DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.20.172086

ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН І УПА В ДРОГОБИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ у 40-х – на поч. 50-х рр. ХХ ст.

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ

Анотація


У статті на основі архівних матеріалів, опублікованих програмних документів, наукової літератури та спогадів учасників національно-визвольної боротьби досліджуються форми, методи та зміст пропагандистської діяльності ОУН і УПА. Зокрема, поширення ідеології націоналізму в осередках ОУН та підрозділах УПА, старшинських, підстаршинських школах, та перенесення цієї роботи на широкі маси, видання теоретичних праць, листівок, закликів, проведення мітингів, зборів, через самоосвіту, радіопередачі. Автор довів, що популяризація визвольних ідей охоплювала різні верстви населення Дрогобиччини.

Ключові слова


ОУН; УПА; пропаганда; агітація; ідейнопропагандистська діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. П-3. – Оп. 1. – Спр. 422.

ІІ. ДАЛО. – Ф. П-3. – Оп. 1. – Спр. 424.

ІІІ. ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 6. – Спр. 27.

ІV. ДАЛО. – Ф. Р-2022. – Оп. 2. – Спр. 7.

V. ДАЛО. – Ф. Р-2022. – Оп. 2. – Спр. 27.

VІ. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 3836. – Оп. 1. – Спр. 67.

Див.: Кентій А. В. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946 – 1956 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.; Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 220 с.; Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40 – 50 років ХХ століття. – Львів, 2000. – 304 с.; Русначенко А. М. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках. – К.: Університетське видавництво “Пульсари”, 2002. – 519 с.; Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історичні нариси. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 496 с.

Див.: Деревінський В. Агітаційно-пропагандивна діяльність ОУН і УПА під час виборів до Верховної Ради СССР у 1946 році // Визвольний шлях. – 2001. – Кн.12. – С. 64 – 71; Мороз В. Структура референтури пропаганди ОУН на Дрогобиччині (1944 – 1950-і рр. ) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск. – Дрогобич, 2002. – С. 188 – 200; Мороз В. Технічні засоби пропаганди в діяльності ОУН // Український визвольний рух. – Львів: “Коло”, 2004. – Збірник3. – С. 205 – 234; Стасюк О. Видавнича діяльність ОУН на українських землях у 1944 – 1950-х роках // Вісник Львівського університету. Серіяісторична. – Львів, 2002. – Вип. 37. – Част.2: Документи та матеріали. Рецензії та огляди. Наукове життя. – С. 173 – 189.

Див.: Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – К.: Дніпро, 1996. – 496 с.; Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944 – 1953 рр. Нові документи і матеріали. – К.: Дніпро, 1998. – 944 с.; Сергійчук В. Український здвиг: Прикарпаття. 1939 – 1955. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.

Бандера С. Перспективи Української Революції: Репринтне вид. – Дрогобич: ВФ “Відродження”, 1998. – 656 с.

Вовщук М. 1925 р. н. Розповідь, записана 06. 06. 2007 р. (с. Добряни Стрийського району Львівської області) // Власний архів автора. – С. 1 – 4.

Кубинець М. 1926 р. н. Розповідь, записана 20. 07. 2007 р. (с. Верешиця Стрийського району Львівської області) // Власний архів автора. – С. 1 – 3.

Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Книга 2. Авт. Передмови Я. Лялька. – Львів, Галицька видавнича спілка, 1997. – 664 с.

ОУН в світлі постанов Великих зборів, конференцій та інших документів з боротьби 1929 – 1955. – Б.м.: Видання Закордонних частин ОУН, 1955. – 372 с.

Пастух Р. Пощади ніхто не просив // За Вільну Україну. – 1993. – 28 січня. – С. 2.

УГВР в світлі постанов Великого Збору та інших документів з діяльності 1944 – 1951 рр. – Б.м.: Видання Закордонних частин ОУН, 1956. – 355 с.

УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942 – 1950 рр. – Б.м.: Видання Закордонних частин ОУН, 1957. – 451 с.

Шанковський Л. УПА на Стрийщині // Стрийшина. Історикомемуарний збірник Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітивщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. – Том І. – Ню Йорк – Торонто – Париж – Сидней: Комітет Стрийщини Ню Йорк, 1990. – 634 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)