starzyński S. Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i

innych państw słowiańskich / S. Starzyński. – Lwów, 1928. – 287 s.

Szwed R. Samorząd terytorialny w polityce i działalności PPS,

– 1939 / R. Szwed. – Łódź : W-wo Uniwersytetu Łódźkiego, 1989. –

s.; Szwed R. Polska Partia Socjalistyszna w wyborach samorządow

terytorialnych w latach 1919 – 1939 / R. Szwed. – Częstochowa : W.S.P.,

– 136 s.

Wasiutynski B. Ustrój władz administracyjnych państwowych i

samorządowych / B. Wasiutynski // Encyklopedja prawa obowiązującego w

Polsce. – Poznań : Fisher i Majewski, 1925. – Cz. 1. – Zesz. 2. – 149 s.

Wójcik St. Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl

samorządowa – historia i współczesność / St. Wójcik. – Lubłin : W-wo

KUL, 1999. – 396 s.

Wytrążek W. Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce /

W. Wytrążek. – Lubłin : W-wo KUL, 2009. – 196 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)