DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.20.172114

ІНВАРІАНТНІ РИСИ ПОМІЩИЦЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЗАСНОВАНОГО НА КРІПОСНОМУ ПРАВІ. ПОМІЩИЦЬКІ МАЄТКИ ПОДІЛЛЯ У СЕРЕДИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Олександр КОЗІЙ

Анотація


У статті розглядаються питання, пов’язані з господарською діяльністю у поміщицьких маєтках Поділля в середині ХІХ століття, а також характеризуються форми визиску сільського населення. Автором досліджено методи господарювання і характер кріпосних відносин та показано їх вплив на економічний стан маєтків. Вказується на повсюдне використання у той час кріпосного права і вкрай повільну трансформацію форм експлуатації.

Ключові слова


поміщики; поміщицькі маєтки; панщина; Подільська губернія; кріпосництво; селяни

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Центральний державний історичний архів України у Києві (далі ЦДIА України у Києві). – Ф. 49. – Оп. 1. – Спр. 116, 2771.

ІІ. ЦДIА України у Києві. – Ф. 442. – Оп. 366. – Спр. 21, 311. ІІІ. ЦДIА України у Києві. – Ф. 503. – Оп. 1. – Спр. 3. IV. Державний архів Хмельницької області . – Ф.228. – Оп. 1. – Спр. 3125. 1. Див: Слабченко М. Матерiяли до економiчно-соцiяльної історії України XIX столiття. – Одеса: Держвидав. – 1925. – Т.1., 358 с.; Сташевский Е.Д. История докапиталистической ренты на Правобережной Украине (в XVIII – первой половине XIX века). – М.: Наука. – 1968. – 484 с.; Шульгин В. Юго-Западный край под управлением Д.Г.Бибикова (1838 – 1853) // Древняя и новая Россия. – С.-Пб.,1879. – Т.2. – № 5. – С. 3 – 14; Ястребов Ф.О. Україна в першiй половинi XIX столiття // Нариси iсторiї України. – К.: АН УРСР. – 1939. – 274 с.

Див: Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. – С.-Пб.: Типогр. Товарищества “Общественная польза”. – 1888. – Т.2. – 626 с.; Теплицький В. Розклад i криза крiпосного господарства на Україні // Науковi записки iнституту економiки № 12. – К.: АН УРСР. – 1954. – С. 171 – 220.

Див: Охотский Я.Д. Рассказы о польской старине. – С.-Пб.: Типогр. П.П.Меркульева, 1874. – Т. 1. – 336 с.; Bobrowski T. Pamiętnik mego Ŝycia. – Lwów: B.w.– 1909. – Т.1. – 640 s.

Iсторiя мiст i сiл УРСР. У 26-ти т. Хмельницька область. – К.: Наукова думка. – 1971.

Левицкий О.И. О положении крестьян Юго-Западного края во второй четверти XIX века // Киевская старина. – 1906. – Т. 93. – №.4. – С. 255 – 270.

Рудченко И. Записка о землевладении в Юго-Западном крае. Обзор законодательства и фактического положения. – К.: Б. и., 1882. – 180 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)