DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.20.172080

ІДЕОЛОГІЯ ТА ПОЛІТИЧНА ПРАКТИКА УКРАЇНСЬКОГО РАДИКАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ 1920-х – 1930-х РОКІВ У ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Василь ФУТАЛА

Анотація


У статті аналізуються праці американських, польських та німецьких істориків, присвячені ідеологічним засадам і революційній діяльності Організації українських націоналістів (ОУН). Акцентується увага на проблемі типологізації українського радикального націоналізму, визначено його характерні світоглядні риси. Автор підбив підсумок вивчення теми зарубіжними вченими та накреслив шляхи подальших наукових пошуків.

Ключові слова


історіографія; ідеологія; “інтегральний націоналізм”; Організація українських націоналістів

Повний текст:

PDF

Посилання


Див.: Koko E. Problematyka stosunków polsko-ukraińskich w

latach 1918 – 1939 w historiografii wydawanej w Polsce po 1945 r. //

Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – 1994. – Z. 2. – S. 105 – 113;

Mędrecki W. Druga Rzeczpospolita w historiografii polskiej po 1989 roku //

Historycy Polscy i Ukraińscy wobec problemów XX wieku. – Kraków:

Uniwersitas, 2000. – S. 11 – 20; Torzecki R. Na temat historiografii

stosunków polsko-ukraińskich w latach 1918 – 1956 // Dzieje Najnowsze. –

– № 3. – S. 103 – 111.

Ajnenkiel A. Polityka Polski w stosunku do Ukraińców w okresie

międzywojennym. Wybrany problemy // Polska – Ukraina: trudne pytania. –

Warszawa: KARTA, 1998. – T. 1 – 2. – S. 11 – 28.

Armstrong J.A. Ukrainian Nationalism. Third Edition. –

Englewood: Ukrainian Academic Press, 1990. – ХVІІІ, 271 p.

Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządów

polskich w latach 1921 – 1939. – Wrocław: Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 1979. – 262 s.

Cybulski B. Stepan Bandera w więzieniach II Rzeczypospolitej i

próby uwolnienia go przez OUN // Acta Uniwersitatis Wratislaviensis.

Prawo. – 1989. – № 172. – S. 67 – 96.

Grünberg K., Sprengel B. Trudne sąsiedztwo. Stosunki polskoukraińskie w X – XX wieku. – Warszawa: KsiąŜka i Wiedza, 2005. – 832 s.

Jacobsen H.-A. National-socialistische Aussenpolitik. 1933 – 1938.

– Frankfurt / Main: Alfred Metzner Verlag, 1968. – 944 s.

Juryś R., Szafar T. Pitaval polityczny. 1918 – 1939. – Warszawa:

Czytelnik, 1971. – 548 s.

Lewandowski K. Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej

Czechosłowacji w latach 1918 – 1932. – Wrocław: Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 1974. – 337 s.

Luxenburg J. Kulisy morderstwa Bronisława Pierackiego //

Wiadomości (Londyn). – 1954. – 4 lipca.

Mazur G. Problem pacyfikacji Małopolski Wschodniej w 1930 r.

// Zeszyty Historyczny. – 2001. – Z. 135. – S. 3 – 39.

Motyl A.I. The Turn to the right: the ideological origins and

development of Ukrainian nationalism, 1919 – 1929. – Boulder: East

Europan Monographs, 1980. – 212 p.

Pobóg-Malinowski W. Najnowsza historia polytyczna Polski.

– 1939. – Londyn: B.w., 1961. – 900 s.

Prus E. Herosi spod znaku tryzuba: Konowalec – Bandera –

Szuchewycz. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,

– 348 s.

Radziejowski J. Kształtowanie się oblicza ideowego radykalnego

nacjonalizmu ukraińskiego (1917 – 1929) // Polska – Polacy – mniejszości

narodowe. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 303

– 328 (далі: Polska – Polacy…).

Roos H. Polen und Europa. Studien zur polnischen Auβenpolitik.

– 1939. – Tübiengen: I.C.B. Mohr, 1957. – 421 s.

Serczyk W.A. Polaków sprawy ukraińskie // Polska – Polacy… –

S. 293 – 302.

Szcześniak A.B., Szota W.Z. Droga do nikąd. Działalność

Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce. –

Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973. – 587 s.

Szota W. Zarys rozwoju Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i

Ukraińskiej Powstańczej Armii // Wojskowy Przegląd Historyczny. – 1963.

– № 1. – S. 163 – 177.

Torzecki R. Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy. 1933 –

– Warszawa: KsiąŜka i Wiedza, 1972. – 379 s.

Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923 – 1929,

Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. – 468 s.

Torzecki R. O nacjonalistach-Ukraińcach kontrowersyjnie… //

Dzieje Najnowsze. – 1987. – № 2. – S. 161 – 167.

Wojcechowski M. Stosunki polsko-niemiecki. 1933 – 1938. –

Poznań: Instytut Zachodni, 1965. – 372 s.

Wysocki R. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w

latach 1929 – 1939: Geneza, struktura, program, ideologia. – Lublin:

Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. – 433 s.

Zięba A. Ukraińcy w Kanadzie wobec Polaków i Polski (1914 –

. – Kraków: Księgarnia Akademic, 1998. – 403 s.

śeleński W. Zabójstwo ministra Pierackiego. – Warszawa:

“Iskry”, 1995. – 175 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)