DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.26.174267

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ГАЛИЧИНИ У ТВОРАХ МАКСИМА БОГДАНОВИЧА

Галина ГРИЦЕНКО

Анотація


У статті на основі історико-етнографічних і літературних нарисів Максима Богдановича охарактеризовані основні напрями його зацікавлень західноукраїнськими землями. Звернена увага на питання історії і культури. Простежені впливи та відгуки українських письменників на його творчість. Визначено перспективні напрями подальших наукових досліджень теми

Ключові слова


Україна; Білорусь; українсько-білоруські зв’язки; Максим Богданович

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахрыменка П.П. Летапіс братэрства. Аб беларуска –

украінскіх фальклорных, літаратурных і тэатральных сувязях. – Мінск :

Мастацкая літаратура, 1973. – 304 с.

Ахрыменка П.П. Старонкі дружбы // Беларусь. − 1963. − № 4. −С. 22 − 23.

Беларуская літаратура ХІХ ст. Хрэстаматыя. – Мінск : Вышейшая школа, 1971. – 375 с.

Белорусские поэты ( ХІХ – нач. ХХ вв.). – М.-Л.: Советский

писатель, 1963. – 362 с.

Богдановіч М.А. Венок : Лірика. – Мінск : Юнацтва, 1991. – 125 с.

Богданович М. Стратим-Лебідь. Зібрання творів: поезія, проза,

публіцистика, критика, листи. − Львів : Видавництво “Світ”, 2002. − 406 с.

Богданович М. Збор творау у двух тамах. − Мінск: Навука і

тэхніка, 1968. − Т. 2. − 576 с.

Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры. Літаратура

ХІХ – начала ХХ вв. – Мінск : Навука і тэхніка, 1969. – Т. 2. – 620 с.

Драй-Хмара М. Вибране: поезії та переклади. − К. :

Радянський письменник, 1969. − 301 с.

Дорошенко Д. Білоруси і їх національне відродження. − К. :

Український учитель, 1908. − 37 с.

Кабржыцкая Т.В., Рагойша В.П. Карані дружбы. Беларускаукраінскія літаратурныя узаемасувязі пачатку ХХ ст. – Мінск : Навука і

тэхніка, 1976. – 125 с.

Коцюбинський М. Твори в п’яти томах. − К. : Держлітвидав,

− Т. 3. − 403 с.

Крип’якевич І. Білоруси // “Письмо з Просвіти”. − 1909. −

№5. − С. 70 − 80.

Ліокумович Т.Б. Рецепція творчості Михайла

Коцюбинського в публіцистиці Максима Богдановича // Максим

Богданович і Україна. Матеріали і тези доповідей сьомої наукової

конференції з питань білорусько-українських літературних та

фольклорних взаємин. / Під ред. Охріменко П.П. – Суми: Вид-во

Сумського держ. пед. інституту, 1991. – С. 27 − 30.

Мажейка А., Самасейка А. Сувязі беларускай літаратуры з

літаратурамі зарубежных славянскіх народау 1906 − 1962 гг. – Мінск :

Выд. АН БССР, 1963. – 128 с.

Майхровіч С. Максім Багдановіч. Жыцце і творчасць. −

Мінск : Навука і тэхніка, 1958. − 202 с.

Охріменко П.П. Українсько-білоруські літературнофольклорні зв’язки. – К. : Наукова думка, 1959. – 36 с.

Охріменко П. Яскрава сторінка // Деснянська правда

(Чернігів). − 1964. − 16 вересня.

Очерки истории науки и культуры Белоруссии ІХ – нач. ХХ

вв. – Мн. : Наука и техника, 1996. – 527 с.

Свенціцький І. Основи відродження білоруськогописьменства. – Львів : Наклад автора, 1914. – 11 с.

Чайковський Б. Незабутня сторінка дружби. Т.Шевченко і Білорусія. – К. : Дніпро, 1964. – 183 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)