DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.20.172102

ПРОБЛЕМА ПОДІЛУ ГАЛИЧИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ (липень1848 р. – березень 1849 р.)

Ольга ЮРЕЙКО

Анотація


У статті розглядаються парламентські дискусії між національними галицькими українськими і польськими діячами. Головна увага приділена проблемі адміністративного поділу Галичини за етнічною ознакою. На основі документальних матеріалів, звернень, тогочасної публіцистики проаналізовано аргументи сторін стосовно політико-адміністративного поділу краю. Досліджено, що хоча українсько-польська парламентська полеміка завершилася безрезультатно, вона мала важливе значення у вирішенні ряду питань політичного характеру в Галичині, у розвитку українсько-польських відносин

Ключові слова


Австрія; Габсбурги; Галичина; парламент; українсько-польські відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України. Відділ рукописів. – Ф.115 (О.Терлецький). – Спр. 148.

ІІ. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАУЛ). – Ф.180. – Оп. 1. – Спр. 10.

IІІ. ЦДІАУЛ. – Ф.180. – Оп. 1. – Спр. 11.

ІV. ЦДІАУЛ. – Ф.180. – Оп. 1. – Спр. 28.

V. ЦДІАУЛ. – Ф.180. – Оп. 1. – Спр. 33.

VI. ЦДІАУЛ. – Ф.180. – Оп. 2. – Спр. 14.

Див.: Данилак М. Галицькі, буковинські, закарпатські українці в революції 1848 – 1849 рр. – Братислава: Словацьке пед. в-во, 1972. – 211 с.; Кревецький І. Справа поділу Галичини в рр. 1846 – 1850 // Записки НТШ. –– Львів, 1910. – Ч. І. – Т. 94. – С. 58 – 83; – Львів, 1910. – Ч. ІІ. – Т. 95. – С. 54 – 82; – Львів, 1910. – Ч. ІІІ. – Т. 97. – С. 105 – 154.;Лозинський М. Поділ Галичини. – Львів: Б. в., 1913. – 15 с.; Лозинський М. Утвореннє українського коронного краю в Австрії. – Б. м. i Б.в., 1915. – 75 c.

Борис В.О. Деякі питання українсько-польських відносин під час революції 1848 року в Галичині // Українське слов’янознавство. – Львів: В-во Львівського ун-ту, 1972. – Вип. 6. – С. 74 – 87.

Головна Руська Рада: протоколи засідань і книга кореспонденції. – Львів: Місіонер, 2002. – 267 с.

Демкович-Добрянський М. Польсько-українські взаємини у ХІХ сторіччі. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1968. – 119 с.

Кульчицький В. Австрійська конституція 1849 року і крайова конституція для Галичини 1850 року // Вісник Львівського державного університету. Серія юрид. – Львів, 1965. – С. 104 – 110.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців (1848 – 1914). – Львів: Б. в., 1926. – Т. І. – 736 с.

Меморіал української нації в Галичині для з’ясування її становища // Політична провесінь Галичини. До 150-річчя заснування Головної руської ради 2 травня 1848 р. – Львів: В-во Наукового т-ва ім. Шевченка, 1998. – С.11 – 22.

О депутованих сейму нашого Австрыйського на початку мъсяця Студня 1848, перенесеного недавно зъ Въдня до Кромерижа // Зоря Галицка. – 1848. – Ч. 2. – С. 9 – 10; – Ч. 3. – С. 14 – 15.

Павенцкий А. Зъ соборъ оуставодательного въ Въдни // Зоря Галицка. – 1848. – Ч.12. – С. 51 – 55.

Павенцкий А. Зъ соборъ оуставодательного въ Кромежижу // Зоря Галицка. – 1849. – Ч. 12. – С. 69 – 71.

Терлецький О. А. Питання поділу Галичини і об’єднання українських земель, що були під Австрією в 1848 – 1850 рр. – Львів, 1944 (рукопис) // ЛНБ ім. В.Стефаника. Відділ рукописів. – Ф.115 (О.Терлецький), спр. 148. – 55 арк.

An die Russinen Gedicht aus dem Polnischen ubers. V.L.S.Mitkurzen historisch-politischen undistatist Notizen. – Lemberg: Druckerei der Stauropigiеnbruderschaft, 1848. – 27 S.

Buszko J. Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848 – 1918. – Warszawa: KsiąŜka i Wiedza, 1996. – 299 S.

Cięglewicz K. Rzecz czerwono-ruska 1848 roku. – Lwów: Druk. nar. im. Ossolińskich, 1848. – 7 S.

Dąbczanski A. Wyjaśnienie sprawy ruskiej. – Lwów: Druk. nar. im. Ossolińskich, 1848. – 40 S. 16. Hohe Reichsversammlung! 25 October 1848. – Lemberg, 1848. – 4 s.

Protokolle des Verfassung-Ausschusses im Österreichischen Reichstage 1848 –1849. Heraugegeben vom A. Springer – Leipzig, 1885. – 386 S.

Widmann K. Franciszek Smolka, jego Ŝycie i zawód publiczny. Od roku 1810 do 1849. – Cz.I. – Lwów: Druk. nar. im. Ossolińskich, 1886. – 991 S.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)