DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.20.172101

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ РОСІЙСЬКОÏ МЕНШИНИ НА ТЕРИТОРIÏ ЗАХІДНОÏ БІЛОРУСІ (1921 – 1939)

Олександр ВАБІЩЕВИЧ

Анотація


Автор аналізує основні напрями духовного життя російської меншини західнобілоруських земель у складі Польської держави. Вивчається доброчинна, культурно-освітня, політична робота низки російських громадських організацій. Досліджується суспільно-культурна та релігійно-просвітницька діяльність російських старообрядців, які зберігали свою віру, мову, патріархальний уклад життя.

Ключові слова


російська культура; Західна Білорусь; громадські організації; старообрядці

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Архів нових актів у Варшаві (Archiwum Akt Nowych w

Warszawie)(далі – AAN). – Zespół 9/1. – Sygnatura 1079.

ІІ. AAN. – Zespół 14. – Sygnatura 1270.

ІІІ. AAN. – Zespół 390. – Sygnatura 76.

ІV. Державний архів Брестськоï області (далі – ДАБО). – Ф. 1. – Оп. 9. – Спр. 2253.

V. ДАБО. – Ф. 1. – Оп. 10. – Спр. 909.

VI. ДАБО. – Ф. 1. – Оп. 10. – Спр. 1574.

VII. ДАБО. – Ф. 1. – Оп. 10. – Спр. 2305.

VIII. ДАБО. – Ф. 114. – Оп. 1. – Спр. 1а.

IX. ДАБО. – Ф. 114. – Оп. 1. – Спр. 11.

X. ДАБО. – Ф. 2001. – Оп. 4. – Спр. 2592.

XI. ДАБО. – Ф. 2001. – Оп. 4. – Спр. 4914.

XII. Центральний державний архів Литви (Lietuvos Centrinis

Valstybinis Archyvas). – F. 1681. – Ap. 1. – B. 435.

Див.: Ёлкин А.И. Российская эмиграция в Польше (1918 – 1924 гг.) // Вестник Харьковского государственного университета. – 1994. – История. – Вып. 28. – С. 157 – 165; Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919 – 1939. – М.: Пресс-Академия, 1994. – 296 с.; Симонова Т. “Мы бесподданные безгосударственники…”: Россияне в межвоенной Польше // Родина. – 2007. – № 2. – С. 75 – 81; Ткачов С. Российская эмиграция в межвоенной Польше // Emigracja rosyjska: losy i idee / Pod red. nauk. R. Bäckera i Z. Karpusa; Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. – Łódz: Wydawnictwo “Ibidem”, 2002. – S. 195 – 244.

Див.: Лабынцев Ю. Всему православному миру: Православная литература межвоенной Польши. – М.: Русское слово, 1995. – 74 с.; Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Белорусско-украинско-русская православная книжность межвоенной Польши. Исследования и публикации по материалам экспедиции 1996 г. – М.: Индрик, 1999. – 312 с.; Лабынцев Ю., Щавинская Л. Православная литература Польши (1918 – 1939 гг.). – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2001. – 304 с.

Див.: Черепица В.Н. Очерки истории православной церкви на Гродненщине (С древнейших времён до наших дней): В 2-х ч. – Ч. 1. – Гродно: ГрГУ, 1999. – 320 с.; Черепица В.Н. Очерки истории православной церкви на Гродненщине (С древнейших времён до наших дней): В 2-х ч. – Ч. 2. – Гродно: ГрГУ, 2005. – 439 с.

Див.: Швайко В.Г. Русская культура на восточных окраинах Второй Речи Посполитой (1921 – 1939) // Рыжскі мірны дагавор 1921 г. і лёсы народаў Усходняй Еўропы: Матэрыялы міжнар. навук.-тэарэт. канф. (Мінск, 16 – 17 сакавіка 2001 г.). – Мінск: БДУ, 2001. – С. 104 –111; Швайко В.Г. Деятельность русских организаций в Польше по сохранению русской культуры в 1921 – 1939 гг.: Автореф. дис. …канд. ист. наук; 24.00.01 – теория и история культуры / УО “ГрГУ им. Я. Купалы”. – Гродно, 2005. – 22 с.

Добжинская Т.В. Роль Высшего старообрядческого совета в Польше в довоенный период (1927 – 1937 гг.) // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П.М. Машэрава. – 2004. – № 2. – С. 38 – 41.

Речи депутата Б.А. Пимонова, произнесённыя в польском сейме в 1937 – 1938 гг. Изложено по газетным отчётам и официальным стенограммам. – Вильно: Б. и., 1938. – 22 с.

Труды Перваго Всепольскаго Старообрядческаго съезда, состоявшагося въ г. Вильне 2/15, 3/16 и 4/17 октября 1925 года. – Вильно: Изданіе Исполнительнаго Комитета Перваго Всепольскаго Старообрядческаго съезда, 1925. – 92 с.

Устав Русского благотворительного общества. – Варшава: Б. и., 1924. – 42 с.

Див.: Dąbrowski R. Działalność społeczno-gospodarcza i kulturalna mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej (1918 – 1939). – Szczecin: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1990. – 278 s.; Tomaszewski J. Ojczyzna nie tylko Polaków: Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918 – 1939. – Warszawa: MłodieŜowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 224 s.

Див.: Jurek K. Rosjanie w II Rzeczypospolitej // Przegląd kresowy. – 1991. – № 5/6 (63 – 64). – S. 21 – 24; Stanisławski W. Emigracja i mniejszość rosyjska w II Rzeczpospolitej: próba charakterystyki społeczności // Sprawy narodowościowe. Seria nowa. – 1996. – Z. 2 (9). – S. 23 – 60.

Matelski D. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1928 – 1930 // Sprawy narodowościowe. Seria nowa. – 1996. – Z. 2 (9). – S. 165 – 202.

Mironowicz E., Tokć S., Radzik R. Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005. – 171 s.

Papierzyńska-Turek M. Między tradycją a rzeczywistością: Państwo wobec prawosławia 1918 – 1939. – Warszawa: PWN, 1989. – 484 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)